صفحه شخصی بهناز ضیایی فر

آموزش فتوشاپ قسمت دوم

برش دادن وتراز كردن تصوير

يكي از ويژگي هاي بالقوه نرم افزار فتوشاپ امكان اصلاح تصاوير است. در فتوشاپ شما
ميتوانيد كيفيت رنگ را اصلاح كرده و شدت رنگ از عكس هاي گرفته شده يا اسكن شده را
اصلاح كنيد. همچنين ميتوانيد اشكالاتي كه در تركيب رنگها و يا وضوح عكس بوجود آمده است  اصلاح كنيد در فتوشاپ مجموعه كاملي از ابزارهاي اصلاح رنگ براي تنظيم رنگ ها هر عكسي ارائه شده است. در گرافيك كامپيوتري انواع مختلفي دقت وضوح رزوليشن وجود دارد تعداد پيكسل ها درهر واحد طول تصوير را دقت وضوح تصوير يا رزوليشن مي نامند كه بطور معمول بر حسب تعداد پيكسل در هر اينچ اندازه گيري ميشود . تصويري با دقت وضوح بالا تصويريست كه داراي پيكسل هاي بيشتري باشد تصاوير تحت فتوشاپ مي توانند از دقت وضوح بالا يعني 300dpiيا بادقت پايين يعني 72dpiيا 96dpiبرخوردار باشند.
تعداد پيكسل ها به ازاي واحد طول در مانيتور را دقت وضوح مانيتور ميگويند كه بطور معمول بر حسب تعداد پيكسل در هر اينچ ميباشد در اكثر كامپيوترها دقت وضوح مانيتور بر روي 800x600يا 1024x768تنظيم ميشود پيكسل هاي تصوير مستقيما به پيكسل هاي
مانيتور تبديل ميشوند در فتوشاپ اگر دقت وضوح تصوير از دقت وضوح مانيتور بيشتر باشد
تصوير روي مانيتور بزرگتر از ابعاد چاپي آن نمايش داده ميشود. قابل ذكر است كه هرچه دقت وضوح تصوير بيشتر باشد اندازه فايل نيز بزرگتر ميشود براي برش تصوير ميتوان فرمان يا ابزار (N) Crop Toolرا بكار برد كه پيكسل هاي خارج از ناحيه انتخاب شده براي برش را پاك ميكند بدين منظور ابزار Cropرا فعال كنيد شما ميتوانيد در نوار ابزار گزينه ها ابعاد تصوير نهايي را برحسب اينچ وارد نماييد ) رنگ سبز(اينك يك خط برش دور تصوير بكشيد با نگه داشتن موس در اطراف ناحيه انتخابي نشانه گر موس به يك پيكان دوسر تبديل ميشود
و شما در اين حالت ميتوانيد تصويرتان را تراز كنيد و با استفادر از گره هاي اطراف كادر اندازه تصوير را تنظيم كنيد در پايان دكمه Enterرا فشار دهيد تا تصوير برش بخورد و همه پنجره تصوير را اشغال ميكند در صورتي كه از يك عكس اسكن شده استفاده ميكنيد به مسير
انتخاب كنيد به اين تريبFile >> Automate >> Crop and Straighten Photos
فتوشاپ لبه هاي مربعي تصوير كه با پس ضمينه تضاد دارند شناسايي كرده و آنها را در حالت
صاف قرار مي دهد نتيجه اين عمل در يك پنجره تصوير جداگانه نشان داده ميشود سپس شما
ميتوانيد تصوير را با اندازه دلخواه برش داده و استفاده كنيد

