صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

نمرات میانترم مدیریت و کنترل پروژه

نمرات میانترم درس مدیریت و کنترول پروژه به شرح ذیل است

نام

نام خانوادگی

نمره ماینترم 2

نمره میانترم  1

نمره  حضور وغیاب

نمره کل

نمره سامانه گلستان( از 6)

احسان

ابولفضلی طوسی

6/5

4

1

6

6

مریم

اسد پور

7

3

0/5

5/5

5/5

راده

پیوندی

6

7

0/75

6

6

فریده

جهان پیما

6

4

0/75

5/75

5/75

فاطمه

جهانی

6

4

0/416667

5/416667

5/5

نرگس

حدادیان

4

5

0/666667

5/167

5/25

زهرا

حسینی

4

3

0/5

4

4

سمانه

حسینی

5/5

2

0/25

4

4

فاطمه

خاک

6

6

0/75

6

6

مرجان

رضا زاده

4/5

5

0/583333

5/333

5/5

تکتم

رمضانی

4/5

5

0/75

5/5

5/5

زیور

زارعی پردون

6

غ

0/416667

3/417

5/5

سمیرا

سعیدی

غ

غ

0/333333

0/333

0/5

پری

سیفی

7

6

0/666667

6

6

سید زهرا

شادمان

5/5

6

0/666667

6

6

عصمت

صمیمی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

فاطمه

علیزاده بریوانلو

3/5

3

0/5

3/75

3/75

صبا

قدیریان

غ

7

0/25

3/75

3/75

فخری

کاردانی ملکی نژاد

7

7

0/416667

6

سحر

کریم زاده

6/5

4

0/583333

5/833

6

مهدی

کسرایی

غ

3

0/25

1/75

2/25

حسین

لاجوردی

5/5

5

0/583333

5/833

6

اکرم

محمد پور

غ

غ

0/166667

0/167

0/25

ایما

ممتاز

6/5

6

0/666667

6

6

سید نجمه

موسوی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

زهرا

میرزایی

6

غ

0/25

3/25

5/25

میثم

نظری

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

عاطفه

نقاش

6

6

0/75

6

6

مرجان

اردکانیان

5/5

4

0/75

5/5

5/5

طناز

طباطبایی

غ

2

0/046875

1/047

1/25

 
[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file