صفحه شخصی حوریه ساغریچی

در این صفحه به اموزش برنامه فتوشاپ می پردازیم امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان باشد

کار با فتوشاپ قسمت هفتم

شخصات لايه ها

هر فايل فتوشاپ داراي يك يا چند لايه ميباشد از طريق پالت Layers ميتوانيد لايه ها را
مشاهده كرد . اگر پالت Layresدر ناحيه كاري مشاهده نميشود از منوي Windowگزينه
Layersرا انتخاب كنيد پالت Layersكليه لايه ها را با اسامي آن ها و نمونه هاي كوچك تصوير در هر لايه را نشان ميدهد از اين پالت ميتوانيد براي پنهان سازي ، مشاهده ، جا به جايي ، حذف و تغيير نام و ادغام لايه ها در يكديگر استفاده كنيد
براي شروع فايل مورد نظر خود را باز كنيد . اين فايل داراي سه لايه Doorway، Statueو
Back groundمباشد لايه Back groundپر رنگ تر نشان داده ميشود چراكه لايه فعال
است .  حال بروي تصوير لايه راست كليك كنيد و از منوي باز شده يكي از چهار گزينه مربوط به Tumbnailsرا انتخاب كنيد با انتخاب گزينه No Tumbnailsهيچ آيكني نمايش داده نميشود . با انتخاب سه گزينه بعدي ميتوانيد اندازه آيكن را تغيير دهيد در پالت Layersو در لايه Back groundدو نشان ديده ميشود يك نشانه به شكل قفل در سمت راست نام لايه و يك نشانه به شكل چشم. هيچ كدام از اين نشانه ها در دو لايه ديگر مشاهده نميشود شكل فقل نشان ميدهد كه لايه Back groundمحافظت شده ميباشد .شكل چشم نشان
ميدهد كه ميتوان اين لايه را در پنجره تصوير مشاهده نمود با كليك كردن بر روي اين آيكن لايه ديگر در پنجره تصوير مشاهده نميشود توجه كنيد كه هنگامي يك تصوير را با يك پس زمينه سفيد يا يك پس زمينه رنگي استفاده ميكنيد پايين ترين لايه در پالت Layersلايه پس زمينه ناميده ميشود. هر تصويري فقط ميتواند يك پس زمينه داشته باشد .  براي تبديل پس زمينه به يك لايه ابتدا در پالت Layersروي Back groundدابل كليك
راLayer >> New >> Layer from Back ground كنيد همچنان ميتوانيد به مسير
انتخاب كنيد . گزينه هاي Layerرا بصورت دلخواه تنظيم كنيد و پس از آن روي OKكليك
كنيد به منظور تبديل لايه ها به پس زمينه ابتدا لايه اي را از پالت Layersانتخاب كنيد سپس به برويدLayer >> New >> Layer from Back ground مسير

انتقال يك لايه به يك فايل تصويري ديگر

در اين قسمت ميخواهيم يك تصوير را بعنوان يك لايه جديد به تصوير ديگري اضافه كنيم
به اين منظور از دو فايل تصويري در ) (Doorو منظره استفاده ميكنيم حال دو تصوير را
طوري تنظيم كنيد كه هر دو قابل مشاهده باشند
سپس ابزار Moveرا فعال كرده و تصوير در را به داخل تصوير ديگر دراگ كنيد .
مشاهده ميكنيد كه لايه در در پالت Layersفايل منظره مشاهده ميشود توجه كنيد كه هنگام دراگ كردن يك فايل به فايل ديگر كليد Shiftرا نگه داريد تصوير در وسط تصوير مقصد قرار ميگيرد. در اين مرحله ميخواهيم حاشيه سفيد اطراف در را پاك كنيم. اين سفيد قسمت هايي از تصوير منظره را پوشانده است زيرا به عنوان لايه اي برروي آن قرار گرفته است اكنو بايد به كمك ابزار Magic Eraserاز زير گروه ابزار Eraserقسمت سفيد در را پاك كنيد . به اين منظور لايه در را فعال كنيد ساير لايه ها را هم پنهان كنيد تا كار آسان تر شود به اين ترتيب تصوير بر روي تصوير شطرنجي پس زمينه مشاهده ميشود . اين صفحه شطرنجي نشان دهنده نواحي شفاف در لايه فعال است ابزار Mgic Eraserرا فعال كنيد . ميتوانيد براي اين ابزرا يك محدوده مجاز تعيين كنيد در صورتي كه ميزان محدوه مجاز كم باشد ابزار Mgic Eraserمقدار كمي از نواحي سفيد را پاك خواهد كرد و اگر ميزان محدوده مجاز زياد باشد ابزار Magic Eraserقسمت هايي از در را هم پاك ميكند
حال در نوار ابزار مقدار Toleranceرا بر روي 22تنظيم كنيد و بر روي ناحيه سفيد اطراف  ر
كليك كنيد

مرتب كردن و ويرايش لايه ها

ترتيبي كه لايه هاي تصوير بر اساس آن سازماندهي ميشوند موسوم به ترتيب روي هم چيني
ميباشد تر تيب روي هم چيدن لايه ها مشخص كردن نحوه نمايش تصوير ميباشد. با تغيير دادن ترتيب لايه ها ميتوان نمايش تصويري را روي لايه ديگر و يا در پشت لايه هاي ديگر ارائه داد اكنون ميخواهيم با مرتب كردن لايه ها تصويري را كه در حال حاضر پنهان است پشت لايه در قرار دهيم
اكنون با كليك كردن بر روي ايكن چشم لايه هاي Statueو Doorwayرا نمايش دهيد.  حال در پالت Layersلايه Doorرا بروي لايه Doorwayبكشيد و در اينجا مشاهده ميكنيد
لايه در بعنوان لايه بالاتر نمايش داده ميشود اكنون ميتوانيد از تيرگي لايه Doorبكاهيد تا لايه هاي درگر از پشت آن ديده شود
همچنين ميتوانيد حالت هاي تركيبي يا Blending Modeهاي مختلفي در لايه بكار ببريد . به
اين منظور در حالي كه لايه Doorانتخاب شده است مقدار Opacityدر پالت Layersبر روي %50قرار دهيد به اين ترتيب تصوير تا اندازه اي شفاف ميشود و ميتوانيد لايه هاي زير آن را ببينيد
در سمت چپ گزينه Opacityكار باز شوي Blending Modeقرار دارد از اين كادر گزينه
Luminosityرا انتخاب كنيد و مقدار Opacityرا بر روي %90تنظيم كنيد

پيوند دادن لايه ها

در برخي موارد يك راه موثر براي كار با لايه ها پيوند دادن دو يا چند لايه مربوط به هم مي باشد به اين ترتيب ميتوان لايه ها را همزمان با هم حركت و تغيير داد در اين بخش ميخواهيم لايه هاي Doorو Doorwayرا به يكديگر پيوند داده و سپس آن ها را بصورت يك واحد حركت داده و تغيير شكل دهيم به اين منظور ابتدا ابزار Moveرا انتخاب كرده ) در اين آموزش با قرار دادن در در درون درگاهي بطوري كه كناره سمت چپ در با كناره سمت راست درگاهي هم تراز شود( در حالي كه لايه Doorدر پالت Layersفعال است كليد Ctrlرا پايين نگه داشته ولايه Doorwayرا نيز انتخاب كنيد سپس دكمه Link layersدر پايين پالت Layersرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد كه آيكن يك زنجير در كنار لايه ها نمايش داده ميشود . حال ابزار Moveرا فعال كرده و درگاهي را به سمت چپ تصوير بكشيد بطوري كه آجرهاي آن با لبه تصوير مماس شود با اين كار تصوير در به همراه درگاهي حركت داده ميشود اكنون ميخواهيم اندازه هر دو لايه پيوند داده شده را تغيير دهيم به اين منظور لايه Doorwayرا فعال نموده و كليد هاي Ctrl+Tرا بزنيد دكمه Shiftرا پايين نگه داريد و دستگيره موجود در پايين سمت راست را به پايين بكشيد تا تصوير بزرگتر شود ميبيند كه تصوير در هم به همراه درگاهي بزركتر ميشود در پايان دكمه Enterرا بزنيد.

اضافه كردن يك لايه Gradient

اكنون ميخواهيم لايه جديد ايجاد كنيم و از آن براي اقزودن يك جلوه نيمه شفاف كه تا حدي بر لايه هاي چيده شده در زير آن اثر ميگذارد استفاده كنيم
بدين منظور در پالت Layersلايه Back groundرا انتخاب كنيد تا اين لايه فعال شود
سپس رو دكمه Creat a new layerدر پايين پالت Layersكليك كنيد
بدين ترتيب لايه جديدي بين لايه هاي Back groundو Doorwayنمايش داده ميشود حال
روي نام Layer 1دابل كليك كرده و كلمه Gradientرا تايپ كنيد سپس كليد Enterرا
فشار دهيد
اكنون در جعبه ابزار ابزار Gradientرا انتخاب كنيد سپس در نوار ابزار بر روي پيكان
كوچك كليك كنيد تا صفحه انتخابي Gradientباز شود از اين صفحه گزينه Foreground to Transparentرا انتخاب كنيد و پس از در محلي خارج از محل گرادينت كليك كنيد
اكنون يك رنگ بدلخواه انتخاب كنيد . در حالي كه لايه Gradientدر پالت Layersفعال
است دكمه موس را نگه داشته و ابزار Gradientرا از حاشيه راست تصوير به حاشيه چپ آن
بكشيد تحول تدريجي رنگ در عرض لايه از رنگ بنفش در سمت راست شروع ميشود و بتدريج به تركيبي از رنگ شفاف در سمت چپ ختم ميشود اين تغيير تدريجي رنگ تا اندازه اي تصوير منظره يعني لايه زيرين Gradientرا مبهم و تيره ميكند در پالت Layersميزان
Opacityرا براي لايه %60 Gradientقرار دهيد تا كل منظره در پشت لايه Gradient
مشاهده شود

ادغام و يك لايه اي كردن تصوير

پس از اتمام ويرايش كليه لايه ها ميتوانيد آن هار براي صرفه جويي در فضاي ذخيره سازي
ديسك در هم ادغام كنيد به جاي ادغام كردن فايل هاي اصلي .PSDتوصيه مشيود يك نسخه از اين فايل ها را با لايه هاي دست نخورده ذخيره كنيد تا در صورت لزوم بتوانيد به لايه ها
دسترسي داشته باشيد
براي مشاهده مزييت ادغام كردن لايه ها به دو عدد نمايش داده شده در پايين پنجره تصوير
توجه كنيد عدد اول نشان دهنده فايل در صورت ادغام كردن لايه ها در يك پس زمينه ) پيكان سبز ( و عدد دوم نشان دهنده اندازه فايل در حالت عادي است ) پيكان قرمز (
همان طور كه از اعداد مشخص است ادغام كردن اين فايل براي صرفه جويي در فضاي ديسك بسيار موثر است
حال از منوي Imageگزينه Dublicateرا انتخاب كنيد و كار محاوره اي باز شده نام فايل
جديد را وارد كنيد سپس OKرا كليك كنيد در صورتي كه ميخواهيد برخي از لايه ها ادغام نشوند روي نشانه چشم مربوط به آن ها كليك كنيد تا پنهان شوند
حال از منوي Layerگزينه Merge Visibelرا انتخاب كنيد براي تركيب تمامي لايه ها و
تبديل آن ها به يك لايه در منوي پالت Layersگزينه Flatten Imageرا انتخاب كنيد .
با انتخاب اين دستور كليه لايه هاي موجود با يك ديگر در يك لايه تركيب ميشوند
حال از منوي فايل گزينه Saveرا انتخاب كنيد اكنون دو نسخه از اين فايل وجود دارد يك
نسخه يك لايه اي و يك نسخه اصلي كه در آن كليه لايه ها دست نخورده ميباشد