تعين شدت رنگ تصوير

فتوشاپ داراي مجموعه اي از ابزار هاي موثر و كارا مي باشد كه شدت رنگ يا نور يك تصوير را تنظيم ميكند. براي شروع به اين مسير رفته:رفتهImage >> Adjustments >> Shodows/Highlightsدر پنجره باز شده اهرم هاي Shodwsو Highlightsرا به عقب و جلو كشيده و شدت رنگ را تنظيم كنيد شدت رنگ تصوير نشان دهندهميزان كنتراست يا همان جزئيات در تصوير مي باشد و بر حسب توزيع پيكسل هاي تصوير از تيره ترين پيكسل ها شروع و به روشن ترين پيكسل ها ختم ميشود اكنون ميخواهيم كنتراست تصوير را با به كار بردن Input Levelsيا سطوح ورودي تنظيم كنيم به اين منظور به منوي Windowگزينه Histogramرا انتخاب كنيد سپس از منوي پالت گزينه Expanded Wiewرا انتخاب كنيد
پالت Histogramحاوي نمودار توزيع رنگ تصوير و اطلاعات مربوط به آن ميباشد )زرد( . اكنون به مسير زير برويد:Image >> Adjustments >> Levelsرا انتخاب كرده تا پنجره مربوطه باز شود نمودار موجود در پنجره نشان دهنده محدودهمقادير كنتراست ميباشد اين نمودار كنترل هايي دارد كه سايه ها , روشنايي ها , سايه روشن ها يا گاماي تصوير را تنظيم ميكند سه مثلت در زير نمودار وجود دارد كه مثلث سياه نشان دهنده سايه مثلت خاكستري نشان دهنده سايه روشن يا گاما و مثلث سفيد نشان دهنده روشني ميباشد اكنون با حركت دادن اهرم ها تغيرات را مشاهده كنيد

تنظيم خودكار رنگ و كنتراست تصوير

علاوه بر استفاده از نمودار Histogramبا انتخاب Image >> Adjustmens >> Auto
روشنايي وAuto Contrast گزينهImage ( از منويCS4) ( و درCS3) درContrast
تيرگي تصوير را تنظيم كنيد
اين تنظيم مجدد باعث ميشود قسمت هاي روشن روشن تر و قسمت هاي تيره تر به شدت
رنگ يكنواخت دربيايند فرمان Auto Contrastپيكسل هاي سفيد و سياه را به اندازه 10% برش ميدهد يعني % 10اول را هنگام تعين روشن ترين يا تيره ترين پيكسل ها در تصوير ناديده ميگيرد.بعضي از تصاوير داراي سايه رنگ يا رنگ غير متواضع مي باشند كه در هنگام اسكن عكس و يا ويرايش آن بوجود مي آيد مانند تصوير زير كه براي تنظم رنگ اين تصوير به مسيرگزينهImage از منويCS4 ( و درCS3) درImage >> Adjustmens >> Auto ColorAuto Colorرا انتخاب كنيد فرمان Auto Colorكنتراست و رنگ تصوير را در حد وسط سايه روشن ها و روشني ها تنظيم مي كند.
پنجره Auto Correctionتنظيم خودكار شدت رنگ در تصوير را ممكن مي سازد و درصد
برش دهي را مشخص نموده و مقادير رنگ را به سايه ها , سايه روشن ها و قسمت روشن
تصوير اختصاص ميدهد براي باز شدن پنجره Auto Correctioدر يكي از پنجره هاي Levelsيا Curvesبر رو دكمه Optionsكليك كنيد يكي ديگر از ويژگيهاي جالب فتوشاپ امكان نگاتيو كردن تصوير است كه به اين منظور به رفتهImage >> Adjustments >> Invert مسير

