صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت پنجم

تغيير اندازه تصوير

زماني كه شيئي را از يك تصوير ديگري كپي ميكنيد ممكن است لازم باشد كه اندازهآن بزرگتريا كوچكتر كنيد. فتوشاپ ايم امكان را فراهم نموده كه به راحتي اندازه يك عكس يا بخشي از آن را تغيير دهيد.براي تغيير اندازه دو گزينه در اختيار داريد تغيير اندازه تصوير و تغيير اندازهبوم تغيير اندازه تصوير عكس را بزرگ تر يا كوچيكتر ميكند. و تغيير اندازهبوم فضاي عكس زا بزرگتر مي كند
براي تغيير اندازه تصوير از منوي Imageگزينه Image Sizeرا انتخاب كنيد
ميتوانيد ابعاد تصوير را بر حسب پيكسل يا درصد مشخص كنيد)زرد(
اندازه تصويري را كه چاپ ميشود نيز به چند واحد ديگر مانند: اينچ , ميليمتر و سانتي متر
مشاهده ميكنيد )آبي(
هنگامي كه براي اولين بار كادر محاوره اي Image Sizeرا باز ميكنيد در صورتي كه پهنا و
ارتفاع تصوير را با درصد انتخاب كرده باشيد عدد %100را ميبينيد. بهترين راه براي كوپك
كردن يا بزرگ كردن تصوير انتخاب گزينه Constraine Poportionsمي باشد)قرمز( سپس درصد جديدي را وارد نماييد سپس درصد جديد را در يكي از كادرها وارد كنيد. مشاهده ميكنيد عدد هاي ديگر نيز تغيير ميكند تا درصد صحيح بزرگ يا كوچك تر كردن را نشان دهند در حالي كه اندازه تصوير را تغيير ميدهيد اندازه فايل بطور خودكار در بالاي پنجره نشان داده ميشود. بزرگ كردن اندازه بوم فضاي كاري بيشتري را در اطراف تصوير در اختيارتان قرار ميدهد توجه منيد با تغيير انداز بوم رنگ پس زمينه موجود براي پر كردن فضاي اضافي استفاده ميشود.كوچك كردن اندازه بوم نوع ديگر از برش تصوير مي باشد اما انجام اين كار توصيه نميشود زيرا ممكن است بخشي از تصوير بطور تصادفي از بين برود و باز گرداندن آن ممكن نباشد براي تغيير دادن اندازه بوم از منوي Imageگزينه Canvas Sizeرا انتخاب كنيد.در كادر محاوره اي باز شده ميتوانيد طول و عرض بوم را براساس واحد دلخواه تعيين كنيد هنگامي كه اعداد را وارد ميكنيد اندازه فايل محاسبه شده و نمايش داده ميشود از قسمت Anchorبراي مشخص كردن محل تصوير در بوم استفاده
ميشود.به عنوان مثال بروي مربع وسط كليك كنيد تا تصوير در وسط بوم قرار گيرد
با استفاده از كادر باز شوي Canvas extension Colorو يا كليك بر روي رنگ مقابل آن ميتوان رنك بوم را تغيير دهيد

مقياس دهي تصوير

با استفاده از فرمان هايي كه در منوي Editو زير منوي Transformقرار دارند ميتوانيد
تغييرات گوناگوني مانند چرخش ، افزايش يا كاهش مقياس، كج كردن ايجاد جلوه پرسپكتيو و معكوس نمودن تصوير حول محور هاي عمودي و افقي را در يك تصوير انتخاب شده اعمال كنيد.
با استفاده از فرمان Scaleميتوان مقياس يك ناحيه انتخاب شده يا لايه را كاهش يا افزايش
داده و طول و عرض آن را كم يا زياد نمود به اين منظور ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب كنيد سپس از منوي Editگزينه Transformو پس از آن گزينه Scaleرا انتخاب كنيد مشاهده ميكنيد كادري با 8دستگيرهاندازه گيري تصوير را در بر ميگيرد در صورتي كه نشان گر را بر روي هر يك از دستگيره هاي موجود در چهار راس كادر قرار داده و آن را به سمت بيرون كادر بكشيد طول و عرض تصوير بيشتر ميشود با كشيدن دستگيره ها به داخل تصوير كوچكتر ميشود براي حفظ طول و عرض تصوير و جلو گيري از حالات طبيعي آن همزمان با كشيدن موس كليد Shiftرا پايين نگه داريد.
با كشيدن گيره هاي ضلع بالا و پايين كادر عرض تصوير و با كشيدن گيرهاي وسط اضلاع سمت چپ و راست طول تصوير تغيير ميكند براي تثبيت مقياس تعيين شده و خارج شدن از كادر اندازه گيري 2داخل كادر كليك كرده و يا نشانه گر را داخل كادر قرار دهيد و سپس كليد Enterرا فشار دهيد. براي خارج شدن از كادر و لغو تنظيمات ميتوانيد كليد ESCرا فشار دهيد و يا نشانه گر را خارج از كادر قرار داده و كليد Enterرا فشار دهيد

