صفحه شخصی بهناز ضیایی فر

آموزش فتوشاپ قسمت اول

آغاز كار با فتوشاپ

برنامه فتوشاپ از قابليت كار با تصاوير Bitmapو همچنين فايل هاي تصويري لايه لايه بافرمت PSDبرخوردار است. شما ميتوانيد تصاوير را از منابع مختلف همچون عكسهاي گرفتهشده با دوربين ديجيتال يا CDهاي عكس نگاتيوها اسلايد ها را در برنامه فتوشاپ وارد كنيدبراي شروع برنامه فتوشاپ را باز كنيد. با ورود به برنامه ناحيه كاري فتوشاپ را مشاهدهميكنيد 


 

ناحيه هاي كاري پيش فرض فتوشاپ شامل:
-1نوار منو در زير كادر (با رنگ زرد(
-2نوار ابزار (با رنگ قرمز(
-3جعبه ابزار(با رنگ سبز(
-4پالت هاي شناور كه شامل چند پنجره مي باشد كه ميتوانيد به صورت جداگانه باز كنيد)آبي(


 

براي باز كردن عكس در فتوشاپ از نوارمنو File >> openبه پوشه مورد نظررفته و عكس دلخواه تان را انتخاب و در آخر بروي openكليك كنيد تا عكس مورد نظر دربرنامه باز شود.راه ديگر براي باز كرد عكس استفاده از يك برنامه جانبي به نام AdobeBridgeميباشد كه مديريت عكس ها را در فتوشاپ به عهده دارد

 Adobe Bridgeاز نوار منو File >> Browse in Bridge
يا از كليد هاي تركيبي Ctrl+Alt+Oميتوان استفاده كرد.
اكنون به پوشه مورد نظر رفته مشاهده ميكنيد كه عكس هاي كوچكي كه محتواي پوشهاست در پنچره وسط ديده ميشود. براي باز كردن عكس در برنامه فتوشاپ عكس مورد نظررا انتخاب كرده و از منوي Fileبر روي Openكليك كنيد يا بر روي عكس دابل كليككنيد.محیط برنامه Adobe Bridge
 

ذخيره كردن عكس
پس از آنكه تغييرات مورد نظر را برروي عكس انجام داديد عكس را ميتوان به فرمت هاي
مختلفي ذخيره كرد.
به منظور ذخيره سازي يك فايل  File >> Save Asرفته با باز شدن پنجره Saveبهقسمت  Save in( با رنگ زرد) رفته و محل ذخيره سازي را مشخص كنيد. سپس در قسمت
) File Nameبا رنگ آبي) نامي را براي فايل وارد نماييد. در قسمت Formatميتوانيد يكي
از فرمت هاي تصويري را انتخاب كنيد (با رنگ سبز(با انتخاب فرمت در قسمت Save Optionsميتوانيد تنظيمات بيشتري را انجام دهيد (رنگقرمز) پس از تنظيمات لازم براي فرمت انتخابي برروي Saveكليك كنيد.

 

 
   

بدين تريب پنجره دیگری نمايان ميشود.
اين پنجره نسبت به اينكه شما چه فرمتي را انتخاب كردين متفاوت ميباشد که دراين پنجره ميتوانيد تنظيمات بيشتري را براي ذخيره سازي تصوير با فرمت انتخاب شده تعينكنيد و برروي OKكليك كنيد.

 


بزرگ نمايي تصوير
يكي از پر كاربردترين قسمت هاي فتوشاپ قسمت جعبه ابزار ميباشد.
جعبه ابزار شامل:
ابزارهاي انتخاب
ابزارهاي نقاشي
ابزارهاي ويرايش
كادرهاي انتخاب رنگ پيش زمينه و پس زمينه و ابزار هاي مشاهده ميباشد
كار با ابزار فتوشاپ را با ابزار Zoomشروع ميكنيم
در ابتدا به نوار وضعيت در پايين گوشه سمت چپ كادر برويد و مقدار كه با درصد نشان دادهشده را نگاه كنيد.
اين مقدار نشان دهنده مقدار بزرگ نمايي تصوير ميباشد.

 از جعبه ابزار ابزار Zoomكه شكل يك ذربين است يا با زدن كليد (( Zرا انتخاب كنيد. اكنون نشان گر موس را به تصوير برده مشاهده ميكنيد نشان گر به ذربين تغيير كرده
و در وسط ذربين يك علامت + وجود دارد شما ميتوانيد براي بزرگ نمايي نشان گر را به محلمورد نظر برده و با كليك كردن تصوير را به اندازه دلخواه بزرگ نمايد و براي معكوس كردنبزرگ نمايي با نگه داشتن كليد Altتصوير را به حالت اول برگردانيد.
براي بزرگ نمايي بخشي از تصوير ميتوانيد با عمل دراگ كردن بروي تصوير بخشي از تصويرمورد نظر را بزرگ نماييد.
به همين منظور با نگه داشتن كليك چپ موس و دراگ كردن بر روي بخش مورد نظر بررويتصوير آن را بزرگ نماييد.

