صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت چهارم

مدل هاي رنگ

فتوشاپ رنگ ها را با حالات و مدل هاي رنگي ميشناسد. مدل ها روش هاي تعريف رنگ
ميباشند و حالات نيز روش كار با رنگ ها بر اساس مدل ها هستند. مدل هاي رنگي روش هاي مختلفي را كه رنگ ها ميتوانند بروي كاغذ يا صفحه نمايش ظاهر شوند تعيين ميكند و عبارت RGB CMYK HSB GIE LAB: است از حال با كليك كردن بروي پالت رنگ از جعبه ابزار كادر Color Pickerرا باز كنيد در اين پالت بلوك هاي رنگي وجود دارد همچنين چندين كادر مقدار هر رنگ اصلي را براي رنگ انتخاب شده در هر چهار مدل رنگي نشان ميدهد. در مدل رنگي RGBكه صفحه نمايش و تلويزيون از اين مدل براي نمايش رنگ ها استفاده ميكنند براي هريگ از رنگ هاي اصلي قرمز , سبز و آبي مقداري از 0تا 255اختصاص يافته است.مثلا در رنگ سبز خالص مقادير رنگ قرمز و آبي 0و مقدار رنگ سبز 255ميباشد.براي رنگ سفيد خالص مقايدر هر سه رنگ RGBبايد 255باشد.در رنگ سياه خالص نيز مقدار سه رنگ 0مي باشد.مدل رنگي CMYKبراي چاپ استفاده شده و رنگ ها بر اساس رنگ هاي فيروزه اي ، ارغواني ، زرد و سياه تعريف ميشود اين چهار رنگ چهار جوهر چاپ هستنند. بطور كلي گرافيست ها رنگ را با پارامترهايي به نام HSBتعريف ميكنند فتوشاپ شامل اين مدل رنگي نيز ميباشد. Hرنگ اصلي در چرخه رنگ است Sشدت رنگ Bميزان روشنايي رنگ بوده و از % 0يعني سياه تا % 100يعني سفيد اندازه گيري ميشود.ميزان روشنايي رنگ را ميتوان معادل مقادير عددي در مدل رنگ هاي RGBدر نظر گرفت.مدل رنگي GIE LABجامع ترين مدل رنگي ميباشد اين مدل رنگي نسبت به ساير
مدل ها طيف وسيع تري از هر رنگ را مشخص ميكند به همين دليل ازاين مدل براي تغيير مدل رنگي استفاده ميشود. بهتر است كه همواره از مدل رنگي RGBاستفاده كنيد حتي اگر مدل رنگي CMYKرا نيز انتخاب كنيد صفحه نمايش فقط ميتواند رنگ هاي RGBرا نمايش دهد.بنا بر اين تبديل رنگ ها را زماني انجام دهيد كه ميخواهيد كار را براي چاپ بفرستيد.فتوشاپ داراي يگ پالت رنگ ديگر نيز ميباشد براي باز كردن اين پالت از منوي Windowگزينه Colorرا انتخاب كنيد يك نوار رنگي در پايين اين پالت قرار گرفته است كه تمام طيف رنگ را به انظمام رنگ سياه و سفيد ارائه ميكند با كليك بر روي هر نقطه از اين طيف ميتوانيد آن رنگ را برگزينيد.

