صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت ششم

ابزار تايپ

هنگامي كه ابزار تايپ را فعال ميكنيد نوار اصلي ابزار گزينه هاي اصلي تايپ شامل:
فونت،انداره،مرتب كردن آنها و تنظيمات ديگر را نشان ميدهد
همچنين پالت هاي characterو paragraphنيز كنترل بيشتري در اختيار شما ميدهد
در فصل اول با نحوه تايپ متن در فتوشاپ آشنا شديد در اينجا ميخواهيم نوار ابزار تايپ را
بررسي كنيم در سمت چپ اين نوار يك حرف Tبا دو فلش مشاهده ميشود با كليك بر روي اين دكمه ميتوانيد متن را بصورت عمودي يا افقي تنظيم كنيد

از ليست باز شوي فونت ميتوانيد نوع فونت و از ليست fontstyleشيوه فونت را انتخاب كنيد
در قسمت font sizeاندازه فونت را انتخاب كنيد كادر باز شوي Anti aliasبا پر كردن پيكسل هاي كناري تصوير را هموار ميكند در نتيجه بنظر ميرسد كه لبه هاي حروف با پس زمينه آميخته شده است گزينه Crispوضوح كلمه را بيشتر ميكند ، Smoothمتن را هموار تر و Strongنيز ان آن را پر رنگ تر ميكند سه آيكن ديگر اين امكان را به شما ميدهند كه متن را بصورت چپ چين ، وسط چين و راست چين مرتب كنيد با كليك بر روي كادر رنگ ميتوانيد رنك متن را تغيير دهيد با كليك بر روي دكمه Create warped textميتوانيد با انتخاب يكي از حالات از پيش تعيين شده شكل متن را تغيير دهيد

Character وPargraph پالت هاي

پالت Characterعلاوه بر تنظيمات فونت ، سبك ، اندازه و رنگ كه در نوار ابزار گزينه ها
نيز وجود دارد ، امكان تنظيم فاصله بين حروف ، كلمات و تغيير خط زمينه را فراهم ميكند و
ميتوانيد قبل از شروع تايپ تنظيمات را در اين پالت انجام دهيد و يا بعد از تايپ آن را اصلاح  كنيد براي باز كردن پالت Characterاز منوي Windowگزينه Characterرا انتخاب كنيد منويي كه داراي علام AVو دو فلش ميباشد ميزان Kerningرا مشخص ميكند
Kerningفاصله بين دو حرف متوالي است. در اغلب فونت ها در اندازه هاي بزرگتر لازم است فاصله بين برخي از حروف متوالي مانند Aو Vيا Aو Wرا تنظيم كنيد در غير اين صورت فاصله اي بين آنها مشاهده ميشود . تنظيم پيش فرض اين گزينه Metricsميباشد و بدان معناست كه فتوشاپ اطلاعات مربوط به فواصل را كه براي همان فونت در نظر گرفته شده است اعمال ميكند.
عمل Trackingمانند Kerningاست با اين تفاوت كه اين گزينه مقدار فاصله حروف
بين يك كلمه يا يك عبارت را تنظيم ميكند اين فاصله ميتواند با وارد كردن عدد منفي فشرده
و با وارد كردن عدد مثبت باز شود . عدد 0به معناي عدم وجود فاصله است
گزينه Leadingفاصله بين خطوط را مشخص ميكند در صورتي كه فقط يك كلمه و يا
فقط يك خط را تايپ كنيد نيازي به تنظيم بين فاصله خطوط نداريد
به محض اينكه يك خط به خط اوليه اضافه شود فاصله بين خطوط اهميت پيدا ميكند
از آنجا كه مقدار فاصله بين خطوط نسبت به خط تايپ شده يا خط زمينه اندازه گذاري ميشود مقدار Leadingبايد بيشتر از اندازه فونت باشد تا حروف روي يكديگر قرار نگيرند. همچنين در اين پالت ميتوانيد فاصله حروف از خط زمينه را تنظيم كنيد تا حروف در بالا يا در زير خط زمينه قرار گيرد پالت Pargraphهرچيزي كه مربوط به پاراگراف باشد مانند مرتب و تنظيم كردن تو رفتگي ها و فاصله بين خطوط را مشخص ميكند آيكن هاي موجود در بالاي پالت نحوه مرتب كردن را نشان ميدهد اين تنظيمات نيز در نوار ابزار گزينه ها نيز در دسترس ميباشد همچنين آيكن هايي براي تنظيم آخرين خط در سمت چپ ، راست ، وسط يا بصورت امتداد از يك كناره تا كنارهديگر وجود دارد . اين آيكن ها فقط زماني در دسترس ميباشد كه متن را در  محدوده يك كادر تايپ كنيد
آيكن ها و كادر هاي ديگر در پالت Pargraphبراي تنظيم تو رفتگي پارگراف ميباشد و
ميتوان تو رفتگي خط اول تو رفتگي از سمت راست و چپ و فاصله اضافي قبل و بعد از
پاراگراف را تنظيم نمود. بديهي است كه اين تنظيمات زماني كاربرد دارند كه متن را در يك
بلوك ايجاد كنيد