 

 همچنين ميتوان با اسفاده از اهرم در بخش پالت Navigatorبا جا به جا كردن اهرم ميتوانيدعمل بزرگ نمايي را انجام دهيد.

 

 

انتخاب بخشي از تصوير


در فتوشاپ از ابزارهاي متعددي براي ويرايش تصوير استفاده ميشود.
در جعبه ابزار اين ابزارها دسته بندي شده اند و هر دسته در يك گروه قرار داده شده اند و فقطيك ابزار در هر گروه نشان داده شده است ابزار هاي ديگر در هر گروه در پشت آن ابزار پنهانهستند با كليك كردن بروروي مثلت كوچك در زير ابزار ها ميتوانيد به ابزارهاي  پنهان شدهدسترسي داشته باشيد.

 

 

اكنون آموزش را با ابزار Rectangular Marqueeيا زدن كليد ) (Mشروع ميكنيم
با نگه داشتن دكمه موس بر روي ابزار Rectangular Marqueeو نمايان شدن ابزارهاي
پنهان، ابزار Elliptical Marqueeرا انتخاب كنيد

 


نشان گر موس را به صفحه برده تا نشانه گر بصورت علامت جمع ) + ( دربياد
سپس با نگه داشتن دكمه موس و عمل دراگ كردن بخشي از تصوير را انتخاب كنيد تا محيط
انتخاب شده بصورت نقطه چين متحرك در بياد
با انتخاب ناحيه انتخاب شده نواحي ديگر محافظت مشود و ميتوانيد عمل ويرايش را فقط
برروي ناحيه انتخابي اعمال كنيد

براي خارج شدن از حالت انتخاب به مسير Select >> Deselectرفته يا با زدن كليدهاي
Ctrl+Dاز حالت انتخاب خارج شويد

ويرايش ناحيه انتخاب شده

گاهي ممكن است بخواهيد كل تصوير به جز ناحيه انتخاب شده را به رنگ سياه دربياريد از
آنجايي كه ناحيه خارج از ناحيه انتخاب شده محدوده حفاظت شده حساب ميشود بايد جاي
قسمت انتخابي را با قسمت حفاظت شده تغيير دهيم و همه قسمت هاي تصوير به جز
قسمت داخل دايره فعال كرده و قسمت دايره را به قسمت محافظت شده درآوريم تا با سياه
كردن قسمت خارج از ناحيه دايره تصوير داخل دايره بدون تغيير بماند
بدين منضور از منوي Selectگزينه Inversيا) ( Ctrl+Shift+Iرا انتخاب كنيد با توجه با
اينكه ناحيه قبلي انتخابي هنوز وجود دارد يك ناحيه انتخابي ديگر در دور كادر ايجاد ميشود
اكنون كل تصوير انتخاب شده و ميتوانيد هر تغييري را به جز ناحيه انتخابي دايره اعمال كنيد
( برويدCtrl+M) Image >> Adjustment >>Curves اكنون به اين مسير برويد
حال در قسمت باز شده پنجره Curvesبرروي قسمت كنترل برويد و آن را به سمت پايين
بكشيد

همچنين ميتوانيد با تايپ عدد در قسمت Outputو Inputروشني و تيرگي تصوير را تعين
كنيد. ميبينيد بجز ناحيه سر تمامي نواحي ديگر تغيير كردن

تايپ يك متن ساده

يكي ديگر از كاربردهاي فتوشاپ امكان افزودن متن به تصاوير است وارد كرد متن بوسيله
ابزاري به نام Type Toolصورت ميگيرد در اين آموزش صرفا به معرفي ابزار Type
Toolپرداخته و در فصل هاي بعدي نحوه ايجاد متن به تصوير را به صورت مفصل تشريح
خواهم كردبراي اضافه كردن متن به تصوير از جعبه ابزار ، ابزار تايپ كه تصوير ابزار را در بالا مشاهده
ميكنيد انتخاب ميكنيماكنون دكمه ها و گزينه هاي نوار ابزار در بالاي كادر به ابزار تايپ اختصاص داده ميشوددر اين نوار ابزار فونت مورد نظر را انتخاب كنيد ) قسمت زرد( براي تغير سايز فونت ) قسمتآبي( از منوي باز شو ميتوانيد يك سايز را انتخاب كرده يا در كادر آن سايز دلخواهتان را تايپكنيداكنون با كليك كردن برروي تصوير و محل دلخواختان متن مورد نظر را به تصوير اضافه كنيد

حال براي حركت دادن متن با استفاده از ابزار (V) Moveمتن را جا به جا كنيد
براي تغيير رنگ متن ابتدا ابزار تايپ را انتخاب كنيد سپس بر روي متن كليك كنيد و با نگه
داشتن موس از ابتدا به انتهاي متن بكشيد و متن خود را هايلايت كنيد
در گروه پالت رنگ سر برگ SWATCHESرا انتخاب كنيد هنگامي كه نشانه گر موس را بر
روي نمونه رنگ ها ميبريد نشانه كر به شكل يك قطره چكان تبديل ميشود و با انتخاب هر
رنگ متن شما هم به همان رنگ تغيير ميكند