حالت نقشه بيتي)(Bitmap

تفاوت ميان حالت ها و مدل ها ساده ميباشد مدل ها روش تعريف رنگ مي باشند در حالي كه حالت ها روش هاي كار با رنگ ها بر اساس مدل آن ها مي باشد. مدل HSBتنها مدل رنگي است كه كه حالت تعرف شده اي ندارد.مدل هاي CMYKو RGBدر فتوشاپ داراي حالات رنگي تعريف شده اي هستند اين حالات رنگي در منوي Imageو گزينه Mod قرار دارد كه عبارتند از:Bitmap,grayscal,Douton,Indexed Color,RGB  olro,CMYK Color,MultiChannel وLAB Color,اكثرا از چهار حالت CMYK- RGB-grayscalو Indexed Colorاستفاده ميشود.عموما حالت رنگ يك تصوير به هنگام ايجاد فايل جديد انتخاب ميشود. براي ايجاد يك فايل جديد از منوي Fileگزينه Newرا انتخاب كنيد.  در منوي Color Modeميتوانيد به برخي از حالات رنگ دسترسي داشته باشيد اغلب ابزار هاي فتوشاپ در حالت رنگ Bitmapدر دسترس نيست براي كار با ابزار بهتر است تصاوير Bitmapرا به انواع ديگر حالات رنگ تبديل كنيد.
حالت رنگ Bitmapكوچكترين حجم اطلاعات را براي هر پيكسل به همراه دارد چرا كه يك تصوير Bitmapفقط شامل پيكسل هاي سياه و سفيد است و بنابراين از درجه وضوح كمنري برخوردار است از آنجا كه اين تصاوير تنها داراي دو رنگ سياه و سفيد هستند براي نشان دادن اين دو رنگ تنها ار يك Bitاصتفاده ميشود.بطور كلي در اين حالت رنگ نميتوان از رنگ هاي ديگر و نيز لايه ها و فيلتر ها استفاده كرد.همچنين هچگونه تغييري بجز چرخش 90يا 180درجه و معكوس كردن در جهت هاي افقي و عمودي اعمال نميشود.
براي تغيير حالت يك فايل به حالت Bitmapابتدا بايد تصوير را به حالت Grayscalتبديل
نمود با اين منظور از منوي Imageگزينه Modeگزينه Gray Scalرا انتخاب كنيد بدين
ترتيب حالت Bitmapفعال شده و ميتوان آن را انتخاب كرد در اين حالت كادر محاوره اي Bitmapروي صفحه نمايش ظاهر ميشود براي تبديل يك تصوير به حالت رنگ Bitmapابتدا بايد درجه وضوح خروجي )زرد( و سپس يكي از روش هاي موجود در كادر محاوره اي Bitmapرا انتخاب كنيد )آبي(Duotone وGray Scale حالت هاي حالت رنگ Gray Scaleداراي طيفي از 256رنگ خاكستري مي باشد كه از سفيد خالص يعني 255شروع شده و به رنگ سياه خالص يعني 0ختم ميشود.از اين حالت رنگ براي تبديل عكس ها رنگي به عكس هاي سياه و سفيد با كيفيت بالا استفاده ميشود. در اين حالت تصوير فقط داراي يك كانال رنگ سياه است اما ميتوان در آن كانال هاي رنگي آلفا ايجاد كرد. تصويري با اين حالت رنگي ميتواند داراي لايه هاي متعددي باشد اكثر فيلتر ها در تصاوير Gray Scaleقابل استفاده هستند. تصويري با حالت رنگ Duotoneتصويري Gray Scaleاست كه بايد در 1يا 4رنگ چاپ گردد.
در اين حالت رنگ تصوير فقط داراي يك كانال رنگ به نام Duotoneاست اما ميتوان در آن كانال هاي آلفا ايجاد نمود. بطور كلي فيلتر هايي كه مياوان از آنها در تصاوير Gray Scaleاستفاده نمود در تصاوير Duotoneنيز قابل استفاده هستند.هنگامي كه اين حالت رنگ را انتخاب ميكنيد يك كادر محاوره اي نمايش داده ميشود در قسمت Typeميتوان يكي از گزينه هاي موجود را براي فعال نمودن تعداد رنگ هاي دلخواه انتخاب كنيد با كليك بر روي مربع سمت چپ كادر محاوره اي Duotone curveنمايان ميشود با استفاده
از منحني موجود و يا كادر هاي رنگ ارائه شده ميتوان ميزان تيرگي و روشني رنگ ها را تعيين نماييد با كليك بروي مربع رنگ نيز پالت Colorنمايان ميشود و ميتوانيد رنگ دلخواه را بر گزينيد با كليك بر روي دكمه Saveميتوانيد حالت رنگ تيجاد شده را ذخيره كنيد و يپبا كليك بر روي دكمه Loadميتوانيد حالت رنگي را كه قبلا ذخيره كرديد بارگذاري كنيد.پس از اعمال تغييرات دكمه OKرا كليك كنيد

حالت Indexed Color

در حالت رنگ Indexed Colorبراي ايجاد سازگاري بين رنگ هاي مور استفاده در
كامپيوترهاي Macintoshو IBMتعداد رنگ هاي مورد استفادهكاربران به 256رنگ
محدود شده است اين رنگ ها بين هر دو سيستم كامپيوتري مشترك مي باشند اين حالت
رنگ از 256جدول رنگ تشكيل شده است به مسير را انتخاب كنيد تا كادرIndexed Color رفته وImage >> Mode >> Indexed Colorمحاوره اي باز شود در نوار كشويي Paletterگزينه Exactرنگ هايي كه در نسخه RGBتصوير وجود دارد در پالت رنگي قرار داده و فقط در صورتي كار ميكند كه كمتر از 256رنگ در تصوير وجود داشته باشد.
گزينه ) System (Mac OSاز سيستم رنگه Macintoshاستفاده ميكند گزينه ) System (Windowsاز پالت رنگي سيستم ويندوز استفاده ميكند گزينه Webرنك هايي كه توسط مرور گرهاي وب استفاده ميشود قرار دارد گزينه Uniformبراساس رنگ هايي است كه در اثر نمونه گيري محدود از رنگ هاي طيف رنگي در پالت قرار گرفته اند
گزينه ) Local (perceptualيك پالت رنگ سفارشي ايجاد كرده و رنگ هايي كه حساسيت
چشم انسان به آن ها بيشتر است در اولويت قرار ميدهد

