صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

لیست دانشجویانی که در فاز اول ارسال موضوع توانستند تاییدیه دریافت کنند

موضوع افراد زیرمورد پذیرش قرار گرفته است:

1- آقای ابوالقاسم یوسفی خوشدرگی به شماره دانشجویی: 8561209784 موضوع: تکنیک های تشخیص و شناسایی از طریق هوش مصنوعی

2- خانم ریحانه نی ساز به شماره دانشجویی: 831117268 موضوع: منطق فازی

3- آقای امیر ابوالفضلی به شماره دانشجویی  871102633 موضوع: الگوریتم های رمزنگاری و امضای دیجیتال

4- زهرا خانی  به شماره دانشجویی: 880240400موضوع : یکپارچه سازی سیستم های براساس زیر ساخت شیرپوینت 2010

لازم به ذکر است دانشجویان زیر بدون کسر نمره می توانند مجدد موضوع خود را ارسال کنند:

 

 خانم ریحانه دیبا به شماره دانشجویی 861139093

خانم فرشته نجاتیان قرشی به شماره دانشجویی 866209035

 

موضوعات مورد ارائه برا روز سه شنبه: 91/12/8

خانم ریحانه نی ساز موضوع: منطق فازی

آقای امیر ابوالفضلی  موضوع: الگوریتم های رمزنگاری و امضای دیجیتال

 

دانشجویانی که بدون کسر نمره می توانند برای تاری

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file