صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت سوم

انتخاب و جا به جايي بخشي از تصوير بوسيله ابزار Magic Wand

در فتوشاپ بايد ابتدا قسمتي از تصوير كه ميخواهيد روي آن كار كنيد انتخاب نماييد. توجه
كنيد كه فقط ناحيه انتخاب شده قابل ويرايش مياشد و نواحي كه خارج از نواحي انتخابي قرار ميگيرند حفاظت شده بوده و نمي توان آنهارا تغيير داد
براي شرع ابتدا ابزار Magic Wandرا كه يكي از ساده ترين ابزار انتخابي مي باشد فعال
كنيد. گزينه Toleranceدر نوار ابزار گزينه ها ميزان حساسيت ابزار Magic Wandرا
مشخص ميكند.به عنوان مثال مقدار پيش فرض 32براي اين گزينه رنگ انتخابي شما را به انضمام 32رنگ با شدت رنگ بيشتر يا كمتر را نيز انتخاب ميكند. اكنون ميزان Toleranceمورد نظر خود را وارد نماييد حال روي نقطه رنگي در تصوير كليك كنيد تا اين رنگ در اطراف نقطه كليك شده اعمال شود.پس از انتخاب اوليه ميتوانيد نواحيه ديگري را با كمك كيد هاي تركيبي صفحه كليد يا ابزار Magic Wandبه ناحيه انتخاب اضافه كرده و يا آن را از ناحيه انتخابي حذف كنيد. براي افزودن قسمت هاي ديگر دكمه Shiftرا پايين نگه داريد تا يك علامت (+) در كنار نشانه گر موس نمايان شود در آن حالت روي هر چيزي كه كليك كنيد به انتخاب شما اضافه ميشود پس از انتخاب ناحيه از تصوير هر تغييري را كه ايجاد كنيد فقط در آن نقطه اعمال ميشود و نواحي ديگر به هيچ نحو تحت تاثير اين تغييرات قرار نميگيرند براي جا به جا نم اودن يك ناحيه نتخاب شده بايد از ابزار Moveاستفاده كنيد در صورتي كه ميخواهيد از يك ناحيه چند رنگ ناحيه اي كه رنگ پس زمينه متفاوتي آن را احاطه كرده است انتخاب كنيد مانند اين تصوير بهتر است كه ابتدا ناحيه پس زمينه را با ابزار Rectangular Marqueeانتخاب كنيد مشاهده ميكنيد كه شئي و پس زمينه آن هر دو انتخاب شدند حال ميخواهيم پس زمينه را از حالت انتخاب خارج نموده و فقط شئي را در حالت انتخاب باقي بگذاريم. به اين منظور ابتدا ابزار Magic Wandرا انتخاب كنيد سپس در نوار ابزار مقدار Toleranceرا معادل 32قرار دهيد تا تعداد رنگ هاي انتحاب را به 32رنگ
محدود كنيد دكمه Altرا فشار داده و روي ناحيه سفيد پس زمينه در ناحيه چهار ضعلي انتخاب كليك كنيد اكنون كليه پيكسل هاي سفيد از حالت انتخاب خارج ميشوند و شئي بطور كامل انتخاب شده باقي مي ماند سپس با ابزار Moveتصوير را به هر نقطه اي كه خواستيد انتقال دهيد

انتخاب بيضي شكل

انتخاب ناحيه اي به شكل دايره و بيضي كار ظريفي ميباشد در اين نو انتخاب ها هميشه
نميتوان مطمئن بود كه تصوير با از كدام طرف كشيده شود و يا گاهي اوقات ناحيه انتخاب
شده و نسبت طول و عرض با آنچه كه مورد نظر شما است تطابق ندارد براي شروع ابتدا ابزار Eliptical Marqueeرا انتخاب كنيد سپس نشانه گر موس را بروي بيضي برده و در قطر طول آن بكشيد سپس با با نگه داشتن كليد Spaceآن را با اطراف بكشيد تا يك شكل بيضي درست شود سپس كليد Spaceرا رها كنيد وا انتخاب را به داخل بيضي برده و در آخر كليك چپ را رها كنيد تا يك انتخاب بيضي شكل داشته باشد گاهي اوقات حاشيه يك نقطه انتخاب شده باعث گمراهي شما در تنظيمات ميشود بنابراين ميتوانيد لبه هاي قسمت انتخاب شده را بدون خارج شدن از حالت انتخاب پنهان كرده و سپس حاشيه ناحيه انتخابي را پس از اعمال تنظيمات لازم مجددا نمايش دهيد با اين منظور به مسير راSelection Edges رفته وWiew >> Show >> Selection Edgesانتخاب كرده تا حاشيه ناحيه انتخابي پنهان شود