ايجاد يك گروه لايه

ميتوانيد مجموعه اي از لايه ها را در پالت Layersقرار دهيد. بدين ترتيب مديرت و انجام كار ها هنگام كار با فايل هاي بزرگ ساده تر ميشود بدين منظور در منوي پالت  ayersگزينه New Groupرا انتخاب كنيد در گار محاوره اي New Groupنامي دلخواه انتخاب كرده و Okرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد پوشه Textبالاي لايه Back groundنشان داده ميشود
از اين مجموعه لايه براي تكه برداري لايه هاي كه حاوي اطلاعاتي در باره متن تايپ شده ميباشد استفاده خواهيم كرد اكنون برروي دو لايه متن كه داراي اطلاعات مشابه اي هستند كار ميكنيم

دقت داشته باشيد در پالت Layersلايه Textبايد انتخاب شده باشد . حال يك لايه متني
ايجاد كنيد سپس نام لايه را به Test 1تغيير دهيد سپس لايه Test 1را انتخاب كنيد و آن رو
به سمت دكمه Creat a new layerدراگ كنيد با رها كردن دكمه موس يك نسخه ديگر از
لايه متن ظاهر ميشود كه در مجموع لايه هاي Textقرار دارد
اكنون ابزرا Moveرا انتخاب نموده و لايه ايجاد شده را جا به جا كنيد .[ 0 نظر ]
کار با فتوشاپ قسمت ششم

ابزار تايپ

هنگامي كه ابزار تايپ را فعال ميكنيد نوار اصلي ابزار گزينه هاي اصلي تايپ شامل:
فونت،انداره،مرتب كردن آنها و تنظيمات ديگر را نشان ميدهد
همچنين پالت هاي characterو paragraphنيز كنترل بيشتري در اختيار شما ميدهد
در فصل اول با نحوه تايپ متن در فتوشاپ آشنا شديد در اينجا ميخواهيم نوار ابزار تايپ را
بررسي كنيم در سمت چپ اين نوار يك حرف Tبا دو فلش مشاهده ميشود با كليك بر روي اين دكمه ميتوانيد متن را بصورت عمودي يا افقي تنظيم كنيد

از ليست باز شوي فونت ميتوانيد نوع فونت و از ليست fontstyleشيوه فونت را انتخاب كنيد
در قسمت font sizeاندازه فونت را انتخاب كنيد كادر باز شوي Anti aliasبا پر كردن پيكسل هاي كناري تصوير را هموار ميكند در نتيجه بنظر ميرسد كه لبه هاي حروف با پس زمينه آميخته شده است گزينه Crispوضوح كلمه را بيشتر ميكند ، Smoothمتن را هموار تر و Strongنيز ان آن را پر رنگ تر ميكند سه آيكن ديگر اين امكان را به شما ميدهند كه متن را بصورت چپ چين ، وسط چين و راست چين مرتب كنيد با كليك بر روي كادر رنگ ميتوانيد رنك متن را تغيير دهيد با كليك بر روي دكمه Create warped textميتوانيد با انتخاب يكي از حالات از پيش تعيين شده شكل متن را تغيير دهيد

Character وPargraph پالت هاي

پالت Characterعلاوه بر تنظيمات فونت ، سبك ، اندازه و رنگ كه در نوار ابزار گزينه ها
نيز وجود دارد ، امكان تنظيم فاصله بين حروف ، كلمات و تغيير خط زمينه را فراهم ميكند و
ميتوانيد قبل از شروع تايپ تنظيمات را در اين پالت انجام دهيد و يا بعد از تايپ آن را اصلاح  كنيد براي باز كردن پالت Characterاز منوي Windowگزينه Characterرا انتخاب كنيد منويي كه داراي علام AVو دو فلش ميباشد ميزان Kerningرا مشخص ميكند
Kerningفاصله بين دو حرف متوالي است. در اغلب فونت ها در اندازه هاي بزرگتر لازم است فاصله بين برخي از حروف متوالي مانند Aو Vيا Aو Wرا تنظيم كنيد در غير اين صورت فاصله اي بين آنها مشاهده ميشود . تنظيم پيش فرض اين گزينه Metricsميباشد و بدان معناست كه فتوشاپ اطلاعات مربوط به فواصل را كه براي همان فونت در نظر گرفته شده است اعمال ميكند.
عمل Trackingمانند Kerningاست با اين تفاوت كه اين گزينه مقدار فاصله حروف
بين يك كلمه يا يك عبارت را تنظيم ميكند اين فاصله ميتواند با وارد كردن عدد منفي فشرده
و با وارد كردن عدد مثبت باز شود . عدد 0به معناي عدم وجود فاصله است
گزينه Leadingفاصله بين خطوط را مشخص ميكند در صورتي كه فقط يك كلمه و يا
فقط يك خط را تايپ كنيد نيازي به تنظيم بين فاصله خطوط نداريد
به محض اينكه يك خط به خط اوليه اضافه شود فاصله بين خطوط اهميت پيدا ميكند
از آنجا كه مقدار فاصله بين خطوط نسبت به خط تايپ شده يا خط زمينه اندازه گذاري ميشود مقدار Leadingبايد بيشتر از اندازه فونت باشد تا حروف روي يكديگر قرار نگيرند. همچنين در اين پالت ميتوانيد فاصله حروف از خط زمينه را تنظيم كنيد تا حروف در بالا يا در زير خط زمينه قرار گيرد پالت Pargraphهرچيزي كه مربوط به پاراگراف باشد مانند مرتب و تنظيم كردن تو رفتگي ها و فاصله بين خطوط را مشخص ميكند آيكن هاي موجود در بالاي پالت نحوه مرتب كردن را نشان ميدهد اين تنظيمات نيز در نوار ابزار گزينه ها نيز در دسترس ميباشد همچنين آيكن هايي براي تنظيم آخرين خط در سمت چپ ، راست ، وسط يا بصورت امتداد از يك كناره تا كنارهديگر وجود دارد . اين آيكن ها فقط زماني در دسترس ميباشد كه متن را در  محدوده يك كادر تايپ كنيد
آيكن ها و كادر هاي ديگر در پالت Pargraphبراي تنظيم تو رفتگي پارگراف ميباشد و
ميتوان تو رفتگي خط اول تو رفتگي از سمت راست و چپ و فاصله اضافي قبل و بعد از
پاراگراف را تنظيم نمود. بديهي است كه اين تنظيمات زماني كاربرد دارند كه متن را در يك
بلوك ايجاد كنيد

تنظيمات لايه

نوشته ها همواره در يك لايه جديد قرار ميگيرند همان طور كه در تصوير ميبينيد لايه هاي متن در پالت Layerبا حرف Tنشان داده ميشود.نام لايه هاي متن مطابق با اولين كلماتي است كه تايپ ميكنيد در صورتي كه ميخواهيد متن را ويرايش كنيد دوبار روي لايه متن كليك كنيد تا ابزار تايپ و تنظيمات ابزار كه قبلا اعمال نموده ايد در دسترس قرار بگيرد يك لايه متن را مانند يك لايه معمولي ميتوانيد حركت دهيد و جلوه هاي لايه يا Layer style
را به آن اعمال كنيدو يا تمام فرمان هاي تغيير شكل موجود در منوي Editرا بجز فرمان هاي
perspectiveو Distortمورد استفاده قرار دهيد
قبل از آنكه متن تايپ شده بخشي از تصوير شود بايد Renderگردد تا بتوانيد فيلتر ها را به
آن آعمال كنيد چراكه متن قبل از رندر شدن در يك لايهمجزا قرار دارد ولي به آن نچسبيده
است
رندر كردن موجب چسبيدن متن به لايه ميشود. دقت داشته باشيد كه پس از رندر كردن متن
ديگر نميتوانيد آن را ويرايش كنيد . بدين منظور ابتدا لايه متن را انتخاب نموده سپس به
برويدLayer >> Resterize >> Type مسير
شما ميتوانيد لايه هاي متن را بطور جداگانه و يا همه لايه ها را باهم رندر كنيد.
پس از رندر كردن لايه متن ميتوانيد جلوه هاي جالبي ايجاد كرده و فيلتر ها را به آن اعمال كنيد همچنين ميتوانيد درون حرف انتخاب شده را با رنگ پر كنيد. بخاطر داشته باشيد كه فيلتر ها روي نوشته هاي پر رنگ بهتر عمل ميكنند و حروف باريك با اعمال فيلترها ناخوانا ميشوند

افزودن سايه به متن

افزودن سايه به متن يا تصوير به آن بعد ميدهد و موجب ميشود كه بيشتر به چشم بيايد
Drop Shadowپيش از اينكه يك فيلتر باشد جلوهلايه محصوب ميشود بنابراين ميتوانيد
آن را قبل و يا بعد از رندر كردن متن استفاده كنيد.
دقت كنيد كه تمام سايه ها بايد يك نواخت باشد اگر در يك ناحيه به چند شئي سايه وارد
ميكنيد تمام سايه ها بايد يكسان بوده و عمق آنها مناسب باشد.
براي ايجاد سايه ابتدا لايه متن مورد نظر خود را انتخاب كنيد اكنون به مسير >> Layer
Layer style >> Drop Shadowرا انتخاب كنيد و يا همچنين ميتوانيد در قسمت پالت
لايرز روي لايه مورد نظر دوبار كليك كنيد و يا رو دكمه Add a Layer Styleدر پالت لايرز
كليك كنيد و از منوي باز شده گزينه Drop Shadowرا انتخاب كنيد تا كادر مربوطه باز شود گزينه Previewرا انتخاب كنيد تا بتوانيد در حين كار تغييرات را مشاهده كنيد.
در قسمت Blend Modeميتوانيد حالت اثر گذاري
سايه را انتخاب كنيد در اين قسمت يكي از حالات Darken،Normalيا Multiplyرا انتخاب
كنيد در غير اين صورت با انتخاب گزينه هاي ديگر نميتوانيد سايه را مشاهده كنيد
براي تغيير رنگ سايه بر روي نمونه رنگ كنار تصوير كليك كنيد تا كادر Color Pickerباز
شود در اين كادر رنگ دلخواه را انتخاب كنيد ميزان تيرگي يا Opacityو Angleيا زاويه تابش نور سايه را با كليك و كشيدن لغزنده در جهت عقربه هاي ساعت تنظيم كنيد همچنين ميتوانيد عددي را در كادر مربوطه وارد كنيد در قسمت Distanceفاصله سايه را از كلمه يا شئي تنظيم كنيد مقدار Spreadميزان تراكم و گسترش سايه را بر حسب درصد تعيين ميكند
گزينه Sizeاندازه سايه را بر حسب پيكسل مشخص ميكند در قسمت Contourنوع سايه تعيين ميشود با انتخاب گزينه Anti‐aliasedهنگام استفاده از Contourسايه ها داراي لبه هاي نرم
ميشوند . با استفاده از لغزنده Noiseميتوانيد سايه ها را به نويز تبديل كنيد. حال در قسمت سمت چپ گزينه Inner Shadowانتخاب كنيد اين گزينه موجب ايجاد سايه بروي لبه هاي شئي بطرف داخل آن ميشود پارامتر هاي اين گزينه مشابه Drop Shadowميباشد پس اعمال تنظيمات دلخواه برروي دكمه OKكليك كنيد

