صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه در تاریخ  5اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  18:40برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل ششم می باشد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file