گزينه ) Local (selevctiveمشابه جدول ) (perceptualيك جدول رنگ ايجاد ميكند اما
محدودرنگ ها وسيع شده و رنگ هاي سازگار با وب نيز دز نظر گرفته ميشود.
گزينه ) Local (Adaptiveبهترين انتخاب براي كار با Indexed Colorمي باشد. در زمان
تبديل رنگ ها اين گزينه از رنگ هايي كه تصوير اصلي بيشتر استفاده شده است نمونه برداري ميكند در صورتي كه هيچ كدام از گزينه هاي مذكور مورد نظر شما نمي باشد ميتوانيد با استفاده از گزينه Customيك پالت سقارشي ايجاد كنيد
گزينه Previousآخرين پالت رنگي كه براي تبديل به Indexed Colorاستفاده كرده ايد در اختيار شما قرار ميدهد Dither گزينه به معناي تركيب رنگ هاي خاص است. پيكسل هاي نزديك بهم طوري با هم تركيب ميشوند
كه وقتي تصوير را در مقياس بزرگ تماشا ميكنيد رنگ جديد مشابه رنگ اوليه يا نزديكترين
رنگ به آن ديده ميشود

تبديل حالت رنگ و ذخيره كردن تصوير براي چاپ چهار رنگ

تا اينجا با انواع حالات رنگ آشنا شديد. بهتر است اعمال ويرايشي يك تصوير قبل از تغيير
حالات يك تصوير انجام دهيد. همچنين يك نسخه پشتيبان از فايل تهيه كنيد و لايه هاي
موجود زا ادغام كنيد.
در برخي موارد هنگام تبديل حالت يك تصوير به حالت رنگ ديگر لايه هاي موجود در فايل با

يكديگر ادغام ميشوند. اين موارد عبارتند از:
Multi Channel ياIndexed Color به حالت رنگRGB تبديل حالت رنگ
Gray Scale ياBitmap ،Multi Channel بهLAB Color تبديل حالت
تبديل حالت CMYKبه حالت رنگ Multi Channel
Multi Channel و ياIndexed Color،Bitmap بهGray Scale تبديل حالت
Multi Channel ياBitmap ،Indexed Color بهDuotone و تبديل رنگ
ميباشد
قبل از ذخيره كردن تصويري در فتوشاپ براي چاپ چهار رنگ بايد تصوير را به حالت CMYKدر
بياوريد تا در مراحل چاپ رنگ ها درست نشان داده شوند.
براي تغيير دادن حالت رنگ از منوي Imageگزينه Modeو سپس CMYKرا انتخاب كنيد براي اينكه مطمئن شويد كه رنگ هاي شما در محدوده رنگ CMYKقرار دارد از منوي
Wiewگزينه Gamut Warningرا انتخاب كنيد. در صورتي از Adobe In Designجهت
نشر آن استفاده ميكنيد ميتوانيد از مراحل بعدي صرف نظر كنيد چراكه In Designميتواند
فايل هاي مربوط به قتوشاپ را ساپرت كند.
بنابراين نيازي به تبديل تصوير به فرمت TIFFنمي باشد. اما چنانچه از يك برنامهكاربردي
صفحه بندي ديگر استفاده ميكنيد بايد فايل تصويري آن را به فرمت TIFFذخيره كنيد
به اين منظور از منوي Fileگزينه Save Asرا انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي مربوطه نمايان
شود حال از منوي باز شوي Formatگزينه TIFFرا انتخاب كرده و سپس دكمه Seveرا كليك كنيد در كادر محوره اي Byte Order ، TIFF Optionsمناسب براي سيستم عامل خود انتخاب نموده سپس روي دكمه OKكليك كنيد
اكنون تصوير بطور كامل روتوش و ذخيره شده است و آمادهقرار دادن در صفحه بندي چاپ ميباشد


 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file