ايجاد جلوه درخشندگي

در فتوشاپ علاوه بر سايه جلوه هاي جالب ديگري هم وجود دارد در اينجا جلوه درخشندگي يا Glowرا بررسي ميكنيم به اين منظور از مسيرهايي كه در بخش قبل گفته شد Outer Glowرا انتخاب كنيد اين گزينه موجب ايجاد نور و حالت نور افشاني در لبه هاي بيروني شئي ميگردد در اين حالت ميتوانيد علاوه بر اختصاص دادن يك رنگ خاص در اطراف شئي يك طيف رنگي را نيز در اطراف شئي ايجاد كنيد بدين منظوز گزينه Gradientدر حالت انتخاب قرار دهيد حال با باز شدن طيف هاي رنگي يكي را انتخاب كنيد Percise وSofter از دو گزينهElements در قسمتTechnique گزينه تشكيل شده است . گزينه Softerتنظيمات انجام شده را با حالتي نرم تر بروي تصوير اعمال ميكند اما Preciseتنظيمات را بصورت دقيق اجرا ميكند كه به اين ترتيب از نرمي لبه هاي نورافشاني شده كاسته ميشود لغزنده Rangeدر قسمت Qualityنحوه اثر گذاري Contourرا بر روي تصوير بررسي ميكند هرچه مقدار اين گزينه به سمت %100برود ازشفافييت نورافشاني كاسته ميشود لغزنده Jitterميزان نويز و از هم پاشيدگي نور افشاني در اطراف تصوير را در حالت
Gradientتعيين ميكند هرچه مقدار اين گزينه بيشتر باشد نويز بيشتري در تصوير وجود
خواهد داشت . انتخاب مقدار 0براي اين پارامتر يك طيف رنگي بدون نويز را ايجاد ميكند
حال افكت Inner Glowرا انتخاب كنيد اين افكت موجب ايجاد يك جلوه نور در داخل شئي ميگردد . در قسمت Elementsگزينه هاي جديد وجود دارد انتخاب گزينه Edgeاز قسمت Sourceموجب ميشود تا نور از لبه ها به داخل ايجاد شود گزينه Centerجلوه نور را از مركز تصوير ايجاد ميكند

برجسته كردن و سه بعدي سازي

در اينجا به بررسي گزينه Bevel and Embossميپردازيم. اين افكت حالتي سه بعدي به لايه
داده و تصوير را برجسته ميكند براي اينكه اثر اين افكت را به خوبي مشاهده كنيد گزينه هاي
ديگر را از حالت انتخاب خارج سازيد حال اين گزينه را فعال كنيد
با انتخاب اين افكت مشاهده ميكنيد بر روي تصوير يك روشنايي و يك سايه افزوده شده
است در قسمت Structurكادر باز شوي Styleرا باز كنيد اين گزينه حالات مختلف برجسته سازي را مشخص ميكند . حالات پيش فرض Inner Bevelميباشد
حال منوي باز شوي Techniqueرا باز كنيد گزينه Smoothبرجستگي به حالت نرم
گزينه Chisel Hardبرجستگي با حالت قلم سخت گزينه Chisel Softبرجستگي با حالت قلم نرم پارامتر Depthميزان اثر بخشي و شدت روشنايي و سايه را بر حسب درصد مشخص ميكند
در قسمت Directionدو گزينه وجود دارد گزينه Upنواحي نوراني را در زاويه تابش نور و
نواحي تاريك را در قسمت هايي از تصوير كه نور به آن ها نمي تابد قرار ميدهد
انتخاب كزينه Downموجب معكوس شدن محل قرار گيري روشنايي و سايه ها در تصوير
ميگردد گزينه Altitudeدر قسمت Shadingارتفاع منبع نور نسبت به تصوير را محاسبه ميكند در قسمت Highlight Modeميتوانيد رنگي را براي نقاط در معرض تابش نور و در قسمت
Shadow Modeرنگي را براي سايه ها تنظيم كنيد
جلوه Bevel and Embossتنها جلوه اي است كه داراي دو زير مجموعه ميباشد
با گزينه Contourقبلا آشنا شديد اكنون گزينه Textureرا فعال كنيد
به اين ترتيب يك بافت برروي تصوير اعمال ميگردد با استفاده ار منوي باز شوي  Patternميتوانيد الگويي را به تصوير اعمال نماييد لغزنده Scaleاندازه بافت و گزينه Depthعمق اثر گذاري بافت را برروي تصوير مشخص ميكند رنگ آميزي و افزودن بافت
وGradient Overlay ، Color Overlay ، Satin رنگدر اين بخش به بررس سه جلوه
Pattern Overlayمي پردازيم گزينه Satinموجب درج يك بافت بر روي متن ميشود براي تغيير نوع بافت ميتوانيد از گزينه كانتر استفاده كنيد اكنون گزينه Color Overlayرا فعال كنيد اين گزينه موجب ميشود تا بتوانيد يك رنگ را به تمام متن نسبت دهيد به اين منظور روي گزينه Colorكليك كرده و رنگ دلخواه را انتخاب كنيد گزينه بعدي Gradient Overlayمي باشد اين گزينه طيف رنگي بر روي تصوير اعمال ميكند
توجه داشته باشيد براي استفاده ازين گزينه بايد گزينه Color Overlayرا از حالت انتخاب
خارج كرده باشيد ميتوانيد از منوي باز شوي Gradientيك طيف رنگ را براي رنگ آميزي
مختواي لايه انتخاب كنيد و يا يك طيف رنگ جديد ايجاد كنيد
با استفاده از گزينه هاي موجود در كادر باز شوي Styleميتوانيد سبگ توضيع طيف رنگ را
مشخص نماييد پارامتر Angleزاويه تاثير گذار طيف رنگ را تغيير ميدهد
لغزنده Scaleموجب ايجاد شدن يا حذف رنگ بين رنگ هاي مختلف ميگردد هرچه مقدار اين گزينه بيشتر باشد رنگ ها در يك طيف ملايم تري به يكديگر تبديل خواهند شد
افكت Pattern Overlayموجب درج يك الگو بر روي محتويات لايه ميشود قبا لز اسفاده از
اين گزينه بياد داشته باشيد كه گزينه هاي Color Overlayو Gradient Overlayغير
فعال باشند حال كزينه Pattern Overlayرا انتخاب كنيد از كادر باز شوي Patternالگوي مورد نظر را انتخاب كنيد لغزنده Scaleاندازه الگو را كنترل ميكند . قابل ذكر است شما ميتوانيد تمام افكت هاي موجود در كادر Layer Styleرا بصورت تركيبي استفاده كنيد اما از سه گزينه نميتوانيد بطور همزمانPattern Overlay وGradient Overlay ، Color Overlayاستفاده كنيد چراكه استفاده تركيبي آن ها نتيجه اي نخواهد داشت و فقط افكتي كه در كادر محاوره در قسمت بالاتر قرار گرفته است اجرا ميشود

ايجاد حاشيه متن و ذخيره كردن افكت ايجاد شده

گزينه Strokeكادري را در اطراف محتويات لايه ايجاد ميكند پارامتر Sizeضخامت اين كادر را بر حسب پيكسل تعيين ميكند حال كادر باز شوي Positionرا بازكنيد گزينه Outsideكادر را بيرون از لبه هاي تصوير موجود در لايه و گزينه Insideحاشيه را داخل لبه هاي تصوير درج ميكند انتخاب گزينه Centerحاشيه را روي لبه هاي تصوير ايجاد ميكند شما ميتوانيد با استفاده از كادر باز شوي Fill Typeرنگ آميزي حاشيه را تغيير دهيد
از گزينه بازشوي Fill Typeگزينه Gradientرا انتخاب كنيد تا مولفه هاي آن باز شود بدين
ترتيب ميتوانيد حاشيه را با انتخاب طيف هاي رنگي موجود تغيير دهيد
اكنون گزينه Patternرا انتخاب كنيد استفاده از اين گزينه موجب ميشود تا شما بتوانيد
توسط يك الگو اطراف تصوير موجود در لايه حاشيه ايجاد كنيد پس ايجاد يك استايل ميتوان آن را ذخيره نمود و در موارد بعدي مورد استفاده قرار داد به اين منظور در سمت راست بر روي گزينه New Styleكليك كنيد تا كادر محاوره اي مربوطه نمان شود . در كادر Nameنامي را براي اين افكت تعيين نموده و OKرا كليك كنيد بدين ترتيب افكت جديد در پالت Styleذخيره ميشود . براي درج افكت ايجاد شده روي يك لايه ديگر ابتدا لايه مورد نظر را انتخاب كرده روي آن دابل كليك كنيد تا كادر مربوطه باز شود اكنون از پالت Styleافكت ذخيره شده را انتخاب كرده سپس دكمه OKرا كليك كنيد مشاهده ميكنيد حالات بكار رفته در افكت در زير لايه و در خط هاي مختلف به نمايش در مي آيد براي تغيير افكت رو آيكن fxدر كنار لايه دابل كليك كنيد
در صورتي كه ميخواهيد فقط يكي از خطوط افكت را تغيير دهيد روي آن خط دابل كليك كنيد

تايپ متن به زبان فارسي

يكي از مشكلاتي كه اغلب كاربران فتوشاپ با آن مواجه ميشوند تايپ متن فارسي ميباشد
متاسفانه در نسخه هاي عادي فتوشاپ اين امكان وجود ندارد.
براي اينكه در فتوشاپ بتوانيد متني را به زبان فارسي بنويسيد دو راه پيش روي شما قرار دارد
در روش اول شما ميتوانيد از نسخه MEاين نرم افزار كه مخفف Midel Eastبه معناي
خاورميانه مي باشد استفاده كنيد البته در اين حالت تعداد فونت هاي محدودي در اختيار شما قرار دارد روش دوم استفاده از يك نرم افزار فارسي نويس است كه امكان تايپ در محيط هاي گرافيكي را دارا باشد.پس از فعال نمودن فارسي ساز ابزار تايپ را فعال كرده سپس در نوار ابزار از منوي فونت يكي از فونت هايي كه با پسوند PCCشروع ميشوند انتخاب كنيد اكنون به سادگي ميتوانيد متن مورد نظر خود را تايپ كنيد و مانند بخش هاي قبل تمامي افكت ها را بروي متنتان اعمال نماييد[ 0 نظر ]
کار با فتوشاپ قسمت پنجم

تغيير اندازه تصوير

زماني كه شيئي را از يك تصوير ديگري كپي ميكنيد ممكن است لازم باشد كه اندازهآن بزرگتريا كوچكتر كنيد. فتوشاپ ايم امكان را فراهم نموده كه به راحتي اندازه يك عكس يا بخشي از آن را تغيير دهيد.براي تغيير اندازه دو گزينه در اختيار داريد تغيير اندازه تصوير و تغيير اندازهبوم تغيير اندازه تصوير عكس را بزرگ تر يا كوچيكتر ميكند. و تغيير اندازهبوم فضاي عكس زا بزرگتر مي كند
براي تغيير اندازه تصوير از منوي Imageگزينه Image Sizeرا انتخاب كنيد
ميتوانيد ابعاد تصوير را بر حسب پيكسل يا درصد مشخص كنيد)زرد(
اندازه تصويري را كه چاپ ميشود نيز به چند واحد ديگر مانند: اينچ , ميليمتر و سانتي متر
مشاهده ميكنيد )آبي(
هنگامي كه براي اولين بار كادر محاوره اي Image Sizeرا باز ميكنيد در صورتي كه پهنا و
ارتفاع تصوير را با درصد انتخاب كرده باشيد عدد %100را ميبينيد. بهترين راه براي كوپك
كردن يا بزرگ كردن تصوير انتخاب گزينه Constraine Poportionsمي باشد)قرمز( سپس درصد جديدي را وارد نماييد سپس درصد جديد را در يكي از كادرها وارد كنيد. مشاهده ميكنيد عدد هاي ديگر نيز تغيير ميكند تا درصد صحيح بزرگ يا كوچك تر كردن را نشان دهند در حالي كه اندازه تصوير را تغيير ميدهيد اندازه فايل بطور خودكار در بالاي پنجره نشان داده ميشود. بزرگ كردن اندازه بوم فضاي كاري بيشتري را در اطراف تصوير در اختيارتان قرار ميدهد توجه منيد با تغيير انداز بوم رنگ پس زمينه موجود براي پر كردن فضاي اضافي استفاده ميشود.كوچك كردن اندازه بوم نوع ديگر از برش تصوير مي باشد اما انجام اين كار توصيه نميشود زيرا ممكن است بخشي از تصوير بطور تصادفي از بين برود و باز گرداندن آن ممكن نباشد براي تغيير دادن اندازه بوم از منوي Imageگزينه Canvas Sizeرا انتخاب كنيد.در كادر محاوره اي باز شده ميتوانيد طول و عرض بوم را براساس واحد دلخواه تعيين كنيد هنگامي كه اعداد را وارد ميكنيد اندازه فايل محاسبه شده و نمايش داده ميشود از قسمت Anchorبراي مشخص كردن محل تصوير در بوم استفاده
ميشود.به عنوان مثال بروي مربع وسط كليك كنيد تا تصوير در وسط بوم قرار گيرد
با استفاده از كادر باز شوي Canvas extension Colorو يا كليك بر روي رنگ مقابل آن ميتوان رنك بوم را تغيير دهيد