چرخاندن و كج كردن تصوير

از فرمان Rotateبراي چرخاندن يك تصوير استفاده ميشود بدين منظور ابتدا تصوير مورد
نظر را انتخاب كنيد برويدEdit >> Transform >> Rotae اكنون به مسير مشاهده ميكنيد كادري با چهار دستگيره تصوير را در بر گرفته است

با قرار دادن اشاره گر موس نزديك هر يك از اين دستگيره ها شكل آن به يك فلش خميده دو طرفه تبدبل ميشود در اين حالت موس را در جهت عقربه هاي ساعت يا خلاف آن حركت
دهيد تا تصوير بچرخد اكنون نقطه وسط كادر را جا به كرده و در محل ديگري قرار دهيد مجددا تصوير را بچرخانيد اين با تصوير حول نقطه تعيين شده خواهد چرخيد با استفاده از فرمان Skewميتوان تصوير مورد نظر را در امتداد لبه ها بصورت افقي يا عمودي
كج نموده و يا جلوه پرسپكتيو ايجاد كرد به اين منظور پس از انتخاب تصوير به مسير
Edit >> Transform >> Skewبرويد . با انجام ايكار مجددا كادري با هشت دستگيره
تصوير را در بر ميگيرد
با قرار دادن مكان نما بروري هر يك از دستگيره ها نشان گر موس تغيير شكل ميدهد
با كشيدن دستگيره هاي بالا و پايين به سمت چپ و راست تصوير به اين دو جهت كج ميشود با كشيدن دستگيره هاي چپ و راست به سمت بالا و پايين تصوير به سمت بالا و پايين كشيده
ميشود در صورتي كه دستگيرهاي موجود در گوشه هاي كادر را بكشيد ميتوانيد جلوه هاي پرسپكتيو ايجاد نماييد

Prespctive وDistort فرمان هاي

با استفاده از فرمان Distortميتوانيد تصوير را بطور همزمان كج كرده و تغيير اندازه دهيد
به اين منظور به مسير Edit >> Transform >> Distortبرويد
نشانه گر موس را بروي يكي از گيره ها برده تا تغيير شكل دهد سپس آن را به چهار طرف
بكشيد و تغغيرات تصوير را مشاهده نماييد
پس از اعمال تغييرات داخل كادر دو بار كليك كنيد تا تغييرات ثبت شوند حال گزينه Prespectiveرا انتخاب نماييد . با استفاده از اين فرمان ميتوانيد جلوه هاي پرسپكتيو را ايجاد نمود.در هنگام استفاده از اين فرمان گيره هاي موجود در چهار راس كادر مخالف يك ديگر جا به جا ميشوند . بعنوان مثال اگر گيره اي به سمت بالا كشيده شود گيره مقابل آن در جهت مخالف يعني به سمت پايين جا به جا ميگردد استفاده از فرمان Free Transform
در اين قسمت با فرمان Transformآشنا ميشويد. به اين منظور از منوي Editگزينه
Free Transformرا انتخاب كنيد) (Ctrl+Tمشاهده ميكنيد نوار ابزار Transformدر
بالاي صفحه نمايان ميشود اين نوار امكان چرخش، افزايش يا كاهش مقياس تصوير و انجام چند عمل بطور همزمان را فراهم ميكند

