صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

متقاضیات دریافت ترجمه به جای آزمون میان ترم

سلام

تمام دانشجویانی که متقاضی دریافت ترجمه بوده اند فایل زیر را به دقت مطالعه کرده و عمل کنند تمام موارد مانند زمان و نوع تحویل و ... در این فایل درج شده است، که در ادامه مطلب نیز قابل مشاهده است:

لینک دانلود:

1-

http://en.bookfi.org/book/618364

2-

http://bijan1359981.persiangig.com/Epidemiology%20and%20biostatistics/A%20modern%20approach%20to%20regression%20with%20R.pdf/download

3- از سایر سایتها نیز امکان دانلود کتاب وجود دارد، فقط برای توجه شود پس از دانلود اطمینان حاصل شود حتما کتاب با مشخصات زیر دانلود شده باشد:

نام کتاب:

مشخصات کتاب:

4- نکات مهم:

·         برای درج شکل های کتاب در فایل wordاز نسخه PDFتصویر گرفته و در فایل ترجمه جایگزین کنید، شبیه همین مورد برای فرمول ها اقدام کنید.

·         تحویل به صورت فایل PDF,WORD  خو.اهد بود.

·         مهلت تحویل تا 15 خرداد می باشد.

 

 

 

-         آقای پوریا براتیان:

از ابتدای فصل 2 تا ابتدای بخ 2.3 صفحه 24

-         آقای محمدعلی نجف دوست:

از صفحه 24 تا انتهای صفحه 33

-         خانم سمیرا مجردی:

از صفحه 34 تا آخر صفحه 48 بدون تمرین های بخش 2.8

-         خانمه باسمه صالحی پور

از صفحه 49 تا اول صفحه 59

-         خانم فاطمه علیزاده بریوانلو

از 59 تا اول صفحه 79

-         خانم زهره بذری

از اول 71 تا اول 79

-         آقای حسین فاطمی

از اول 79 تا 92

-         آقای مهدی ایمان دوست:

از صفحه 92 تا 103 کتاب

لینک دانلود:

1-

http://en.bookfi.org/book/618364

2-

http://bijan1359981.persiangig.com/Epidemiology%20and%20biostatistics/A%20modern%20approach%20to%20regression%20with%20R.pdf/download

3- از سایر سایتها نیز امکان دانلود کتاب وجود دارد، فقط برای توجه شود پس از دانلود اطمینان حاصل شود حتما کتاب با مشخصات زیر دانلود شده باشد:

نام کتاب:

 

مشخصات کتاب:

 

4- نکات مهم:

·         برای درج شکل های کتاب در فایل wordاز نسخه PDFتصویر گرفته و در فایل ترجمه جایگزین کنید، شبیه همین مورد برای فرمول ها اقدام کنید.

·         تحویل به صورت فایل PDF,WORD  خو.اهد بود.

·         مهلت تحویل تا 15 خرداد می باشد.

 

 

 

-         آقای پوریا براتیان:

از ابتدای فصل 2 تا ابتدای بخ 2.3 صفحه 24

-         آقای محمدعلی نجف دوست:

از صفحه 24 تا انتهای صفحه 33

-         خانم سمیرا مجردی:

از صفحه 34 تا آخر صفحه 48 بدون تمرین های بخش 2.8

-         خانمه باسمه صالحی پور

از صفحه 49 تا اول صفحه 59

-         خانم فاطمه علیزاده بریوانلو

از 59 تا اول صفحه 79

-         خانم زهره بذری

از اول 71 تا اول 79

-         آقای حسین فاطمی

از اول 79 تا 92

-         آقای مهدی ایمان دوست:

از صفحه 92 تا 103 کتاب

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file