مقياس دهي تصوير

با استفاده از فرمان هايي كه در منوي Editو زير منوي Transformقرار دارند ميتوانيد
تغييرات گوناگوني مانند چرخش ، افزايش يا كاهش مقياس، كج كردن ايجاد جلوه پرسپكتيو و معكوس نمودن تصوير حول محور هاي عمودي و افقي را در يك تصوير انتخاب شده اعمال كنيد.
با استفاده از فرمان Scaleميتوان مقياس يك ناحيه انتخاب شده يا لايه را كاهش يا افزايش
داده و طول و عرض آن را كم يا زياد نمود به اين منظور ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب كنيد سپس از منوي Editگزينه Transformو پس از آن گزينه Scaleرا انتخاب كنيد مشاهده ميكنيد كادري با 8دستگيرهاندازه گيري تصوير را در بر ميگيرد در صورتي كه نشان گر را بر روي هر يك از دستگيره هاي موجود در چهار راس كادر قرار داده و آن را به سمت بيرون كادر بكشيد طول و عرض تصوير بيشتر ميشود با كشيدن دستگيره ها به داخل تصوير كوچكتر ميشود براي حفظ طول و عرض تصوير و جلو گيري از حالات طبيعي آن همزمان با كشيدن موس كليد Shiftرا پايين نگه داريد.
با كشيدن گيره هاي ضلع بالا و پايين كادر عرض تصوير و با كشيدن گيرهاي وسط اضلاع سمت چپ و راست طول تصوير تغيير ميكند براي تثبيت مقياس تعيين شده و خارج شدن از كادر اندازه گيري 2داخل كادر كليك كرده و يا نشانه گر را داخل كادر قرار دهيد و سپس كليد Enterرا فشار دهيد. براي خارج شدن از كادر و لغو تنظيمات ميتوانيد كليد ESCرا فشار دهيد و يا نشانه گر را خارج از كادر قرار داده و كليد Enterرا فشار دهيد

چرخاندن و كج كردن تصوير

از فرمان Rotateبراي چرخاندن يك تصوير استفاده ميشود بدين منظور ابتدا تصوير مورد
نظر را انتخاب كنيد برويدEdit >> Transform >> Rotae اكنون به مسير مشاهده ميكنيد كادري با چهار دستگيره تصوير را در بر گرفته است

با قرار دادن اشاره گر موس نزديك هر يك از اين دستگيره ها شكل آن به يك فلش خميده دو طرفه تبدبل ميشود در اين حالت موس را در جهت عقربه هاي ساعت يا خلاف آن حركت
دهيد تا تصوير بچرخد اكنون نقطه وسط كادر را جا به كرده و در محل ديگري قرار دهيد مجددا تصوير را بچرخانيد اين با تصوير حول نقطه تعيين شده خواهد چرخيد با استفاده از فرمان Skewميتوان تصوير مورد نظر را در امتداد لبه ها بصورت افقي يا عمودي
كج نموده و يا جلوه پرسپكتيو ايجاد كرد به اين منظور پس از انتخاب تصوير به مسير
Edit >> Transform >> Skewبرويد . با انجام ايكار مجددا كادري با هشت دستگيره
تصوير را در بر ميگيرد
با قرار دادن مكان نما بروري هر يك از دستگيره ها نشان گر موس تغيير شكل ميدهد
با كشيدن دستگيره هاي بالا و پايين به سمت چپ و راست تصوير به اين دو جهت كج ميشود با كشيدن دستگيره هاي چپ و راست به سمت بالا و پايين تصوير به سمت بالا و پايين كشيده
ميشود در صورتي كه دستگيرهاي موجود در گوشه هاي كادر را بكشيد ميتوانيد جلوه هاي پرسپكتيو ايجاد نماييد

Prespctive وDistort فرمان هاي

با استفاده از فرمان Distortميتوانيد تصوير را بطور همزمان كج كرده و تغيير اندازه دهيد
به اين منظور به مسير Edit >> Transform >> Distortبرويد
نشانه گر موس را بروي يكي از گيره ها برده تا تغيير شكل دهد سپس آن را به چهار طرف
بكشيد و تغغيرات تصوير را مشاهده نماييد
پس از اعمال تغييرات داخل كادر دو بار كليك كنيد تا تغييرات ثبت شوند حال گزينه Prespectiveرا انتخاب نماييد . با استفاده از اين فرمان ميتوانيد جلوه هاي پرسپكتيو را ايجاد نمود.در هنگام استفاده از اين فرمان گيره هاي موجود در چهار راس كادر مخالف يك ديگر جا به جا ميشوند . بعنوان مثال اگر گيره اي به سمت بالا كشيده شود گيره مقابل آن در جهت مخالف يعني به سمت پايين جا به جا ميگردد استفاده از فرمان Free Transform
در اين قسمت با فرمان Transformآشنا ميشويد. به اين منظور از منوي Editگزينه
Free Transformرا انتخاب كنيد) (Ctrl+Tمشاهده ميكنيد نوار ابزار Transformدر
بالاي صفحه نمايان ميشود اين نوار امكان چرخش، افزايش يا كاهش مقياس تصوير و انجام چند عمل بطور همزمان را فراهم ميكند

از كادر هاي Xو Yبراي جا به جايي ناحيه انتخاب شده يا لايه اي از يك تصور استفاده ميشود
از كادر هاي Hو Wبراي تعيين اندازه طول و عرض استفاده ميشود
Use relative positioning for refrence براي تعيين جا به جايي نسبي تصوير دكمه
pointرا كليك كنيد

با كليك بر روي دكمه Maintian aspect ratioطول و عرض تصوير بطور متناسب تغيير خواهد كرد در نوار ابزار Rotateميتوانيد ميزان چرخش تصوير را تعيين كنيد
در كادر هاي Hو Vميتوانيد درجه شيب سطح يا ميزان مايل كردن تصوير را تنظيم كنيد از فرمان Free Transformبراي ايجاد تغييرات گوناگون استفاده ميشود
در صورتي كه ميخواهيد تصوير را كج كنيد در هنگام كشيدن يكي از دستگيره هاي گوشه كليد Ctrlرا پايين نگه داريد براي كج كردن تصوير متناسب با نتقطه مركزي كادر همزمان با لغزاندن يك گيره كليد Altرا پايين نگه داريد براي كج كردن تصوير همزمان با لغزاندن گيرهاي وسط اضلاع كادر كليد هاي Shift+Ctrlرا پايين نگه داريد براي ايجاد پرسپكتيو در ناحيه انتخاب همزمان با لغزاندن گيرهاي موجود در گوشه هاي كادر كليد هاي Ctrl+Alt+Shiftرا نگه داريد

چرخاندن تصوير به كمك فرمان هايRotate Canvas

با استفاده از فرمان هاي Rotate Canvasميتوان در كل تصوير چرخش ايجاد نمود و يا
تصاوير موجود در يك فايل را معكوس كرد. اين فرمان ها در كل تصوير تاثير گذاشته و باعث
چرخش كل صفحه طراحي ميشوند براي اجراي اين فرمان ها از گزينه Imageگزينه RotateCanvasدر CS3و Image Rotationدر CS4را انتخاب كنيد اين گزينه شش فرمان ديگر را در خود جاي داده است كار اين فرمان ها مشابه فرمان Transformميباشد
با انتخاب فرمان 180درجه كل تصوير به اندازه 180درجه در خلاف حركت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان CW 90تصوير به انداز 90درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان CCW90كل تصوير به اندازه 90درجه در خلاف جهت عقربه هاي ساعت ميچرخد با انتخاب فرمان Arbitraryكادر محاوره اي Rotate Canvasنمايان ميشود در اين كادر ميتوانيد ميزان چرخش و جهت آن را به
دلخواه تعيين نماييد. مقادير استفاده شده در اين فرمان ميتواند بين منفي 359.99تا
359.99باشد در صورت انتخاب گزينه CWچرخش در جهت عقربه هاي ساعت و با انتخاب
CCWچرخش در خلاف حركت عقربه هاي ساعت انجام ميشود با انتخاب گزينه Flip Canvas Horizontalتصوير بصورت افقي مي چرخد با انتخاب گزينه Flip Canvas Verticalتصوير بصورت عمودي مي چرخد

فرمان Warp

فرمان Warpاين امكان را فراهم ميكند تا شكل تصاوير را تغيير دهيد به اين منظور به مسير
برويدEdit >> Transform >> Warp
مشاهده ميكنيد نقاط كنترلي و خطوط شبكه روي تصوير نشان داده ميشود
با انتخاب گزينه Extrasاز منوي viewميتوانيد نمايش و يا عدم نمايش خطوط شبكه را
كنترل كنيد با اسفاده از نقا كنترلي ميتوانيد شكل تصوير را به دلخواه تغيير دهيد همچنين ميتوانيد از منوي باز شوي Warpيكي از حالات از پيش فرض شده را برگزينيد
پس از اعمال يكي از حالات Warpميتوانيد جهت شكستگي را تغيير دهيد بدين منظور دكمه
را انتخاب كنيدchange the warp orientationبراي تغيير نقطه ارجاع روي يكي مربع هاي Reference point locationدر نوار ابزار گزينه ها كليك كنيد
براي تعيين ميزان شكستگي با استفاده از مفادير عددي ميتوانيد مقدار كادر Bendرا براي
تنظيم خميدگي ، Hرا براي تنظيم افقي و Vرا براي تنظيم انحراف عمودي تغيير دهيد