تنظيمات لايه

نوشته ها همواره در يك لايه جديد قرار ميگيرند همان طور كه در تصوير ميبينيد لايه هاي متن در پالت Layerبا حرف Tنشان داده ميشود.نام لايه هاي متن مطابق با اولين كلماتي است كه تايپ ميكنيد در صورتي كه ميخواهيد متن را ويرايش كنيد دوبار روي لايه متن كليك كنيد تا ابزار تايپ و تنظيمات ابزار كه قبلا اعمال نموده ايد در دسترس قرار بگيرد يك لايه متن را مانند يك لايه معمولي ميتوانيد حركت دهيد و جلوه هاي لايه يا Layer style
را به آن اعمال كنيدو يا تمام فرمان هاي تغيير شكل موجود در منوي Editرا بجز فرمان هاي
perspectiveو Distortمورد استفاده قرار دهيد
قبل از آنكه متن تايپ شده بخشي از تصوير شود بايد Renderگردد تا بتوانيد فيلتر ها را به
آن آعمال كنيد چراكه متن قبل از رندر شدن در يك لايهمجزا قرار دارد ولي به آن نچسبيده
است
رندر كردن موجب چسبيدن متن به لايه ميشود. دقت داشته باشيد كه پس از رندر كردن متن
ديگر نميتوانيد آن را ويرايش كنيد . بدين منظور ابتدا لايه متن را انتخاب نموده سپس به
برويدLayer >> Resterize >> Type مسير
شما ميتوانيد لايه هاي متن را بطور جداگانه و يا همه لايه ها را باهم رندر كنيد.
پس از رندر كردن لايه متن ميتوانيد جلوه هاي جالبي ايجاد كرده و فيلتر ها را به آن اعمال كنيد همچنين ميتوانيد درون حرف انتخاب شده را با رنگ پر كنيد. بخاطر داشته باشيد كه فيلتر ها روي نوشته هاي پر رنگ بهتر عمل ميكنند و حروف باريك با اعمال فيلترها ناخوانا ميشوند