با وجود اينگه براي تغيير رنگ در فتوشاپ راه هاي ديگري هم وجود دارد اما روش مذكور يكي ازساده ترين روش هاي رنگ آميزي به حساب مي آيد

لغو عمليات انجام شده

گاهي اوقات لازم ميشود كه كاري را متوقف كرده و با برگشت به عقب آن را اصلاح كنيد
برنامه فتوشاپ امكان برگشت به عقب و لغو عمليات و انتخاب گزينه هاي ديگر را فراهم
ميكندساختار فايل ها در فتوشاپ بصورت لايه لايه مي باشد . بدين ترتيب شما قادريد برروي بخشياز تصوير كه در يك لايه خاص قرار دارد كار كنيد بدون آنكه تغييرات اعمال شده بر رويقسمت هاي موجود برروي لايه هاي ديگر تاثيري بگذارد
ابتدا فايل مورد نظر را باز كنيد به فهرست ارائه شده در پالت Layersتوجه كنيد

ساختار لايه شامل يك ماسك برش هست كه به عبارتي به عنوان يك انتخاب بكار برده ميشود
اين ماسك ناحيه اي از تصوير را كه ميتوان تغيير داد مشخص ميكند با وجود ماسك برش
ميتوانيد تغيرات لازم را در تصوير اعمال نماييد بدون اينكه به ساير قسمت ها صدمه اي وارد
شودمن در اين آموزش لايه Tie Designsرا انتخاب ميكنم زيرا ميخواهم اين لايه را در تصويرتغيير بدهم

در جعبه ابزار ابزار (B) Brushاتخاب كرده و بروي كروات يك خط ميكشيم

در صورتي كه نتوانستيد خط را صاف بكشيد يا به هر دليلي راضي نبوديد نگران نباشيد زيرا با
وجود ماسك برش خط شما خارج از محدوده بريده شده كشيده نخواهد شد حال ميخواهيم خطايجاد شده را پاك كنيم و تغيير ديگري ايجاد كنيم بدين منظور از منوي Editگزينه Undo Brush Toolرا انتخاب كنيد يا با زدن كليد هاي Ctrl+Zعمليات ابزار Brushرا لغو كنيداين بار ميتوانيد بجاي خط تعدادي نقطه برروي كراوات ايجاد كنيد

استفاده ار پالت Historyجهت لغو عمليات

فرمان Undoفقط يك مرحله عمليات شما را به عقب برميگيرداند . علت اين امر اين است كه
فايل هاي فتوشاپ ميتوانند بسيار بزرگ باشند و لغو عمليات چند گانه نياز بع حافظه زيادي
دارد كه عملكرد سيستم را كند ميكند در عوض شما ميتوانيد با استفاده از پالت Historyيا
تاريخچه چند عمل به عقب برگشته و چندين عمليات ايجاد شده را لغو كنيد
با بكار بردن كليد Historyآن را باز كنيد
آخيرين تغيرات را در پالت) Historyرنگ سبز( مشاهده ميكنيد كه با كليك بر روي هركداممتوانيد عمليات انجام شده را به عقب باز گردانيد . بطور پيش فرض فتوشاپ تا بيست
عمليات انجام شده را به عقب باز ميگرداند شما ميتوانيد اين تعداد تغيرات را تنظيم كنيد و به
تعداد بيشتر يا كمتري تغيير دهيد بدين منظوربه مسير Edit >> Preferences >> Performanceو در پنجره باز شده به قسمتHistory & Cacheرفته و مقدار Historyرا تعين كنيد

آشنايي بيشتر با محيط كار فتوشاپ

در حين كار با فتوشاپ بندرت با پروژه اي روبرو ميشويد كه براي انجام آن لازم باشد تمام
پالتها را بطور همزمان در صفحه نمايش مشاهده كنيم به همين دليل پالت ها بيشتر در گروه
هاي پالت قرار داده ميشود گاهي بطور پيش فرض بعضي از پالت ها باز نشده هستند
)رنگ سبز( فهرست كامل پالت ها را متوانيد ار قسمت Windowمشاهده نمود

در كنار پالت هاي باز شده جاري يك علامت تيك قرار دارد )رنگ سبز( شما ميتوانيد با انتخابنام پالت هاي موجود آن را در صفحه نمايش باز و يا هر پالت بازي را ببنديد
علاوه بر اين شما ميتواند كليه ابزارها از جمله پالت ها، جعبه ابزار ، نوار ابزار را فشردن كليد
Tabپنهان كنيدو براي باز كردن اين پالت ها مجدد كليد Tabرا فشار دهيد
براي انتقال پالت ها به گروه ديگر پالت ها پالت مورد نياز را گرفته و به پالت خاي ديگر ببريد نايك نوار آبي در پالتها ايجاد شود و پالت را در آن گروهي كه ميخواهيد رها كنيد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file