صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت هفتم

شخصات لايه ها

هر فايل فتوشاپ داراي يك يا چند لايه ميباشد از طريق پالت Layers ميتوانيد لايه ها را
مشاهده كرد . اگر پالت Layresدر ناحيه كاري مشاهده نميشود از منوي Windowگزينه
Layersرا انتخاب كنيد پالت Layersكليه لايه ها را با اسامي آن ها و نمونه هاي كوچك تصوير در هر لايه را نشان ميدهد از اين پالت ميتوانيد براي پنهان سازي ، مشاهده ، جا به جايي ، حذف و تغيير نام و ادغام لايه ها در يكديگر استفاده كنيد
براي شروع فايل مورد نظر خود را باز كنيد . اين فايل داراي سه لايه Doorway، Statueو
Back groundمباشد لايه Back groundپر رنگ تر نشان داده ميشود چراكه لايه فعال
است .  حال بروي تصوير لايه راست كليك كنيد و از منوي باز شده يكي از چهار گزينه مربوط به Tumbnailsرا انتخاب كنيد با انتخاب گزينه No Tumbnailsهيچ آيكني نمايش داده نميشود . با انتخاب سه گزينه بعدي ميتوانيد اندازه آيكن را تغيير دهيد در پالت Layersو در لايه Back groundدو نشان ديده ميشود يك نشانه به شكل قفل در سمت راست نام لايه و يك نشانه به شكل چشم. هيچ كدام از اين نشانه ها در دو لايه ديگر مشاهده نميشود شكل فقل نشان ميدهد كه لايه Back groundمحافظت شده ميباشد .شكل چشم نشان
ميدهد كه ميتوان اين لايه را در پنجره تصوير مشاهده نمود با كليك كردن بر روي اين آيكن لايه ديگر در پنجره تصوير مشاهده نميشود توجه كنيد كه هنگامي يك تصوير را با يك پس زمينه سفيد يا يك پس زمينه رنگي استفاده ميكنيد پايين ترين لايه در پالت Layersلايه پس زمينه ناميده ميشود. هر تصويري فقط ميتواند يك پس زمينه داشته باشد .  براي تبديل پس زمينه به يك لايه ابتدا در پالت Layersروي Back groundدابل كليك
راLayer >> New >> Layer from Back ground كنيد همچنان ميتوانيد به مسير
انتخاب كنيد . گزينه هاي Layerرا بصورت دلخواه تنظيم كنيد و پس از آن روي OKكليك
كنيد به منظور تبديل لايه ها به پس زمينه ابتدا لايه اي را از پالت Layersانتخاب كنيد سپس به برويدLayer >> New >> Layer from Back ground مسير

انتقال يك لايه به يك فايل تصويري ديگر

در اين قسمت ميخواهيم يك تصوير را بعنوان يك لايه جديد به تصوير ديگري اضافه كنيم
به اين منظور از دو فايل تصويري در ) (Doorو منظره استفاده ميكنيم حال دو تصوير را
طوري تنظيم كنيد كه هر دو قابل مشاهده باشند
سپس ابزار Moveرا فعال كرده و تصوير در را به داخل تصوير ديگر دراگ كنيد .
مشاهده ميكنيد كه لايه در در پالت Layersفايل منظره مشاهده ميشود توجه كنيد كه هنگام دراگ كردن يك فايل به فايل ديگر كليد Shiftرا نگه داريد تصوير در وسط تصوير مقصد قرار ميگيرد. در اين مرحله ميخواهيم حاشيه سفيد اطراف در را پاك كنيم. اين سفيد قسمت هايي از تصوير منظره را پوشانده است زيرا به عنوان لايه اي برروي آن قرار گرفته است اكنو بايد به كمك ابزار Magic Eraserاز زير گروه ابزار Eraserقسمت سفيد در را پاك كنيد . به اين منظور لايه در را فعال كنيد ساير لايه ها را هم پنهان كنيد تا كار آسان تر شود به اين ترتيب تصوير بر روي تصوير شطرنجي پس زمينه مشاهده ميشود . اين صفحه شطرنجي نشان دهنده نواحي شفاف در لايه فعال است ابزار Mgic Eraserرا فعال كنيد . ميتوانيد براي اين ابزرا يك محدوده مجاز تعيين كنيد در صورتي كه ميزان محدوه مجاز كم باشد ابزار Mgic Eraserمقدار كمي از نواحي سفيد را پاك خواهد كرد و اگر ميزان محدوده مجاز زياد باشد ابزار Magic Eraserقسمت هايي از در را هم پاك ميكند
حال در نوار ابزار مقدار Toleranceرا بر روي 22تنظيم كنيد و بر روي ناحيه سفيد اطراف  ر
كليك كنيد