افزودن سايه به متن

افزودن سايه به متن يا تصوير به آن بعد ميدهد و موجب ميشود كه بيشتر به چشم بيايد
Drop Shadowپيش از اينكه يك فيلتر باشد جلوهلايه محصوب ميشود بنابراين ميتوانيد
آن را قبل و يا بعد از رندر كردن متن استفاده كنيد.
دقت كنيد كه تمام سايه ها بايد يك نواخت باشد اگر در يك ناحيه به چند شئي سايه وارد
ميكنيد تمام سايه ها بايد يكسان بوده و عمق آنها مناسب باشد.
براي ايجاد سايه ابتدا لايه متن مورد نظر خود را انتخاب كنيد اكنون به مسير >> Layer
Layer style >> Drop Shadowرا انتخاب كنيد و يا همچنين ميتوانيد در قسمت پالت
لايرز روي لايه مورد نظر دوبار كليك كنيد و يا رو دكمه Add a Layer Styleدر پالت لايرز
كليك كنيد و از منوي باز شده گزينه Drop Shadowرا انتخاب كنيد تا كادر مربوطه باز شود گزينه Previewرا انتخاب كنيد تا بتوانيد در حين كار تغييرات را مشاهده كنيد.
در قسمت Blend Modeميتوانيد حالت اثر گذاري
سايه را انتخاب كنيد در اين قسمت يكي از حالات Darken،Normalيا Multiplyرا انتخاب
كنيد در غير اين صورت با انتخاب گزينه هاي ديگر نميتوانيد سايه را مشاهده كنيد
براي تغيير رنگ سايه بر روي نمونه رنگ كنار تصوير كليك كنيد تا كادر Color Pickerباز
شود در اين كادر رنگ دلخواه را انتخاب كنيد ميزان تيرگي يا Opacityو Angleيا زاويه تابش نور سايه را با كليك و كشيدن لغزنده در جهت عقربه هاي ساعت تنظيم كنيد همچنين ميتوانيد عددي را در كادر مربوطه وارد كنيد در قسمت Distanceفاصله سايه را از كلمه يا شئي تنظيم كنيد مقدار Spreadميزان تراكم و گسترش سايه را بر حسب درصد تعيين ميكند
گزينه Sizeاندازه سايه را بر حسب پيكسل مشخص ميكند در قسمت Contourنوع سايه تعيين ميشود با انتخاب گزينه Anti‐aliasedهنگام استفاده از Contourسايه ها داراي لبه هاي نرم
ميشوند . با استفاده از لغزنده Noiseميتوانيد سايه ها را به نويز تبديل كنيد. حال در قسمت سمت چپ گزينه Inner Shadowانتخاب كنيد اين گزينه موجب ايجاد سايه بروي لبه هاي شئي بطرف داخل آن ميشود پارامتر هاي اين گزينه مشابه Drop Shadowميباشد پس اعمال تنظيمات دلخواه برروي دكمه OKكليك كنيد

ايجاد جلوه درخشندگي

در فتوشاپ علاوه بر سايه جلوه هاي جالب ديگري هم وجود دارد در اينجا جلوه درخشندگي يا Glowرا بررسي ميكنيم به اين منظور از مسيرهايي كه در بخش قبل گفته شد Outer Glowرا انتخاب كنيد اين گزينه موجب ايجاد نور و حالت نور افشاني در لبه هاي بيروني شئي ميگردد در اين حالت ميتوانيد علاوه بر اختصاص دادن يك رنگ خاص در اطراف شئي يك طيف رنگي را نيز در اطراف شئي ايجاد كنيد بدين منظوز گزينه Gradientدر حالت انتخاب قرار دهيد حال با باز شدن طيف هاي رنگي يكي را انتخاب كنيد Percise وSofter از دو گزينهElements در قسمتTechnique گزينه تشكيل شده است . گزينه Softerتنظيمات انجام شده را با حالتي نرم تر بروي تصوير اعمال ميكند اما Preciseتنظيمات را بصورت دقيق اجرا ميكند كه به اين ترتيب از نرمي لبه هاي نورافشاني شده كاسته ميشود لغزنده Rangeدر قسمت Qualityنحوه اثر گذاري Contourرا بر روي تصوير بررسي ميكند هرچه مقدار اين گزينه به سمت %100برود ازشفافييت نورافشاني كاسته ميشود لغزنده Jitterميزان نويز و از هم پاشيدگي نور افشاني در اطراف تصوير را در حالت
Gradientتعيين ميكند هرچه مقدار اين گزينه بيشتر باشد نويز بيشتري در تصوير وجود
خواهد داشت . انتخاب مقدار 0براي اين پارامتر يك طيف رنگي بدون نويز را ايجاد ميكند
حال افكت Inner Glowرا انتخاب كنيد اين افكت موجب ايجاد يك جلوه نور در داخل شئي ميگردد . در قسمت Elementsگزينه هاي جديد وجود دارد انتخاب گزينه Edgeاز قسمت Sourceموجب ميشود تا نور از لبه ها به داخل ايجاد شود گزينه Centerجلوه نور را از مركز تصوير ايجاد ميكند