از كادر هاي Xو Yبراي جا به جايي ناحيه انتخاب شده يا لايه اي از يك تصور استفاده ميشود
از كادر هاي Hو Wبراي تعيين اندازه طول و عرض استفاده ميشود
Use relative positioning for refrence براي تعيين جا به جايي نسبي تصوير دكمه
pointرا كليك كنيد

با كليك بر روي دكمه Maintian aspect ratioطول و عرض تصوير بطور متناسب تغيير خواهد كرد در نوار ابزار Rotateميتوانيد ميزان چرخش تصوير را تعيين كنيد
در كادر هاي Hو Vميتوانيد درجه شيب سطح يا ميزان مايل كردن تصوير را تنظيم كنيد از فرمان Free Transformبراي ايجاد تغييرات گوناگون استفاده ميشود
در صورتي كه ميخواهيد تصوير را كج كنيد در هنگام كشيدن يكي از دستگيره هاي گوشه كليد Ctrlرا پايين نگه داريد براي كج كردن تصوير متناسب با نتقطه مركزي كادر همزمان با لغزاندن يك گيره كليد Altرا پايين نگه داريد براي كج كردن تصوير همزمان با لغزاندن گيرهاي وسط اضلاع كادر كليد هاي Shift+Ctrlرا پايين نگه داريد براي ايجاد پرسپكتيو در ناحيه انتخاب همزمان با لغزاندن گيرهاي موجود در گوشه هاي كادر كليد هاي Ctrl+Alt+Shiftرا نگه داريد

چرخاندن تصوير به كمك فرمان هايRotate Canvas

با استفاده از فرمان هاي Rotate Canvasميتوان در كل تصوير چرخش ايجاد نمود و يا
تصاوير موجود در يك فايل را معكوس كرد. اين فرمان ها در كل تصوير تاثير گذاشته و باعث
چرخش كل صفحه طراحي ميشوند براي اجراي اين فرمان ها از گزينه Imageگزينه RotateCanvasدر CS3و Image Rotationدر CS4را انتخاب كنيد اين گزينه شش فرمان ديگر را در خود جاي داده است كار اين فرمان ها مشابه فرمان Transformميباشد
با انتخاب فرمان 180درجه كل تصوير به اندازه 180درجه در خلاف حركت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان CW 90تصوير به انداز 90درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان CCW90كل تصوير به اندازه 90درجه در خلاف جهت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان Arbitraryكادر محاوره اي Rotate Canvasنمايان ميشود در اين كادر ميتوانيد ميزان چرخش و جهت آن را به
دلخواه تعيين نماييد. مقادير استفاده شده در اين فرمان ميتواند بين منفي 359.99تا
359.99باشد در صورت انتخاب گزينه CWچرخش در جهت عقربه هاي ساعت و با انتخاب
CCWچرخش در خلاف حركت عقربه هاي ساعت انجام ميشود با انتخاب گزينه Flip Canvas Horizontalتصوير بصورت افقي مي چرخد با انتخاب گزينه Flip Canvas Verticalتصوير بصورت عمودي مي چرخد

فرمان Warp

فرمان Warpاين امكان را فراهم ميكند تا شكل تصاوير را تغيير دهيد به اين منظور به مسير
برويدEdit >> Transform >> Warp
مشاهده ميكنيد نقاط كنترلي و خطوط شبكه روي تصوير نشان داده ميشود
با انتخاب گزينه Extrasاز منوي viewميتوانيد نمايش و يا عدم نمايش خطوط شبكه را
كنترل كنيد با اسفاده از نقا كنترلي ميتوانيد شكل تصوير را به دلخواه تغيير دهيد همچنين ميتوانيد از منوي باز شوي Warpيكي از حالات از پيش فرض شده را برگزينيد
پس از اعمال يكي از حالات Warpميتوانيد جهت شكستگي را تغيير دهيد بدين منظور دكمه
را انتخاب كنيدchange the warp orientationبراي تغيير نقطه ارجاع روي يكي مربع هاي Reference point locationدر نوار ابزار گزينه ها كليك كنيد
براي تعيين ميزان شكستگي با استفاده از مفادير عددي ميتوانيد مقدار كادر Bendرا براي
تنظيم خميدگي ، Hرا براي تنظيم افقي و Vرا براي تنظيم انحراف عمودي تغيير دهيد


 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file