كپي كردن و تغيير اندازه ناحيه انتخابي

شما ميتوانيد بطور همزمان از يك تصوير انتخابي كپي تهيه نموده و آن را به محل ديگري
حركت دهيد با اين منظور ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب كنيد سپس ابزار Moveرا انتخاب كنيد پس از آن مكان نما را در ناحيه انتخاب شده برده و دكمه Altرا فشار دهيد با انجام اين كار مكان نما به يك پيكان دو سر تبديل ميشود با حركت دادن اين انتخاب يك كپي از آن تهيه ميگردد در حالي كه نخسه كپي شده تصوير انتخاب شده است از منوي Editگزينه Trancformو سپس Scaleرا انتخاب كنيد تا دستگيره هاي تغيير اندازه در تصوير مشخص شود يكي از دستگيره هاي گوشه تصوير را بكشيد تا تصوير بزرگتر شود اما ميبيند كه تناسب بين طول و عرض تصوير رعايت نميشود براي حل اين مشكل دكمه Shiftرا پايين نگه داريد و مجددا يكي از نقطه هاي گوشه را بكشيد كليد Shiftابعاد را محدود كرده و مانع مي شود كه شكل كج يا مورب شود بنابراين تناسب بين طول و عرض تصوير حفظ ميشود اكنون دكمه Enterرا فشار داده تا تغييرات اعمال شده و كادر اطراف تصوير نيز حذف گردد.
در فتوشاپ فرمان هاي Copy‐Cut‐Pastاعمال بعضي از تغييرات را سادتر نموده است براي
آشنايي با اين دستورات ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب نموده سپس منوي Editرا باز كنيد
فرمان Cutناحيه انتخابي را بريده و در حافظه نگه ميدارد فرمان Copyناحيه انتخاب شده در لايه انتخابي كپي ميكند فرمان Copy Mergedيك كپي تركيب شده از كليه لايه هاي قابل مشاهده در ناحيه انتخاب شده را ارائه ميدهد
فرمان Pastيك انتخاب بريده شده از كپي را به قسمت ديگر تصوير و يا يك لايه جديد ميچسباند فرمان Past Intoيك ناحيه انتخابي بريده شده يا كپي شده را داخل انتخاب ديگري در همان تصوير يا تصوير ديگري قرار ميدهد قابل ذكر است كه انتخاب اصلي روي يك لايه جديد قرار داده ميشود و حاشيه انتخاب مقصد به يك ماسك لايه تبديل ميشود
توجه داشته باشيد هنگامي يك لايه بين تصاويري قرار ميگيرد كه دقت وضوح متفاوتي دارند
اطلاعات قرار داده شده در اين تصاوير با ابعاد پيكسلي خود در تصوير قرار ميگيرد.
اين امر باعث ميشود كه قسمتي از يك تصوير كه در تصوير ديگري قرار داده شده است
نسبت به تصوير مقصد داراي ابعاد متفاوتي باشد

انتخاب بوسيله ابزار Lasso

از ابزار Lassoميتوانيد براي انتخاب هايي كه نياز به خط هاي نا منظم دارند استفاده
كنيد. در اين آموزش با استفاده از ابزار Lassoيك خودنويس را انتخاب ميكنيم.
بدين منظور از جعبه ابزار ابزار Lassoرا انتخاب ميكنيم. كار از قسمت گرد خودنويس شروع
ميكنيم و اطراف آن خط ميكشيم سپس بعد از اينكه انتهاي خودنويس انتخاب و به قسمت صاف خودنويس رسيد كليد Altرا بزنيد و دكمه موس را رها كنيد تا ابزار Lassoبه يك چند ضعلي تبديل شود و سپس مسير صاف را انتخاب كنيد . هنگامي به نقطه هاي برامدگي خودنويس رسيديد با كليك كردن بروي آن نقطه يك لنگر ايجاد كنيد )فلش هاي قرمز( حال دوبار بر روي بدنه خودنويس كليك كنيد و مسير را ادامه دهيد تا به نقطه ابتدايي برسيد اكنون تمام قلم آماده شده است و ميتوانيد آن را به هر نقطه با ابزار Moveحركت دهيد