تغيير دادن رنگ قسمتي از تصويرپ

با استفاده از فرمان Replac Colorميتوانيد ماسك هاي موقتي مبتني بر رنگ هاي خاص
ايجاد كرده و سپس اين رنگ هارا جايگزين رنگ هاي اصلي نماييد. هر ماسك قسمتي از تصوير ا از قسمتهاي ديگر جدا نموده و جلوهآن تصوير را تغيير ميدهد. در اين آموزش از فرمان Replace Colorبراي تغيير رنگ ديوار در بالاي تصوير استفاده ميكنيم
بدين منظور ابتدا ابزار Rectangular Marqueeرا انتخاب كرده و با انتخاب قسمتي از
برويدImage >> Adjustmenst >> Replac Color تصوير به مسير
پنجره Replac Colorداراي گزينه هايي براي تنظيم سايه رنگ , ميزان اشباع رنگ و مولفه هاي روشنايي قسمت انتخاب شده ميباشد اكنون با انتخاب اولين قطره چكان ) از سمت چپ ( روي يك نقطه در تصوير انتخابي كليك كنيد )مثلا رنگ آبي بالاي پنجره( تا در ناحيه انتخابي انتخاب شود )رنگ زرد(اكنو از قطره چكان وسط استفاده كنيد و در ناحيه ديگري از تصوير استفاده كنيد تا كل شكل ديوار در كادر محاوره اي با رنگ سفيد نشان داده شود
سطح تاري و ابهام را با كشيدن اهرم Fuzzinessتنظيم كنيد ممكن است برخي سفيدي در ناحيه انتخابي باشد كه با قطرچكان آخر با كليك بر روي آن نواحي آن هارا حذف كنيد با كشيدن اهرم هاي قسمت Replac Colorبا كشيدن اهرم هاي  Sturation / Hueرنگ قسمت انتخابي را تغيير دهيد

تنظيم شدت نور و اشباع رنگ

از ابزار Dodgبراي روشن كردن بخش پرنورتره تصوير جهت مشخص كردن جزئيات
بيشتر اشياء استفاده ميشود. ابزار Dodgبر اساس روش سنتيه عكاسي كه با قرار دادن نور در
پشت موضوع ناحيه عكس برداري را روشن ميكردند ساخته شده است. براي شروع ابزار
Dodgeرا فعال كنيد حال در نوار ابزار گزينه ها از پالت براش يك قلمو درشت و مناسب
انتخاب كنيد مثلا قلم شماره) 45زرد( در قسمت Rangeگزينه Highlightرا انتخاب كنيد
)آبي( در قسمت) Exposurسبز( مقدار 15را بگذاري )عددها صرفا براي آموزش هستند(
اكنون با بكار بردن ابزار Dogeو با زدن ضربه هاي عمودي در تصويرتان استفاده كنيد تا روشن  تر شود )تصوير(2در مرحله ابزار Spongeرا براي اشباع رنگ استفاده كنيد. هنگامي كه ميزان اشباع رنگ را تنظيم مي كنيد در واقع ميزان قدرت يا خلوص رنگ را تغيير مي دهيد ابزار Spongeيك ابزار كارامد براي تغيير دهي ثابت رنگ در ناحيههاي مشخص شدهتصوير ميباشد پس انتخاب اين ابزار يك براش مناسب در نوار ابزار انتخاب كرده سپس در قسمت Modeگزينه Saturateرا انتخاب كنيد )آبي( مقدار) Flowزرد( را براي جلوه تشديد اشباع رنگ را تنظيم كنيد اكنون اسفنج را بر روي تصوير بكشيد تا اشباع رنگ حاصل شود )تصوير(2

افزايش وضوح تصوير به كمك فيلترUnsharp Mask

يكي از مراحل روتوش عكس بكار بردن فيلتر Unsharp Maskاست كه كنتراست جزئيات لبهعكس را تنظيم ميكند. به اين منظور به مسير Filter >> Sharpen >> Unsharp Maskرفته تا پنجرهمربوطه باز شود
اهرم Amountوضوح تصوير را مشخص ميكند اهرم Radiusتعداد پيكسل هاي اطراف لبه كه بر ميزان شفافييت اثر ميگذارد راتنظيم ميكند )) هرچه ميزان دقت وضوح بيشتر باشد بايد مقدار Radiusبيشتر باشد((اهرم Thresholdهمهپيكسل هاي تصوير را واضح ميكند كه مقدار پيش فرض آن صفر است با تنظيم كرد اهرم هاي فيلتر Unsharp Maskروتوش تصوير را انجام دهيد )تصوير(2