برجسته كردن و سه بعدي سازي

در اينجا به بررسي گزينه Bevel and Embossميپردازيم. اين افكت حالتي سه بعدي به لايه
داده و تصوير را برجسته ميكند براي اينكه اثر اين افكت را به خوبي مشاهده كنيد گزينه هاي
ديگر را از حالت انتخاب خارج سازيد حال اين گزينه را فعال كنيد
با انتخاب اين افكت مشاهده ميكنيد بر روي تصوير يك روشنايي و يك سايه افزوده شده
است در قسمت Structurكادر باز شوي Styleرا باز كنيد اين گزينه حالات مختلف برجسته سازي را مشخص ميكند . حالات پيش فرض Inner Bevelميباشد
حال منوي باز شوي Techniqueرا باز كنيد گزينه Smoothبرجستگي به حالت نرم
گزينه Chisel Hardبرجستگي با حالت قلم سخت گزينه Chisel Softبرجستگي با حالت قلم نرم پارامتر Depthميزان اثر بخشي و شدت روشنايي و سايه را بر حسب درصد مشخص ميكند
در قسمت Directionدو گزينه وجود دارد گزينه Upنواحي نوراني را در زاويه تابش نور و
نواحي تاريك را در قسمت هايي از تصوير كه نور به آن ها نمي تابد قرار ميدهد
انتخاب كزينه Downموجب معكوس شدن محل قرار گيري روشنايي و سايه ها در تصوير
ميگردد گزينه Altitudeدر قسمت Shadingارتفاع منبع نور نسبت به تصوير را محاسبه ميكند در قسمت Highlight Modeميتوانيد رنگي را براي نقاط در معرض تابش نور و در قسمت
Shadow Modeرنگي را براي سايه ها تنظيم كنيد
جلوه Bevel and Embossتنها جلوه اي است كه داراي دو زير مجموعه ميباشد
با گزينه Contourقبلا آشنا شديد اكنون گزينه Textureرا فعال كنيد
به اين ترتيب يك بافت برروي تصوير اعمال ميگردد با استفاده ار منوي باز شوي  Patternميتوانيد الگويي را به تصوير اعمال نماييد لغزنده Scaleاندازه بافت و گزينه Depthعمق اثر گذاري بافت را برروي تصوير مشخص ميكند رنگ آميزي و افزودن بافت
وGradient Overlay ، Color Overlay ، Satin رنگدر اين بخش به بررس سه جلوه
Pattern Overlayمي پردازيم گزينه Satinموجب درج يك بافت بر روي متن ميشود براي تغيير نوع بافت ميتوانيد از گزينه كانتر استفاده كنيد اكنون گزينه Color Overlayرا فعال كنيد اين گزينه موجب ميشود تا بتوانيد يك رنگ را به تمام متن نسبت دهيد به اين منظور روي گزينه Colorكليك كرده و رنگ دلخواه را انتخاب كنيد گزينه بعدي Gradient Overlayمي باشد اين گزينه طيف رنگي بر روي تصوير اعمال ميكند
توجه داشته باشيد براي استفاده ازين گزينه بايد گزينه Color Overlayرا از حالت انتخاب
خارج كرده باشيد ميتوانيد از منوي باز شوي Gradientيك طيف رنگ را براي رنگ آميزي
مختواي لايه انتخاب كنيد و يا يك طيف رنگ جديد ايجاد كنيد
با استفاده از گزينه هاي موجود در كادر باز شوي Styleميتوانيد سبگ توضيع طيف رنگ را
مشخص نماييد پارامتر Angleزاويه تاثير گذار طيف رنگ را تغيير ميدهد
لغزنده Scaleموجب ايجاد شدن يا حذف رنگ بين رنگ هاي مختلف ميگردد هرچه مقدار اين گزينه بيشتر باشد رنگ ها در يك طيف ملايم تري به يكديگر تبديل خواهند شد
افكت Pattern Overlayموجب درج يك الگو بر روي محتويات لايه ميشود قبا لز اسفاده از
اين گزينه بياد داشته باشيد كه گزينه هاي Color Overlayو Gradient Overlayغير
فعال باشند حال كزينه Pattern Overlayرا انتخاب كنيد از كادر باز شوي Patternالگوي مورد نظر را انتخاب كنيد لغزنده Scaleاندازه الگو را كنترل ميكند . قابل ذكر است شما ميتوانيد تمام افكت هاي موجود در كادر Layer Styleرا بصورت تركيبي استفاده كنيد اما از سه گزينه نميتوانيد بطور همزمانPattern Overlay وGradient Overlay ، Color Overlayاستفاده كنيد چراكه استفاده تركيبي آن ها نتيجه اي نخواهد داشت و فقط افكتي كه در كادر محاوره در قسمت بالاتر قرار گرفته است اجرا ميشود