 [ 0 نظر ]
کار با فتوشاپ قسمت چهارم

مدل هاي رنگ

فتوشاپ رنگ ها را با حالات و مدل هاي رنگي ميشناسد. مدل ها روش هاي تعريف رنگ
ميباشند و حالات نيز روش كار با رنگ ها بر اساس مدل ها هستند. مدل هاي رنگي روش هاي مختلفي را كه رنگ ها ميتوانند بروي كاغذ يا صفحه نمايش ظاهر شوند تعيين ميكند و عبارت RGB CMYK HSB GIE LAB: است از حال با كليك كردن بروي پالت رنگ از جعبه ابزار كادر Color Pickerرا باز كنيد در اين پالت بلوك هاي رنگي وجود دارد همچنين چندين كادر مقدار هر رنگ اصلي را براي رنگ انتخاب شده در هر چهار مدل رنگي نشان ميدهد. در مدل رنگي RGBكه صفحه نمايش و تلويزيون از اين مدل براي نمايش رنگ ها استفاده ميكنند براي هريگ از رنگ هاي اصلي قرمز , سبز و آبي مقداري از 0تا 255اختصاص يافته است.مثلا در رنگ سبز خالص مقادير رنگ قرمز و آبي 0و مقدار رنگ سبز 255ميباشد.براي رنگ سفيد خالص مقايدر هر سه رنگ RGBبايد 255باشد.در رنگ سياه خالص نيز مقدار سه رنگ 0مي باشد.مدل رنگي CMYKبراي چاپ استفاده شده و رنگ ها بر اساس رنگ هاي فيروزه اي ، ارغواني ، زرد و سياه تعريف ميشود اين چهار رنگ چهار جوهر چاپ هستنند. بطور كلي گرافيست ها رنگ را با پارامترهايي به نام HSBتعريف ميكنند فتوشاپ شامل اين مدل رنگي نيز ميباشد. Hرنگ اصلي در چرخه رنگ است Sشدت رنگ Bميزان روشنايي رنگ بوده و از % 0يعني سياه تا % 100يعني سفيد اندازه گيري ميشود.ميزان روشنايي رنگ را ميتوان معادل مقادير عددي در مدل رنگ هاي RGBدر نظر گرفت.مدل رنگي GIE LABجامع ترين مدل رنگي ميباشد اين مدل رنگي نسبت به ساير
مدل ها طيف وسيع تري از هر رنگ را مشخص ميكند به همين دليل ازاين مدل براي تغيير مدل رنگي استفاده ميشود. بهتر است كه همواره از مدل رنگي RGBاستفاده كنيد حتي اگر مدل رنگي CMYKرا نيز انتخاب كنيد صفحه نمايش فقط ميتواند رنگ هاي RGBرا نمايش دهد.بنا بر اين تبديل رنگ ها را زماني انجام دهيد كه ميخواهيد كار را براي چاپ بفرستيد.فتوشاپ داراي يگ پالت رنگ ديگر نيز ميباشد براي باز كردن اين پالت از منوي Windowگزينه Colorرا انتخاب كنيد يك نوار رنگي در پايين اين پالت قرار گرفته است كه تمام طيف رنگ را به انظمام رنگ سياه و سفيد ارائه ميكند با كليك بر روي هر نقطه از اين طيف ميتوانيد آن رنگ را برگزينيد.

حالت نقشه بيتي)(Bitmap

تفاوت ميان حالت ها و مدل ها ساده ميباشد مدل ها روش تعريف رنگ مي باشند در حالي كه حالت ها روش هاي كار با رنگ ها بر اساس مدل آن ها مي باشد. مدل HSBتنها مدل رنگي است كه كه حالت تعرف شده اي ندارد.مدل هاي CMYKو RGBدر فتوشاپ داراي حالات رنگي تعريف شده اي هستند اين حالات رنگي در منوي Imageو گزينه Mod قرار دارد كه عبارتند از:Bitmap,grayscal,Douton,Indexed Color,RGB  olro,CMYK Color,MultiChannel وLAB Color,اكثرا از چهار حالت CMYK- RGB-grayscalو Indexed Colorاستفاده ميشود.عموما حالت رنگ يك تصوير به هنگام ايجاد فايل جديد انتخاب ميشود. براي ايجاد يك فايل جديد از منوي Fileگزينه Newرا انتخاب كنيد.  در منوي Color Modeميتوانيد به برخي از حالات رنگ دسترسي داشته باشيد اغلب ابزار هاي فتوشاپ در حالت رنگ Bitmapدر دسترس نيست براي كار با ابزار بهتر است تصاوير Bitmapرا به انواع ديگر حالات رنگ تبديل كنيد.
حالت رنگ Bitmapكوچكترين حجم اطلاعات را براي هر پيكسل به همراه دارد چرا كه يك تصوير Bitmapفقط شامل پيكسل هاي سياه و سفيد است و بنابراين از درجه وضوح كمنري برخوردار است از آنجا كه اين تصاوير تنها داراي دو رنگ سياه و سفيد هستند براي نشان دادن اين دو رنگ تنها ار يك Bitاصتفاده ميشود.بطور كلي در اين حالت رنگ نميتوان از رنگ هاي ديگر و نيز لايه ها و فيلتر ها استفاده كرد.همچنين هچگونه تغييري بجز چرخش 90يا 180درجه و معكوس كردن در جهت هاي افقي و عمودي اعمال نميشود.
براي تغيير حالت يك فايل به حالت Bitmapابتدا بايد تصوير را به حالت Grayscalتبديل
نمود با اين منظور از منوي Imageگزينه Modeگزينه Gray Scalرا انتخاب كنيد بدين
ترتيب حالت Bitmapفعال شده و ميتوان آن را انتخاب كرد در اين حالت كادر محاوره اي Bitmapروي صفحه نمايش ظاهر ميشود براي تبديل يك تصوير به حالت رنگ Bitmapابتدا بايد درجه وضوح خروجي )زرد( و سپس يكي از روش هاي موجود در كادر محاوره اي Bitmapرا انتخاب كنيد )آبي(Duotone وGray Scale حالت هاي حالت رنگ Gray Scaleداراي طيفي از 256رنگ خاكستري مي باشد كه از سفيد خالص يعني 255شروع شده و به رنگ سياه خالص يعني 0ختم ميشود.از اين حالت رنگ براي تبديل عكس ها رنگي به عكس هاي سياه و سفيد با كيفيت بالا استفاده ميشود. در اين حالت تصوير فقط داراي يك كانال رنگ سياه است اما ميتوان در آن كانال هاي رنگي آلفا ايجاد كرد. تصويري با اين حالت رنگي ميتواند داراي لايه هاي متعددي باشد اكثر فيلتر ها در تصاوير Gray Scaleقابل استفاده هستند. تصويري با حالت رنگ Duotoneتصويري Gray Scaleاست كه بايد در 1يا 4رنگ چاپ گردد.
در اين حالت رنگ تصوير فقط داراي يك كانال رنگ به نام Duotoneاست اما ميتوان در آن كانال هاي آلفا ايجاد نمود. بطور كلي فيلتر هايي كه مياوان از آنها در تصاوير Gray Scaleاستفاده نمود در تصاوير Duotoneنيز قابل استفاده هستند.هنگامي كه اين حالت رنگ را انتخاب ميكنيد يك كادر محاوره اي نمايش داده ميشود در قسمت Typeميتوان يكي از گزينه هاي موجود را براي فعال نمودن تعداد رنگ هاي دلخواه انتخاب كنيد با كليك بر روي مربع سمت چپ كادر محاوره اي Duotone curveنمايان ميشود با استفاده
از منحني موجود و يا كادر هاي رنگ ارائه شده ميتوان ميزان تيرگي و روشني رنگ ها را تعيين نماييد با كليك بروي مربع رنگ نيز پالت Colorنمايان ميشود و ميتوانيد رنگ دلخواه را بر گزينيد با كليك بر روي دكمه Saveميتوانيد حالت رنگ تيجاد شده را ذخيره كنيد و يپبا كليك بر روي دكمه Loadميتوانيد حالت رنگي را كه قبلا ذخيره كرديد بارگذاري كنيد.پس از اعمال تغييرات دكمه OKرا كليك كنيد

حالت Indexed Color

در حالت رنگ Indexed Colorبراي ايجاد سازگاري بين رنگ هاي مور استفاده در
كامپيوترهاي Macintoshو IBMتعداد رنگ هاي مورد استفادهكاربران به 256رنگ
محدود شده است اين رنگ ها بين هر دو سيستم كامپيوتري مشترك مي باشند اين حالت
رنگ از 256جدول رنگ تشكيل شده است به مسير را انتخاب كنيد تا كادرIndexed Color رفته وImage >> Mode >> Indexed Colorمحاوره اي باز شود در نوار كشويي Paletterگزينه Exactرنگ هايي كه در نسخه RGBتصوير وجود دارد در پالت رنگي قرار داده و فقط در صورتي كار ميكند كه كمتر از 256رنگ در تصوير وجود داشته باشد.
گزينه ) System (Mac OSاز سيستم رنگه Macintoshاستفاده ميكند گزينه ) System (Windowsاز پالت رنگي سيستم ويندوز استفاده ميكند گزينه Webرنك هايي كه توسط مرور گرهاي وب استفاده ميشود قرار دارد گزينه Uniformبراساس رنگ هايي است كه در اثر نمونه گيري محدود از رنگ هاي طيف رنگي در پالت قرار گرفته اند
گزينه ) Local (perceptualيك پالت رنگ سفارشي ايجاد كرده و رنگ هايي كه حساسيت
چشم انسان به آن ها بيشتر است در اولويت قرار ميدهد

گزينه ) Local (selevctiveمشابه جدول ) (perceptualيك جدول رنگ ايجاد ميكند اما
محدودرنگ ها وسيع شده و رنگ هاي سازگار با وب نيز دز نظر گرفته ميشود.
گزينه ) Local (Adaptiveبهترين انتخاب براي كار با Indexed Colorمي باشد. در زمان
تبديل رنگ ها اين گزينه از رنگ هايي كه تصوير اصلي بيشتر استفاده شده است نمونه برداري ميكند در صورتي كه هيچ كدام از گزينه هاي مذكور مورد نظر شما نمي باشد ميتوانيد با استفاده از گزينه Customيك پالت سقارشي ايجاد كنيد
گزينه Previousآخرين پالت رنگي كه براي تبديل به Indexed Colorاستفاده كرده ايد در اختيار شما قرار ميدهد Dither گزينه به معناي تركيب رنگ هاي خاص است. پيكسل هاي نزديك بهم طوري با هم تركيب ميشوند
كه وقتي تصوير را در مقياس بزرگ تماشا ميكنيد رنگ جديد مشابه رنگ اوليه يا نزديكترين
رنگ به آن ديده ميشود

تبديل حالت رنگ و ذخيره كردن تصوير براي چاپ چهار رنگ

تا اينجا با انواع حالات رنگ آشنا شديد. بهتر است اعمال ويرايشي يك تصوير قبل از تغيير
حالات يك تصوير انجام دهيد. همچنين يك نسخه پشتيبان از فايل تهيه كنيد و لايه هاي
موجود زا ادغام كنيد.
در برخي موارد هنگام تبديل حالت يك تصوير به حالت رنگ ديگر لايه هاي موجود در فايل با

يكديگر ادغام ميشوند. اين موارد عبارتند از:
Multi Channel ياIndexed Color به حالت رنگRGB تبديل حالت رنگ
Gray Scale ياBitmap ،Multi Channel بهLAB Color تبديل حالت
تبديل حالت CMYKبه حالت رنگ Multi Channel
Multi Channel و ياIndexed Color،Bitmap بهGray Scale تبديل حالت
Multi Channel ياBitmap ،Indexed Color بهDuotone و تبديل رنگ
ميباشد
قبل از ذخيره كردن تصويري در فتوشاپ براي چاپ چهار رنگ بايد تصوير را به حالت CMYKدر
بياوريد تا در مراحل چاپ رنگ ها درست نشان داده شوند.
براي تغيير دادن حالت رنگ از منوي Imageگزينه Modeو سپس CMYKرا انتخاب كنيد براي اينكه مطمئن شويد كه رنگ هاي شما در محدوده رنگ CMYKقرار دارد از منوي
Wiewگزينه Gamut Warningرا انتخاب كنيد. در صورتي از Adobe In Designجهت
نشر آن استفاده ميكنيد ميتوانيد از مراحل بعدي صرف نظر كنيد چراكه In Designميتواند
فايل هاي مربوط به قتوشاپ را ساپرت كند.
بنابراين نيازي به تبديل تصوير به فرمت TIFFنمي باشد. اما چنانچه از يك برنامهكاربردي
صفحه بندي ديگر استفاده ميكنيد بايد فايل تصويري آن را به فرمت TIFFذخيره كنيد
به اين منظور از منوي Fileگزينه Save Asرا انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي مربوطه نمايان
شود حال از منوي باز شوي Formatگزينه TIFFرا انتخاب كرده و سپس دكمه Seveرا كليك كنيد در كادر محوره اي Byte Order ، TIFF Optionsمناسب براي سيستم عامل خود انتخاب نموده سپس روي دكمه OKكليك كنيد
اكنون تصوير بطور كامل روتوش و ذخيره شده است و آمادهقرار دادن در صفحه بندي چاپ ميباشد


