صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

نحوه نگارش مستندات درس شیوه ارائه

با سلام

و آرزوی سالی خوش برای دوستان و دانشجویان عزیز به ضمیمه نحوه نگارش مستندات درس شیوه ارائه درج گردیده است لطفا با دقت مطالعه کرده و بر اساس آن مستندات خود را از این پس در انتهای جلسه ارائه به بنده تحویل دهید، لازم به یادآوری است دوستانی که در سال 1391 ارائه حضوری خود را انجام داده اند تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که مستندات خود را بر این اساس تنظیم و ارائه دهید.

نکته: برای درج منابع حتما از نرم افزار ENd note نسخه 4 به بعد استفاده شود.

مستند باید پرینت شده و با استفاده از شیرازه به هم پیوست شده و به همراه CD شامل:

  1.    فایل ورد ارائه
  2. فایل پی دی اف ارائه
  3. فایل پاورپوینت ارائه

ارائه شود.

برای دریافت نحوه نگارش به ادامه مطلب مراجعه شود

 

شيوه تدوين تحقيق درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني

مدرس: آقاي مهندس محسن شفيعي

           رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين تحقيقات الزامي است. موضوعات هر تحقيق را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي كرد:

 عنوان تحقيق

- فرم داخلي جلد به فارسي

-  تقديم (اختياري)

-  تقدير و تشكر (اختياري)

-  چكيده تحقيق به فارسي(حداكثر در 250 كلمه)

- فهرست مطالب

-  فهرست جدولها، نمودارها و اشكال

-  متن تحقيق

-  نتايج وتحقيقات آتي

-  پيوستها (ضميمه1،‌ضميمه2،)

-   مرجع ها و ماخذها

-  عطف جلد (عنوان تحقيق و نام نويسنده)                                                          

متن تحقيق:

           متن هر تحقيق شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان بايك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شكلي كه در ذيل ذكر خواهد شد، شماره گذاري مي شود.

 1- مقدمه :

          در اين قسمت، هدفهاي مورد نظر در تحقيق، روشها ،‌نحوه انجام تحقيق و به دست آوردن نتيجه ها مورد بحث قرار مي گيرد. اغلب منابع مروري (Literature Review)نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد، همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشورتوصيه مي شود.

          توضيح ساختار تحقيق باذكر بسيار مختصر از مطالبي كه در فصل هاي مختلف آورده شده است ضروري مي باشد.

 2- فصل ها:

          در چند فصل بعدي بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف تحقيق سازمان بندي مي شود. فصل آخر به نتيجه هاي بدست آمده ، بحث و برداشت و پيشنهادات اختصاص دارد، باتوجه به اهميت خاص اين فصل توضيحاتي به شرح زير ارائه مي شود.

فصل آخر نتيجه ها، بحث و برداشت:

          اين قسمت بايد باتوجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده تحقيق به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.

5- جدولها و نمودارها

          جدولها و نمودارها بايد تا جائيكه ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گيرند هر جدول يا نمودار بايد با عنوان مربوطه كه معمولا در زير آنها درج مي شود. مشخص گردد.

6- مرجع ها و ماخذ ها

          بطور كلي چنانچه از منبعي براي مطلبي استفاده شود ذكر ماخذ لازم است در اينگونه موارد مطلب بين دو گيومه “  ”   نوشته مي شود و بلافاصله بعد از آن قلاب]      [  ‌باز مي گردد. و منبع مذكور به ترتيب عددي از اول تحقيق در آن قرار مي گيرد. مثلا پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه اينگونه آورده مي شود: ]15[

          گاهي اوقات در نقل خلاصه يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم:

علي رياضي]   [،‌آرايش كنترل آداپتيو را تنهاراه حل براي كنترل سيستم هاي ربات مي داند.

 شيوه شماره گزاري و ارائه منابع:

 1-   شماره گذاري متن:

          صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم االرحمن الرحيم ،‌شماره گذاري نمي شوند. صفحه هاي بعدي به ترتيب با حروف ابجد ( الف،ب،ج،د،ه،) شماره گذاري مي شوند. شماره گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي تحقيق (پيوستها) ادامه خواهد داشت. طريقه شماره گذاري نيزبصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و بالاي هر صفحه قرار خواهد گرفت.