انتخاب به كمك ابزار Magnetic Lasso

ميتوانيد با بكار بردن ابزار) Magnetic Lassoزير گروه ابزار(Lassoاشيائي با خطوط
نامنظم كه لبه هايي با كنتراست بالا دارند را انتخاب كنيد. هنگامي كه نشانه كر را با اين ابزار
ميكشيد مكان نما بطور خودكار به لبه هاي بين ناحيه هاي كنتراست ميرود همچنين ميتوانيد
در مسير انتخاب كليك كنيد و نقاط لنگر را كنترل كنيد بدين منظور ابزار Magnetic Lasso
را انتخاب كنيد. يك بار بروي نقطه اي كه ميخواهيم انتخاب را شروع كنيم كليك ميكنيم
) نقطه ابتدايي( در اينجا طرح قفل را با حركت دادن موس دنبال ميكنيم مشاهده ميكنيد كه ابزار Magnetic Lassoبه لبهقفل ميرود و نقطه هاي لازم را براي انتخاب اضافه ميكند.
در صورت لزوح ميتوانيد نقاط مورد نظر را با كليك ايجاد نماييد و يا نقاط غير لازم را حذف
كنيد. ميتوانيد با نزديك شدن به ابتداي انتخاب با دابل كليك مسير را بسته يا با رسيدن به
نقطه ابتدايي كليك كرده تا مسير بسته شود اكنون تمام قفل انتخاب شده است

پاك كردن بخش هايي از تصوير

در آموزش قصد داريم سايه ها و خطوط اضافي در تصوير را حذف كنيم.به اين منظور يكي از ابزار انتخاب را فعال كرده و كادري را دور ناحيه مورد نظر رسم كنيد ولي دقت كنيد كه قسمتي از تصويري كه ميخواهيد نگه داريد در اين محدوده انتخابي از پس زمينه قرار نگيرد
اكنون ابزار Eraserيا پاك كن را انتخاب كنيد. در جعبه ابزار رنگ سياه را براي پيش زمينهو رنگ سفيد را براي پس زمينه تنظيم كنيد در اين آموزش من پاك را روي ناحيه خاكستري پس زمينه ميكشن مشاهده ميكنيد پيكسل هاي خاكستري در تصوير پاك ميشوند و رنگ پس زمينه سفيد جايگزين آنها ميگردد در صورتي كه پاك كن را در ناحيه اي خارج از ناحيه انتخابي بكار ببريد هيچ اتفاقي رخ نميدهد زيرا ناحيه خارج از كادر انتخاب ناحيه حفاظت شده ميباشد براي پاك كردن لكه هاي بزرگ از نوار ابزار قلموي درشت تري را انتخاب كنيد دز صورتي كه ميخواهيد كل ناحيه انتخابي پاك شود دكمه Deletرا فشار دهيد

هموار كردن لبه هاي ناحيه انتخاب شده

در فتوشاپ به دو رئش ميتوان لبه هاي سخت را هموار كرد روش Anti‐aliasو Feather
در روش Anti‐aliasلبه هاي ناهموار يك انتخاب از طريق تعديل رنگ انتقالي بين پيكسل
هاي لبه و پس زمينه هموار ميشود. توجه كنيد كه فقط پيكسل هاي لبه تغيير مي كند و هيچ
يك از جزئيات تغييري نميابد.Magic وElliptical Marquee وLasso و تمامي زيرگروهLasso برايAnti‐aliasWandقابل استفاده ميباشد براي صاف كردن لبه هاي ناهموار قبل از بكار بردن اين ابزار ها بايد گزينه Anti‐aliasرا فعال كنيد زيرا اگر اول ابزار را انتخاب كنيد ديگر نميتوانيد Anti‐aliasرا اضافه كنيد. براي درك اثر اين گزينه ناحيه اي را يك بار بدون فعال كردن Anti‐aliasو يك بار با فعال كردن آن انتخاب كنيد
در زوش Featherلبه ها با ايجاد يك محدوده انتقال بين پيكسل هاي انتخابي و محدوده
اطراف آن محو ميشود اين نوع محو سازي ميتواند باعث از بين رفتن بعضي از جزئيات در لبهانتخاب شود.ميتوان Featherرا هنگام انتخاب و استفاده از ابزار هاي Lassoو زير گروه Lassoمشخص ساخت و يك Featherرا به انتخاب موجود اضافه نمود . جلوه هاي محو سازي لبه ها هنگامي ظاهر ميشوند كه انتخاب را بريده كپي نموده و يا حركت داده باشيد براي تعريف يك لبههموار سازي در يم ابزار انتخاب يك از ابزار هاي Marqueeو يا Lassoرا انتخاب كنيد براي Featherدر نوار ابزرا مقداري را وارد كنيد اين مقدار مشخص كننده پهناي لبه براي محو كردن ميباشد مقدار آن ميتواند بين 0و 250پيكسل باشد.
براي تعريف يك لبههموار سازي در يك انتخاب موجود به مسير Feather Radius را انتخاب كنيد. مقداري را برايSelect >> Modify >> Featherانتخاب كنيد اكنون ناحيه انتخاب را جا به جا كنيد تا تاثير Featherرا مشاهده كنيد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file