ايجاد حاشيه متن و ذخيره كردن افكت ايجاد شده

گزينه Strokeكادري را در اطراف محتويات لايه ايجاد ميكند پارامتر Sizeضخامت اين كادر را بر حسب پيكسل تعيين ميكند حال كادر باز شوي Positionرا بازكنيد گزينه Outsideكادر را بيرون از لبه هاي تصوير موجود در لايه و گزينه Insideحاشيه را داخل لبه هاي تصوير درج ميكند انتخاب گزينه Centerحاشيه را روي لبه هاي تصوير ايجاد ميكند شما ميتوانيد با استفاده از كادر باز شوي Fill Typeرنگ آميزي حاشيه را تغيير دهيد
از گزينه بازشوي Fill Typeگزينه Gradientرا انتخاب كنيد تا مولفه هاي آن باز شود بدين
ترتيب ميتوانيد حاشيه را با انتخاب طيف هاي رنگي موجود تغيير دهيد
اكنون گزينه Patternرا انتخاب كنيد استفاده از اين گزينه موجب ميشود تا شما بتوانيد
توسط يك الگو اطراف تصوير موجود در لايه حاشيه ايجاد كنيد پس ايجاد يك استايل ميتوان آن را ذخيره نمود و در موارد بعدي مورد استفاده قرار داد به اين منظور در سمت راست بر روي گزينه New Styleكليك كنيد تا كادر محاوره اي مربوطه نمان شود . در كادر Nameنامي را براي اين افكت تعيين نموده و OKرا كليك كنيد بدين ترتيب افكت جديد در پالت Styleذخيره ميشود . براي درج افكت ايجاد شده روي يك لايه ديگر ابتدا لايه مورد نظر را انتخاب كرده روي آن دابل كليك كنيد تا كادر مربوطه باز شود اكنون از پالت Styleافكت ذخيره شده را انتخاب كرده سپس دكمه OKرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد حالات بكار رفته در افكت در زير لايه و در خط هاي مختلف به نمايش در مي آيد براي تغيير افكت رو آيكن fxدر كنار لايه دابل كليك كنيد
در صورتي كه ميخواهيد فقط يكي از خطوط افكت را تغيير دهيد روي آن خط دابل كليك كنيد

تايپ متن به زبان فارسي

يكي از مشكلاتي كه اغلب كاربران فتوشاپ با آن مواجه ميشوند تايپ متن فارسي ميباشد
متاسفانه در نسخه هاي عادي فتوشاپ اين امكان وجود ندارد.
براي اينكه در فتوشاپ بتوانيد متني را به زبان فارسي بنويسيد دو راه پيش روي شما قرار دارد
در روش اول شما ميتوانيد از نسخه MEاين نرم افزار كه مخفف Midel Eastبه معناي
خاورميانه مي باشد استفاده كنيد البته در اين حالت تعداد فونت هاي محدودي در اختيار شما قرار دارد روش دوم استفاده از يك نرم افزار فارسي نويس است كه امكان تايپ در محيط هاي گرافيكي را دارا باشد.پس از فعال نمودن فارسي ساز ابزار تايپ را فعال كرده سپس در نوار ابزار از منوي فونت يكي از فونت هايي كه با پسوند PCCشروع ميشوند انتخاب كنيد اكنون به سادگي ميتوانيد متن مورد نظر خود را تايپ كنيد و مانند بخش هاي قبل تمامي افكت ها را بروي متنتان اعمال نماييد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file