2-   شماره گذاري روابط رياضي :

          هر رابطه و يا معادله رياضي بوسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت راست نشانگر شماره فصل و عدد سمت چپ،‌ نشانگر شماره،‌ ترتيب رابطه در هر فصل مي باشد. مثلا رابطه چهارم در فصل پنجم را بصورت ذيل بايد نشان داد:  (5-4 )

 3-   شماره گذاري جدولها و نمودارها:

          درهرفصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاري مي شود. سپس موضوع شكل( جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول
شماره 2 فصل سوم بصورت زير شماره گذاري مي شود:

          جدول (شكل)‌    3-2 : پاسخ سيستم باكنترل آداپتيو

4-   ارائه منابع:

4-1: مقاله:

1-   نويسنده

2-   عنوان مقالهداخل گيومه “  ”

3- منبع: كنفرانس، ژورنال علمي و

4-صفحات

5-سال انتشار

[12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on

the perfromance characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc, part.C,V01.137n2, pp.168-173, March 1990.

 4-2: كتاب:

1-نويسنده

2-عنوان كتاب باخط ريز

3-   ناشر

4-سال انتشار

[14] J.J Craig, Introduction to Robatics: Mechanics and Control,

Addison Wesley, 1986

چگونگي تايپ تحقيق:

در تايپ تحقيق رعايت موارد زير لازم مي باشد:

1-   متن بايد يك خط در ميان تايپ شود. فاصله بين سطرهاي متن يك سانتي متر باشد.

2- تمامي متن تحقيق بايد توسط فونت  B Nazaninتايپ شده باشد.البته عناوين اصلي و فرعي با فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود.

3- تمامي متن تحقيق، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده مي بايست بوسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس به هيچ عنوان پذيرفته نمي شود.

4-   تمامي جدولها و نمودارها مي بايست كامپيوتري باشند.

5- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه تحقيق 5/2 سانتي متر و 5/0 سانتي متر نيز براي شيرازه در نظر گرفته شود. و حاشيه اي بالا و پائين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشند. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمتهاي تحقيق نيز مي باشد.

6- توصيه مي شود پس از تايپ تحقيق تكثير در دو روي كاغذ A4انجام شود.

7-   كاغذ مورد استفاده براي نوشتن تحقيق بايد از قطع A4انتخاب شود.

8- تايپ متن تحقيق بوسيله كامپيوتر باشد.

9-  عناوين اصلي Boldو با قلم 14 و با شماره گذاري

10-  عناوين فرعي درجه بعد Boldو باقلم 12 و با شماره گذاري

11-  عناوين فرعي تر بعدي ساده (غير Bold) و با قلم 12 و با شماره گذاري

12- متن اصلي با قلم 14 نوشته شود.

13-  هر پاراگرافي با Indentآغاز گردد. (يك سانتي متر)

14-  از اشكال سياه و سفيد حتي الامكان استفاده گردد.

15-  مطالب جداول و عناوين محورهاي شكل ها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر ادبيات موضوع و در صورتيكه از كارهاي ديگران عينا شكلي نقل مي شود بلحاظ امانت داري،‌محورهاي لاتين عنوان نويسي شود. ( عين مرجع اصلي)

16-  از ذكر نام مشاور / مشاورين تحقيق روي جلد خودداري گردد.

17-  زبان نوشتاري تحقيق فارسي مي‌باشد.

18-  عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بصورت مركزي و در صورتيكه بيش از يك خط است justifyشود.

19-  عناوين جداول در بالاي آنها و در صورتيكه يك خط يا كمتر است بصورت مركزي و در صورتيكه بيش از يك خط است بايد justifyشود.

20-  جنس كاغذ به كار رفته در تحقيق بايد از يك نوع باشد و اندازه آن A4باشد.

21- تحقيق بصورت يكرو چاپ شود.

 


 

[ 1 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file