صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

سلام

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی در تاریخ  19 اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  17 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل چهارم می باشد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file