صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

ارزشیابی درس آزمایشگاه شبکه

گزارش کار مباحث                             12 نمره

پروژه های آزمایشگاه                         2 نمره

امتحان پایان ترم                                8 نمره 

[ 1 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file