مرتب كردن و ويرايش لايه ها

ترتيبي كه لايه هاي تصوير بر اساس آن سازماندهي ميشوند موسوم به ترتيب روي هم چيني
ميباشد تر تيب روي هم چيدن لايه ها مشخص كردن نحوه نمايش تصوير ميباشد. با تغيير دادن ترتيب لايه ها ميتوان نمايش تصويري را روي لايه ديگر و يا در پشت لايه هاي ديگر ارائه داد اكنون ميخواهيم با مرتب كردن لايه ها تصويري را كه در حال حاضر پنهان است پشت لايه در قرار دهيم
اكنون با كليك كردن بر روي ايكن چشم لايه هاي Statueو Doorwayرا نمايش دهيد.  حال در پالت Layersلايه Doorرا بروي لايه Doorwayبكشيد و در اينجا مشاهده ميكنيد
لايه در بعنوان لايه بالاتر نمايش داده ميشود اكنون ميتوانيد از تيرگي لايه Doorبكاهيد تا لايه هاي درگر از پشت آن ديده شود
همچنين ميتوانيد حالت هاي تركيبي يا Blending Modeهاي مختلفي در لايه بكار ببريد . به
اين منظور در حالي كه لايه Doorانتخاب شده است مقدار Opacityدر پالت Layersبر روي %50قرار دهيد به اين ترتيب تصوير تا اندازه اي شفاف ميشود و ميتوانيد لايه هاي زير آن را ببينيد
در سمت چپ گزينه Opacityكار باز شوي Blending Modeقرار دارد از اين كادر گزينه
Luminosityرا انتخاب كنيد و مقدار Opacityرا بر روي %90تنظيم كنيد

پيوند دادن لايه ها

در برخي موارد يك راه موثر براي كار با لايه ها پيوند دادن دو يا چند لايه مربوط به هم مي باشد به اين ترتيب ميتوان لايه ها را همزمان با هم حركت و تغيير داد در اين بخش ميخواهيم لايه هاي Doorو Doorwayرا به يكديگر پيوند داده و سپس آن ها را بصورت يك واحد حركت داده و تغيير شكل دهيم به اين منظور ابتدا ابزار Moveرا انتخاب كرده ) در اين آموزش با قرار دادن در در درون درگاهي بطوري كه كناره سمت چپ در با كناره سمت راست درگاهي هم تراز شود( در حالي كه لايه Doorدر پالت Layersفعال است كليد Ctrlرا پايين نگه داشته ولايه Doorwayرا نيز انتخاب كنيد سپس دكمه Link layersدر پايين پالت Layersرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد كه آيكن يك زنجير در كنار لايه ها نمايش داده ميشود . حال ابزار Moveرا فعال كرده و درگاهي را به سمت چپ تصوير بكشيد بطوري كه آجرهاي آن با لبه تصوير مماس شود با اين كار تصوير در به همراه درگاهي حركت داده ميشود اكنون ميخواهيم اندازه هر دو لايه پيوند داده شده را تغيير دهيم به اين منظور لايه Doorwayرا فعال نموده و كليد هاي Ctrl+Tرا بزنيد دكمه Shiftرا پايين نگه داريد و دستگيره موجود در پايين سمت راست را به پايين بكشيد تا تصوير بزرگتر شود ميبيند كه تصوير در هم به همراه درگاهي بزركتر ميشود در پايان دكمه Enterرا بزنيد.