 [ 0 نظر ]
کار با فتوشاپ قسمت سوم

انتخاب و جا به جايي بخشي از تصوير بوسيله ابزار Magic Wand

در فتوشاپ بايد ابتدا قسمتي از تصوير كه ميخواهيد روي آن كار كنيد انتخاب نماييد. توجه
كنيد كه فقط ناحيه انتخاب شده قابل ويرايش مياشد و نواحي كه خارج از نواحي انتخابي قرار ميگيرند حفاظت شده بوده و نمي توان آنهارا تغيير داد
براي شرع ابتدا ابزار Magic Wandرا كه يكي از ساده ترين ابزار انتخابي مي باشد فعال
كنيد. گزينه Toleranceدر نوار ابزار گزينه ها ميزان حساسيت ابزار Magic Wandرا
مشخص ميكند.به عنوان مثال مقدار پيش فرض 32براي اين گزينه رنگ انتخابي شما را به انضمام 32رنگ با شدت رنگ بيشتر يا كمتر را نيز انتخاب ميكند. اكنون ميزان Toleranceمورد نظر خود را وارد نماييد حال روي نقطه رنگي در تصوير كليك كنيد تا اين رنگ در اطراف نقطه كليك شده اعمال شود.پس از انتخاب اوليه ميتوانيد نواحيه ديگري را با كمك كيد هاي تركيبي صفحه كليد يا ابزار Magic Wandبه ناحيه انتخاب اضافه كرده و يا آن را از ناحيه انتخابي حذف كنيد. براي افزودن قسمت هاي ديگر دكمه Shiftرا پايين نگه داريد تا يك علامت (+) در كنار نشانه گر موس نمايان شود در آن حالت روي هر چيزي كه كليك كنيد به انتخاب شما اضافه ميشود پس از انتخاب ناحيه از تصوير هر تغييري را كه ايجاد كنيد فقط در آن نقطه اعمال ميشود و نواحي ديگر به هيچ نحو تحت تاثير اين تغييرات قرار نميگيرند براي جا به جا نم اودن يك ناحيه نتخاب شده بايد از ابزار Moveاستفاده كنيد در صورتي كه ميخواهيد از يك ناحيه چند رنگ ناحيه اي كه رنگ پس زمينه متفاوتي آن را احاطه كرده است انتخاب كنيد مانند اين تصوير بهتر است كه ابتدا ناحيه پس زمينه را با ابزار Rectangular Marqueeانتخاب كنيد مشاهده ميكنيد كه شئي و پس زمينه آن هر دو انتخاب شدند حال ميخواهيم پس زمينه را از حالت انتخاب خارج نموده و فقط شئي را در حالت انتخاب باقي بگذاريم. به اين منظور ابتدا ابزار Magic Wandرا انتخاب كنيد سپس در نوار ابزار مقدار Toleranceرا معادل 32قرار دهيد تا تعداد رنگ هاي انتحاب را به 32رنگ
محدود كنيد دكمه Altرا فشار داده و روي ناحيه سفيد پس زمينه در ناحيه چهار ضعلي انتخاب كليك كنيد اكنون كليه پيكسل هاي سفيد از حالت انتخاب خارج ميشوند و شئي بطور كامل انتخاب شده باقي مي ماند سپس با ابزار Moveتصوير را به هر نقطه اي كه خواستيد انتقال دهيد

انتخاب بيضي شكل

انتخاب ناحيه اي به شكل دايره و بيضي كار ظريفي ميباشد در اين نو انتخاب ها هميشه
نميتوان مطمئن بود كه تصوير با از كدام طرف كشيده شود و يا گاهي اوقات ناحيه انتخاب
شده و نسبت طول و عرض با آنچه كه مورد نظر شما است تطابق ندارد براي شروع ابتدا ابزار Eliptical Marqueeرا انتخاب كنيد سپس نشانه گر موس را بروي بيضي برده و در قطر طول آن بكشيد سپس با با نگه داشتن كليد Spaceآن را با اطراف بكشيد تا يك شكل بيضي درست شود سپس كليد Spaceرا رها كنيد وا انتخاب را به داخل بيضي برده و در آخر كليك چپ را رها كنيد تا يك انتخاب بيضي شكل داشته باشد گاهي اوقات حاشيه يك نقطه انتخاب شده باعث گمراهي شما در تنظيمات ميشود بنابراين ميتوانيد لبه هاي قسمت انتخاب شده را بدون خارج شدن از حالت انتخاب پنهان كرده و سپس حاشيه ناحيه انتخابي را پس از اعمال تنظيمات لازم مجددا نمايش دهيد با اين منظور به مسير راSelection Edges رفته وWiew >> Show >> Selection Edgesانتخاب كرده تا حاشيه ناحيه انتخابي پنهان شود

كپي كردن و تغيير اندازه ناحيه انتخابي

شما ميتوانيد بطور همزمان از يك تصوير انتخابي كپي تهيه نموده و آن را به محل ديگري
حركت دهيد با اين منظور ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب كنيد سپس ابزار Moveرا انتخاب كنيد پس از آن مكان نما را در ناحيه انتخاب شده برده و دكمه Altرا فشار دهيد با انجام اين كار مكان نما به يك پيكان دو سر تبديل ميشود با حركت دادن اين انتخاب يك كپي از آن تهيه ميگردد در حالي كه نخسه كپي شده تصوير انتخاب شده است از منوي Editگزينه Trancformو سپس Scaleرا انتخاب كنيد تا دستگيره هاي تغيير اندازه در تصوير مشخص شود يكي از دستگيره هاي گوشه تصوير را بكشيد تا تصوير بزرگتر شود اما ميبيند كه تناسب بين طول و عرض تصوير رعايت نميشود براي حل اين مشكل دكمه Shiftرا پايين نگه داريد و مجددا يكي از نقطه هاي گوشه را بكشيد كليد Shiftابعاد را محدود كرده و مانع مي شود كه شكل كج يا مورب شود بنابراين تناسب بين طول و عرض تصوير حفظ ميشود اكنون دكمه Enterرا فشار داده تا تغييرات اعمال شده و كادر اطراف تصوير نيز حذف گردد.
در فتوشاپ فرمان هاي Copy‐Cut‐Pastاعمال بعضي از تغييرات را سادتر نموده است براي
آشنايي با اين دستورات ابتدا ناحيه مورد نظر را انتخاب نموده سپس منوي Editرا باز كنيد
فرمان Cutناحيه انتخابي را بريده و در حافظه نگه ميدارد فرمان Copyناحيه انتخاب شده در لايه انتخابي كپي ميكند فرمان Copy Mergedيك كپي تركيب شده از كليه لايه هاي قابل مشاهده در ناحيه انتخاب شده را ارائه ميدهد
فرمان Pastيك انتخاب بريده شده از كپي را به قسمت ديگر تصوير و يا يك لايه جديد ميچسباند فرمان Past Intoيك ناحيه انتخابي بريده شده يا كپي شده را داخل انتخاب ديگري در همان تصوير يا تصوير ديگري قرار ميدهد قابل ذكر است كه انتخاب اصلي روي يك لايه جديد قرار داده ميشود و حاشيه انتخاب مقصد به يك ماسك لايه تبديل ميشود
توجه داشته باشيد هنگامي يك لايه بين تصاويري قرار ميگيرد كه دقت وضوح متفاوتي دارند
اطلاعات قرار داده شده در اين تصاوير با ابعاد پيكسلي خود در تصوير قرار ميگيرد.
اين امر باعث ميشود كه قسمتي از يك تصوير كه در تصوير ديگري قرار داده شده است
نسبت به تصوير مقصد داراي ابعاد متفاوتي باشد

انتخاب بوسيله ابزار Lasso

از ابزار Lassoميتوانيد براي انتخاب هايي كه نياز به خط هاي نا منظم دارند استفاده
كنيد. در اين آموزش با استفاده از ابزار Lassoيك خودنويس را انتخاب ميكنيم.
بدين منظور از جعبه ابزار ابزار Lassoرا انتخاب ميكنيم. كار از قسمت گرد خودنويس شروع
ميكنيم و اطراف آن خط ميكشيم سپس بعد از اينكه انتهاي خودنويس انتخاب و به قسمت صاف خودنويس رسيد كليد Altرا بزنيد و دكمه موس را رها كنيد تا ابزار Lassoبه يك چند ضعلي تبديل شود و سپس مسير صاف را انتخاب كنيد . هنگامي به نقطه هاي برامدگي خودنويس رسيديد با كليك كردن بروي آن نقطه يك لنگر ايجاد كنيد )فلش هاي قرمز( حال دوبار بر روي بدنه خودنويس كليك كنيد و مسير را ادامه دهيد تا به نقطه ابتدايي برسيد اكنون تمام قلم آماده شده است و ميتوانيد آن را به هر نقطه با ابزار Moveحركت دهيد

انتخاب به كمك ابزار Magnetic Lasso

ميتوانيد با بكار بردن ابزار) Magnetic Lassoزير گروه ابزار(Lassoاشيائي با خطوط
نامنظم كه لبه هايي با كنتراست بالا دارند را انتخاب كنيد. هنگامي كه نشانه كر را با اين ابزار
ميكشيد مكان نما بطور خودكار به لبه هاي بين ناحيه هاي كنتراست ميرود همچنين ميتوانيد
در مسير انتخاب كليك كنيد و نقاط لنگر را كنترل كنيد بدين منظور ابزار Magnetic Lasso
را انتخاب كنيد. يك بار بروي نقطه اي كه ميخواهيم انتخاب را شروع كنيم كليك ميكنيم
) نقطه ابتدايي( در اينجا طرح قفل را با حركت دادن موس دنبال ميكنيم مشاهده ميكنيد كه ابزار Magnetic Lassoبه لبهقفل ميرود و نقطه هاي لازم را براي انتخاب اضافه ميكند.
در صورت لزوح ميتوانيد نقاط مورد نظر را با كليك ايجاد نماييد و يا نقاط غير لازم را حذف
كنيد. ميتوانيد با نزديك شدن به ابتداي انتخاب با دابل كليك مسير را بسته يا با رسيدن به
نقطه ابتدايي كليك كرده تا مسير بسته شود اكنون تمام قفل انتخاب شده است

پاك كردن بخش هايي از تصوير

در آموزش قصد داريم سايه ها و خطوط اضافي در تصوير را حذف كنيم.به اين منظور يكي از ابزار انتخاب را فعال كرده و كادري را دور ناحيه مورد نظر رسم كنيد ولي دقت كنيد كه قسمتي از تصويري كه ميخواهيد نگه داريد در اين محدوده انتخابي از پس زمينه قرار نگيرد
اكنون ابزار Eraserيا پاك كن را انتخاب كنيد. در جعبه ابزار رنگ سياه را براي پيش زمينهو رنگ سفيد را براي پس زمينه تنظيم كنيد در اين آموزش من پاك را روي ناحيه خاكستري پس زمينه ميكشن مشاهده ميكنيد پيكسل هاي خاكستري در تصوير پاك ميشوند و رنگ پس زمينه سفيد جايگزين آنها ميگردد در صورتي كه پاك كن را در ناحيه اي خارج از ناحيه انتخابي بكار ببريد هيچ اتفاقي رخ نميدهد زيرا ناحيه خارج از كادر انتخاب ناحيه حفاظت شده ميباشد براي پاك كردن لكه هاي بزرگ از نوار ابزار قلموي درشت تري را انتخاب كنيد دز صورتي كه ميخواهيد كل ناحيه انتخابي پاك شود دكمه Deletرا فشار دهيد