توضيحات بيشتر درباره فيلتر : Unsharp Mask
دواقع فيلتر Unsharp Maskبه اين صورت است كه ابتدا پيكسل هايي كه با پيكسل هاي
اطرافشان فرق دارند با توجه به مقدار مشخص شده در قسمت Thresholdتشخيص ميدهد
يعني اگر اختلاف شدت رنگ دو پيكسل مجاور هم از مقدار تعين شده در قسمت Threshold
بيشتر باشد اين دو پيكسل متفاوت تشخيص داده شده و فيلتر بر روي آنها اعمال خواهد شد
پارامتر Radiusشعاع ناحيه اي كه پيكسل هاي درون آن با هم مقايسه ميشود را تعين ميكند
در نهايت براي اينكه شدت رنگ پيكسل هاي مجاور به هم نزديك شده و منجر به وضوح بيشتر تصوير بخصوص در لبه هاي آن شود كنتراست پيكسل ها با توجه به ميزان تعين شده توسط پارامتر Amountتغيير داده ميشود. به كمك فيلتر Unsharp Maskميتوان محو سازي
انجام شده در هنگام عكس برداري، اسكن كردن، نمونه برداري مجدد يا چاپ تصوير را اصلاح كرد اين ويژگي در اصلاح عكس هايي كه داراي نمايش برروي صفحه مانيتور ويا براي چاپ استفاده ميشود كارايي بسياري دارد تاثير فيلتر Unsharp Maskدر تصويرهايي كه برروي صفحه مانيتور نشان داده ميشود به مراتب بيشتر از تصاويريست كه چاپ خواهند شد در صورتي كه هدف شما در نهايت چاپ تصوير ميباشد گزينه هاي مختلف در كادر هاي محاوره اي اين قسمت را امتحان كنيد تامتوجه شويد كداميك ازين انتخاب ها نتيجه بهتري را در چاپ ارائه ميدهد

كاهش نويز تصوير

گاهي اوقات پيش مي آيد كه بر روي تصوير نقاط ناخواسته اي ديده ميشود به اين نقاط اصطلاحا نويز يا اختلالات تصوير گفته ميشود براي كاهش نويز يك تصوير ابتدا به مسير Filter >> Noise >> Reduce Noiseبرويد گزينه Strengthميزان كاهش اختلال روشنايي اعمال شده بر همهقسمت هاي تصوير را كنترل ميكند گزينه Preserve Detailsاز جزئيات تصوير و حاشيه ها مانند اشياي متني محافظت ميكند
عدد 100براي در اين گزينه از چزئيات تصوير بيشترين محافظت را به عمل مي آورد اما در
ميزان اختلال روشنايي كمترين كاهش را اعمال ميكند
گزينه Reduce Color Noiseپيكسل هاي رنگ تصادفي را خذف مي كند هر چه مقدار اين
عدد بيشتر باشد ميزان اختلال رنگ را بيشتر كاهش ميدهد
گزينه Sharpen Detailsتصوير را واضح ميكند از بين بردن اختلالات وضوح تصوير را كاهش مي دهد ميتوانيد از كنترل واضح سازي در جعبه محاوره و يا يكي ديگر از فيلتر هاي واضح سازي براي باز گرداندن وضوح استفاده كرد گزينه Remove JPEG Artifactحاله هاي تصوير را بدليل ذخيره يك تصوير به صورت JPEGبا تنظيم كيفيت پايين حذف ميكند
چنانچه بخواهيم اختلال رنگ ها را در كانال هاي مجزا برطرف نماييد رو گزينه Advanced
كليك كرده و سپس رنگ مورد نظر را از منوي Per Channelانتخاب كنيد بطور پيش فرض هر تصوير داراي 3كانال رنگ قرمز, سبز و آبي كه همان رنگ هاي اصلي ميباشند پس از انتخاب كانال مورد نظر ميتوانيد از گزينه Strengthو Preserve Detailsبراي كاهش اختلال در آن كانال استفاده كنيد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file