اضافه كردن يك لايه Gradient

اكنون ميخواهيم لايه جديد ايجاد كنيم و از آن براي اقزودن يك جلوه نيمه شفاف كه تا حدي بر لايه هاي چيده شده در زير آن اثر ميگذارد استفاده كنيم
بدين منظور در پالت Layersلايه Back groundرا انتخاب كنيد تا اين لايه فعال شود
سپس رو دكمه Creat a new layerدر پايين پالت Layersكليك كنيد
بدين ترتيب لايه جديدي بين لايه هاي Back groundو Doorwayنمايش داده ميشود حال
روي نام Layer 1دابل كليك كرده و كلمه Gradientرا تايپ كنيد سپس كليد Enterرا
فشار دهيد
اكنون در جعبه ابزار ابزار Gradientرا انتخاب كنيد سپس در نوار ابزار بر روي پيكان
كوچك كليك كنيد تا صفحه انتخابي Gradientباز شود از اين صفحه گزينه Foreground to Transparentرا انتخاب كنيد و پس از در محلي خارج از محل گرادينت كليك كنيد
اكنون يك رنگ بدلخواه انتخاب كنيد . در حالي كه لايه Gradientدر پالت Layersفعال
است دكمه موس را نگه داشته و ابزار Gradientرا از حاشيه راست تصوير به حاشيه چپ آن
بكشيد تحول تدريجي رنگ در عرض لايه از رنگ بنفش در سمت راست شروع ميشود و بتدريج به تركيبي از رنگ شفاف در سمت چپ ختم ميشود اين تغيير تدريجي رنگ تا اندازه اي تصوير منظره يعني لايه زيرين Gradientرا مبهم و تيره ميكند در پالت Layersميزان
Opacityرا براي لايه %60 Gradientقرار دهيد تا كل منظره در پشت لايه Gradient
مشاهده شود

ادغام و يك لايه اي كردن تصوير

پس از اتمام ويرايش كليه لايه ها ميتوانيد آن هار براي صرفه جويي در فضاي ذخيره سازي
ديسك در هم ادغام كنيد به جاي ادغام كردن فايل هاي اصلي .PSDتوصيه مشيود يك نسخه از اين فايل ها را با لايه هاي دست نخورده ذخيره كنيد تا در صورت لزوم بتوانيد به لايه ها
دسترسي داشته باشيد
براي مشاهده مزييت ادغام كردن لايه ها به دو عدد نمايش داده شده در پايين پنجره تصوير
توجه كنيد عدد اول نشان دهنده فايل در صورت ادغام كردن لايه ها در يك پس زمينه ) پيكان سبز ( و عدد دوم نشان دهنده اندازه فايل در حالت عادي است ) پيكان قرمز (
همان طور كه از اعداد مشخص است ادغام كردن اين فايل براي صرفه جويي در فضاي ديسك بسيار موثر است
حال از منوي Imageگزينه Dublicateرا انتخاب كنيد و كار محاوره اي باز شده نام فايل
جديد را وارد كنيد سپس OKرا كليك كنيد در صورتي كه ميخواهيد برخي از لايه ها ادغام نشوند روي نشانه چشم مربوط به آن ها كليك كنيد تا پنهان شوند
حال از منوي Layerگزينه Merge Visibelرا انتخاب كنيد براي تركيب تمامي لايه ها و
تبديل آن ها به يك لايه در منوي پالت Layersگزينه Flatten Imageرا انتخاب كنيد .
با انتخاب اين دستور كليه لايه هاي موجود با يك ديگر در يك لايه تركيب ميشوند
حال از منوي فايل گزينه Saveرا انتخاب كنيد اكنون دو نسخه از اين فايل وجود دارد يك
نسخه يك لايه اي و يك نسخه اصلي كه در آن كليه لايه ها دست نخورده ميباشد

ايجاد يك گروه لايه

ميتوانيد مجموعه اي از لايه ها را در پالت Layersقرار دهيد. بدين ترتيب مديرت و انجام كار ها هنگام كار با فايل هاي بزرگ ساده تر ميشود بدين منظور در منوي پالت  ayersگزينه New Groupرا انتخاب كنيد در گار محاوره اي New Groupنامي دلخواه انتخاب كرده و Okرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد پوشه Textبالاي لايه Back groundنشان داده ميشود
از اين مجموعه لايه براي تكه برداري لايه هاي كه حاوي اطلاعاتي در باره متن تايپ شده ميباشد استفاده خواهيم كرد اكنون برروي دو لايه متن كه داراي اطلاعات مشابه اي هستند كار ميكنيم

دقت داشته باشيد در پالت Layersلايه Textبايد انتخاب شده باشد . حال يك لايه متني
ايجاد كنيد سپس نام لايه را به Test 1تغيير دهيد سپس لايه Test 1را انتخاب كنيد و آن رو
به سمت دكمه Creat a new layerدراگ كنيد با رها كردن دكمه موس يك نسخه ديگر از
لايه متن ظاهر ميشود كه در مجموع لايه هاي Textقرار دارد
اكنون ابزرا Moveرا انتخاب نموده و لايه ايجاد شده را جا به جا كنيد .

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file