هموار كردن لبه هاي ناحيه انتخاب شده

در فتوشاپ به دو رئش ميتوان لبه هاي سخت را هموار كرد روش Anti‐aliasو Feather
در روش Anti‐aliasلبه هاي ناهموار يك انتخاب از طريق تعديل رنگ انتقالي بين پيكسل
هاي لبه و پس زمينه هموار ميشود. توجه كنيد كه فقط پيكسل هاي لبه تغيير مي كند و هيچ
يك از جزئيات تغييري نميابد.Magic وElliptical Marquee وLasso و تمامي زيرگروهLasso برايAnti‐aliasWandقابل استفاده ميباشد براي صاف كردن لبه هاي ناهموار قبل از بكار بردن اين ابزار ها بايد گزينه Anti‐aliasرا فعال كنيد زيرا اگر اول ابزار را انتخاب كنيد ديگر نميتوانيد Anti‐aliasرا اضافه كنيد. براي درك اثر اين گزينه ناحيه اي را يك بار بدون فعال كردن Anti‐aliasو يك بار با فعال كردن آن انتخاب كنيد
در زوش Featherلبه ها با ايجاد يك محدوده انتقال بين پيكسل هاي انتخابي و محدوده
اطراف آن محو ميشود اين نوع محو سازي ميتواند باعث از بين رفتن بعضي از جزئيات در لبهانتخاب شود.ميتوان Featherرا هنگام انتخاب و استفاده از ابزار هاي Lassoو زير گروه Lassoمشخص ساخت و يك Featherرا به انتخاب موجود اضافه نمود . جلوه هاي محو سازي لبه ها هنگامي ظاهر ميشوند كه انتخاب را بريده كپي نموده و يا حركت داده باشيد براي تعريف يك لبههموار سازي در يم ابزار انتخاب يك از ابزار هاي Marqueeو يا Lassoرا انتخاب كنيد براي Featherدر نوار ابزرا مقداري را وارد كنيد اين مقدار مشخص كننده پهناي لبه براي محو كردن ميباشد مقدار آن ميتواند بين 0و 250پيكسل باشد.
براي تعريف يك لبههموار سازي در يك انتخاب موجود به مسير Feather Radius را انتخاب كنيد. مقداري را برايSelect >> Modify >> Featherانتخاب كنيد اكنون ناحيه انتخاب را جا به جا كنيد تا تاثير Featherرا مشاهده كنيد[ 0 نظر ]
بخش دوم

برش دادن وتراز كردن تصوير

يكي از ويژگي هاي بالقوه نرم افزار فتوشاپ امكان اصلاح تصاوير است. در فتوشاپ شما
ميتوانيد كيفيت رنگ را اصلاح كرده و شدت رنگ از عكس هاي گرفته شده يا اسكن شده را
اصلاح كنيد. همچنين ميتوانيد اشكالاتي كه در تركيب رنگها و يا وضوح عكس بوجود آمده است  اصلاح كنيد در فتوشاپ مجموعه كاملي از ابزارهاي اصلاح رنگ براي تنظيم رنگ ها هر عكسي ارائه شده است. در گرافيك كامپيوتري انواع مختلفي دقت وضوح رزوليشن وجود دارد تعداد پيكسل ها درهر واحد طول تصوير را دقت وضوح تصوير يا رزوليشن مي نامند كه بطور معمول بر حسب تعداد پيكسل در هر اينچ اندازه گيري ميشود . تصويري با دقت وضوح بالا تصويريست كه داراي پيكسل هاي بيشتري باشد تصاوير تحت فتوشاپ مي توانند از دقت وضوح بالا يعني 300dpiيا بادقت پايين يعني 72dpiيا 96dpiبرخوردار باشند.
تعداد پيكسل ها به ازاي واحد طول در مانيتور را دقت وضوح مانيتور ميگويند كه بطور معمول بر حسب تعداد پيكسل در هر اينچ ميباشد در اكثر كامپيوترها دقت وضوح مانيتور بر روي 800x600يا 1024x768تنظيم ميشود پيكسل هاي تصوير مستقيما به پيكسل هاي
مانيتور تبديل ميشوند در فتوشاپ اگر دقت وضوح تصوير از دقت وضوح مانيتور بيشتر باشد
تصوير روي مانيتور بزرگتر از ابعاد چاپي آن نمايش داده ميشود. قابل ذكر است كه هرچه دقت وضوح تصوير بيشتر باشد اندازه فايل نيز بزرگتر ميشود براي برش تصوير ميتوان فرمان يا ابزار (N) Crop Toolرا بكار برد كه پيكسل هاي خارج از ناحيه انتخاب شده براي برش را پاك ميكند بدين منظور ابزار Cropرا فعال كنيد شما ميتوانيد در نوار ابزار گزينه ها ابعاد تصوير نهايي را برحسب اينچ وارد نماييد ) رنگ سبز(اينك يك خط برش دور تصوير بكشيد با نگه داشتن موس در اطراف ناحيه انتخابي نشانه گر موس به يك پيكان دوسر تبديل ميشود
و شما در اين حالت ميتوانيد تصويرتان را تراز كنيد و با استفادر از گره هاي اطراف كادر اندازه تصوير را تنظيم كنيد در پايان دكمه Enterرا فشار دهيد تا تصوير برش بخورد و همه پنجره تصوير را اشغال ميكند در صورتي كه از يك عكس اسكن شده استفاده ميكنيد به مسير
انتخاب كنيد به اين تريبFile >> Automate >> Crop and Straighten Photos
فتوشاپ لبه هاي مربعي تصوير كه با پس ضمينه تضاد دارند شناسايي كرده و آنها را در حالت
صاف قرار مي دهد نتيجه اين عمل در يك پنجره تصوير جداگانه نشان داده ميشود سپس شما
ميتوانيد تصوير را با اندازه دلخواه برش داده و استفاده كنيد

تعين شدت رنگ تصوير

فتوشاپ داراي مجموعه اي از ابزار هاي موثر و كارا مي باشد كه شدت رنگ يا نور يك تصوير را تنظيم ميكند. براي شروع به اين مسير رفته:رفتهImage >> Adjustments >> Shodows/Highlightsدر پنجره باز شده اهرم هاي Shodwsو Highlightsرا به عقب و جلو كشيده و شدت رنگ را تنظيم كنيد شدت رنگ تصوير نشان دهندهميزان كنتراست يا همان جزئيات در تصوير مي باشد و بر حسب توزيع پيكسل هاي تصوير از تيره ترين پيكسل ها شروع و به روشن ترين پيكسل ها ختم ميشود اكنون ميخواهيم كنتراست تصوير را با به كار بردن Input Levelsيا سطوح ورودي تنظيم كنيم به اين منظور به منوي Windowگزينه Histogramرا انتخاب كنيد سپس از منوي پالت گزينه Expanded Wiewرا انتخاب كنيد
پالت Histogramحاوي نمودار توزيع رنگ تصوير و اطلاعات مربوط به آن ميباشد )زرد( . اكنون به مسير زير برويد:Image >> Adjustments >> Levelsرا انتخاب كرده تا پنجره مربوطه باز شود نمودار موجود در پنجره نشان دهنده محدودهمقادير كنتراست ميباشد اين نمودار كنترل هايي دارد كه سايه ها , روشنايي ها , سايه روشن ها يا گاماي تصوير را تنظيم ميكند سه مثلت در زير نمودار وجود دارد كه مثلث سياه نشان دهنده سايه مثلت خاكستري نشان دهنده سايه روشن يا گاما و مثلث سفيد نشان دهنده روشني ميباشد اكنون با حركت دادن اهرم ها تغيرات را مشاهده كنيد

تنظيم خودكار رنگ و كنتراست تصوير

علاوه بر استفاده از نمودار Histogramبا انتخاب Image >> Adjustmens >> Auto
روشنايي وAuto Contrast گزينهImage ( از منويCS4) ( و درCS3) درContrast
تيرگي تصوير را تنظيم كنيد
اين تنظيم مجدد باعث ميشود قسمت هاي روشن روشن تر و قسمت هاي تيره تر به شدت
رنگ يكنواخت دربيايند فرمان Auto Contrastپيكسل هاي سفيد و سياه را به اندازه 10% برش ميدهد يعني % 10اول را هنگام تعين روشن ترين يا تيره ترين پيكسل ها در تصوير ناديده ميگيرد.بعضي از تصاوير داراي سايه رنگ يا رنگ غير متواضع مي باشند كه در هنگام اسكن عكس و يا ويرايش آن بوجود مي آيد مانند تصوير زير كه براي تنظم رنگ اين تصوير به مسيرگزينهImage از منويCS4 ( و درCS3) درImage >> Adjustmens >> Auto ColorAuto Colorرا انتخاب كنيد فرمان Auto Colorكنتراست و رنگ تصوير را در حد وسط سايه روشن ها و روشني ها تنظيم مي كند.
پنجره Auto Correctionتنظيم خودكار شدت رنگ در تصوير را ممكن مي سازد و درصد
برش دهي را مشخص نموده و مقادير رنگ را به سايه ها , سايه روشن ها و قسمت روشن
تصوير اختصاص ميدهد براي باز شدن پنجره Auto Correctioدر يكي از پنجره هاي Levelsيا Curvesبر رو دكمه Optionsكليك كنيد يكي ديگر از ويژگيهاي جالب فتوشاپ امكان نگاتيو كردن تصوير است كه به اين منظور به رفتهImage >> Adjustments >> Invert مسير

تغيير دادن رنگ قسمتي از تصويرپ

با استفاده از فرمان Replac Colorميتوانيد ماسك هاي موقتي مبتني بر رنگ هاي خاص
ايجاد كرده و سپس اين رنگ هارا جايگزين رنگ هاي اصلي نماييد. هر ماسك قسمتي از تصوير ا از قسمتهاي ديگر جدا نموده و جلوهآن تصوير را تغيير ميدهد. در اين آموزش از فرمان Replace Colorبراي تغيير رنگ ديوار در بالاي تصوير استفاده ميكنيم
بدين منظور ابتدا ابزار Rectangular Marqueeرا انتخاب كرده و با انتخاب قسمتي از
برويدImage >> Adjustmenst >> Replac Color تصوير به مسير
پنجره Replac Colorداراي گزينه هايي براي تنظيم سايه رنگ , ميزان اشباع رنگ و مولفه هاي روشنايي قسمت انتخاب شده ميباشد اكنون با انتخاب اولين قطره چكان ) از سمت چپ ( روي يك نقطه در تصوير انتخابي كليك كنيد )مثلا رنگ آبي بالاي پنجره( تا در ناحيه انتخابي انتخاب شود )رنگ زرد(اكنو از قطره چكان وسط استفاده كنيد و در ناحيه ديگري از تصوير استفاده كنيد تا كل شكل ديوار در كادر محاوره اي با رنگ سفيد نشان داده شود
سطح تاري و ابهام را با كشيدن اهرم Fuzzinessتنظيم كنيد ممكن است برخي سفيدي در ناحيه انتخابي باشد كه با قطرچكان آخر با كليك بر روي آن نواحي آن هارا حذف كنيد با كشيدن اهرم هاي قسمت Replac Colorبا كشيدن اهرم هاي  Sturation / Hueرنگ قسمت انتخابي را تغيير دهيد

تنظيم شدت نور و اشباع رنگ

از ابزار Dodgبراي روشن كردن بخش پرنورتره تصوير جهت مشخص كردن جزئيات
بيشتر اشياء استفاده ميشود. ابزار Dodgبر اساس روش سنتيه عكاسي كه با قرار دادن نور در
پشت موضوع ناحيه عكس برداري را روشن ميكردند ساخته شده است. براي شروع ابزار
Dodgeرا فعال كنيد حال در نوار ابزار گزينه ها از پالت براش يك قلمو درشت و مناسب
انتخاب كنيد مثلا قلم شماره) 45زرد( در قسمت Rangeگزينه Highlightرا انتخاب كنيد
)آبي( در قسمت) Exposurسبز( مقدار 15را بگذاري )عددها صرفا براي آموزش هستند(
اكنون با بكار بردن ابزار Dogeو با زدن ضربه هاي عمودي در تصويرتان استفاده كنيد تا روشن  تر شود )تصوير(2در مرحله ابزار Spongeرا براي اشباع رنگ استفاده كنيد. هنگامي كه ميزان اشباع رنگ را تنظيم مي كنيد در واقع ميزان قدرت يا خلوص رنگ را تغيير مي دهيد ابزار Spongeيك ابزار كارامد براي تغيير دهي ثابت رنگ در ناحيههاي مشخص شدهتصوير ميباشد پس انتخاب اين ابزار يك براش مناسب در نوار ابزار انتخاب كرده سپس در قسمت Modeگزينه Saturateرا انتخاب كنيد )آبي( مقدار) Flowزرد( را براي جلوه تشديد اشباع رنگ را تنظيم كنيد اكنون اسفنج را بر روي تصوير بكشيد تا اشباع رنگ حاصل شود )تصوير(2

افزايش وضوح تصوير به كمك فيلترUnsharp Mask

يكي از مراحل روتوش عكس بكار بردن فيلتر Unsharp Maskاست كه كنتراست جزئيات لبهعكس را تنظيم ميكند. به اين منظور به مسير Filter >> Sharpen >> Unsharp Maskرفته تا پنجرهمربوطه باز شود
اهرم Amountوضوح تصوير را مشخص ميكند اهرم Radiusتعداد پيكسل هاي اطراف لبه كه بر ميزان شفافييت اثر ميگذارد راتنظيم ميكند )) هرچه ميزان دقت وضوح بيشتر باشد بايد مقدار Radiusبيشتر باشد((اهرم Thresholdهمهپيكسل هاي تصوير را واضح ميكند كه مقدار پيش فرض آن صفر است با تنظيم كرد اهرم هاي فيلتر Unsharp Maskروتوش تصوير را انجام دهيد )تصوير(2

توضيحات بيشتر درباره فيلتر : Unsharp Mask
دواقع فيلتر Unsharp Maskبه اين صورت است كه ابتدا پيكسل هايي كه با پيكسل هاي
اطرافشان فرق دارند با توجه به مقدار مشخص شده در قسمت Thresholdتشخيص ميدهد
يعني اگر اختلاف شدت رنگ دو پيكسل مجاور هم از مقدار تعين شده در قسمت Threshold
بيشتر باشد اين دو پيكسل متفاوت تشخيص داده شده و فيلتر بر روي آنها اعمال خواهد شد
پارامتر Radiusشعاع ناحيه اي كه پيكسل هاي درون آن با هم مقايسه ميشود را تعين ميكند
در نهايت براي اينكه شدت رنگ پيكسل هاي مجاور به هم نزديك شده و منجر به وضوح بيشتر تصوير بخصوص در لبه هاي آن شود كنتراست پيكسل ها با توجه به ميزان تعين شده توسط پارامتر Amountتغيير داده ميشود. به كمك فيلتر Unsharp Maskميتوان محو سازي
انجام شده در هنگام عكس برداري، اسكن كردن، نمونه برداري مجدد يا چاپ تصوير را اصلاح كرد اين ويژگي در اصلاح عكس هايي كه داراي نمايش برروي صفحه مانيتور ويا براي چاپ استفاده ميشود كارايي بسياري دارد تاثير فيلتر Unsharp Maskدر تصويرهايي كه برروي صفحه مانيتور نشان داده ميشود به مراتب بيشتر از تصاويريست كه چاپ خواهند شد در صورتي كه هدف شما در نهايت چاپ تصوير ميباشد گزينه هاي مختلف در كادر هاي محاوره اي اين قسمت را امتحان كنيد تامتوجه شويد كداميك ازين انتخاب ها نتيجه بهتري را در چاپ ارائه ميدهد

كاهش نويز تصوير

گاهي اوقات پيش مي آيد كه بر روي تصوير نقاط ناخواسته اي ديده ميشود به اين نقاط اصطلاحا نويز يا اختلالات تصوير گفته ميشود براي كاهش نويز يك تصوير ابتدا به مسير Filter >> Noise >> Reduce Noiseبرويد گزينه Strengthميزان كاهش اختلال روشنايي اعمال شده بر همهقسمت هاي تصوير را كنترل ميكند گزينه Preserve Detailsاز جزئيات تصوير و حاشيه ها مانند اشياي متني محافظت ميكند
عدد 100براي در اين گزينه از چزئيات تصوير بيشترين محافظت را به عمل مي آورد اما در
ميزان اختلال روشنايي كمترين كاهش را اعمال ميكند
گزينه Reduce Color Noiseپيكسل هاي رنگ تصادفي را خذف مي كند هر چه مقدار اين
عدد بيشتر باشد ميزان اختلال رنگ را بيشتر كاهش ميدهد
گزينه Sharpen Detailsتصوير را واضح ميكند از بين بردن اختلالات وضوح تصوير را كاهش مي دهد ميتوانيد از كنترل واضح سازي در جعبه محاوره و يا يكي ديگر از فيلتر هاي واضح سازي براي باز گرداندن وضوح استفاده كرد گزينه Remove JPEG Artifactحاله هاي تصوير را بدليل ذخيره يك تصوير به صورت JPEGبا تنظيم كيفيت پايين حذف ميكند
چنانچه بخواهيم اختلال رنگ ها را در كانال هاي مجزا برطرف نماييد رو گزينه Advanced
كليك كرده و سپس رنگ مورد نظر را از منوي Per Channelانتخاب كنيد بطور پيش فرض هر تصوير داراي 3كانال رنگ قرمز, سبز و آبي كه همان رنگ هاي اصلي ميباشند پس از انتخاب كانال مورد نظر ميتوانيد از گزينه Strengthو Preserve Detailsبراي كاهش اختلال در آن كانال استفاده كنيد[ 0 نظر ]
اغاز کار با فتوشاپ

آغاز كار با فتوشاپ

برنامه فتوشاپ از قابليت كار با تصاوير Bitmapو همچنين فايل هاي تصويري لايه لايه بافرمت PSDبرخوردار است. شما ميتوانيد تصاوير را از منابع مختلف همچون عكسهاي گرفتهشده با دوربين ديجيتال يا CDهاي عكس نگاتيوها اسلايد ها را در برنامه فتوشاپ وارد كنيدبراي شروع برنامه فتوشاپ را باز كنيد. با ورود به برنامه ناحيه كاري فتوشاپ را مشاهده ميكنيد

ناحيه هاي كاري پيش فرض فتوشاپ شامل:
-1نوار منو در زير كادر (با رنگ زرد(
-2نوار ابزار (با رنگ قرمز(
-3جعبه ابزار(با رنگ سبز(
-4پالت هاي شناور كه شامل چند پنجره مي باشد كه ميتوانيد به صورت جداگانه باز كنيد)آبي(


 

براي باز كردن عكس در فتوشاپ از نوارمنو File >> openبه پوشه مورد نظررفته و عكس دلخواه تان را انتخاب و در آخر بروي openكليك كنيد تا عكس مورد نظر دربرنامه باز شود.راه ديگر براي باز كرد عكس استفاده از يك برنامه جانبي به نام AdobeBridgeميباشد كه مديريت عكس ها را در فتوشاپ به عهده دارد

 Adobe Bridgeاز نوار منو File >> Browse in Bridge
يا از كليد هاي تركيبي Ctrl+Alt+Oميتوان استفاده كرد.
اكنون به پوشه مورد نظر رفته مشاهده ميكنيد كه عكس هاي كوچكي كه محتواي پوشهاست در پنچره وسط ديده ميشود. براي باز كردن عكس در برنامه فتوشاپ عكس مورد نظررا انتخاب كرده و از منوي Fileبر روي Openكليك كنيد يا بر روي عكس دابل كليككنيد.محیط برنامه Adobe Bridge

ذخيره كردن عكس
پس از آنكه تغييرات مورد نظر را برروي عكس انجام داديد عكس را ميتوان به فرمت هاي
مختلفي ذخيره كرد.
به منظور ذخيره سازي يك فايل  File >> Save Asرفته با باز شدن پنجره Saveبهقسمت  Save in( با رنگ زرد) رفته و محل ذخيره سازي را مشخص كنيد. سپس در قسمت
) File Nameبا رنگ آبي) نامي را براي فايل وارد نماييد. در قسمت Formatميتوانيد يكي
از فرمت هاي تصويري را انتخاب كنيد (با رنگ سبز(با انتخاب فرمت در قسمت Save Optionsميتوانيد تنظيمات بيشتري را انجام دهيد (رنگقرمز) پس از تنظيمات لازم براي فرمت انتخابي برروي Saveكليك كنيد.

 

 
 

 

بدين تريب پنجره دیگری نمايان ميشود.
اين پنجره نسبت به اينكه شما چه فرمتي را انتخاب كردين متفاوت ميباشد که دراين پنجره ميتوانيد تنظيمات بيشتري را براي ذخيره سازي تصوير با فرمت انتخاب شده تعينكنيد و برروي OKكليك كنيد.


 


بزرگ نمايي تصوير
يكي از پر كاربردترين قسمت هاي فتوشاپ قسمت جعبه ابزار ميباشد.
جعبه ابزار شامل:
ابزارهاي انتخاب
ابزارهاي نقاشي
ابزارهاي ويرايش
كادرهاي انتخاب رنگ پيش زمينه و پس زمينه و ابزار هاي مشاهده ميباشد
كار با ابزار فتوشاپ را با ابزار Zoomشروع ميكنيم
در ابتدا به نوار وضعيت در پايين گوشه سمت چپ كادر برويد و مقدار كه با درصد نشان دادهشده را نگاه كنيد.
اين مقدار نشان دهنده مقدار بزرگ نمايي تصوير ميباشد.

 از جعبه ابزار ابزار Zoomكه شكل يك ذربين است يا با زدن كليد (( Zرا انتخاب كنيد. اكنون نشان گر موس را به تصوير برده مشاهده ميكنيد نشان گر به ذربين تغيير كرده
و در وسط ذربين يك علامت + وجود دارد شما ميتوانيد براي بزرگ نمايي نشان گر را به محلمورد نظر برده و با كليك كردن تصوير را به اندازه دلخواه بزرگ نمايد و براي معكوس كردنبزرگ نمايي با نگه داشتن كليد Altتصوير را به حالت اول برگردانيد.
براي بزرگ نمايي بخشي از تصوير ميتوانيد با عمل دراگ كردن بروي تصوير بخشي از تصويرمورد نظر را بزرگ نماييد.
به همين منظور با نگه داشتن كليك چپ موس و دراگ كردن بر روي بخش مورد نظر بررويتصوير آن را بزرگ نماييد.

 همچنين ميتوان با اسفاده از اهرم در بخش پالت Navigatorبا جا به جا كردن اهرم ميتوانيدعمل بزرگ نمايي را انجام دهيد.

 

 

 

 

انتخاب بخشي از تصوير

 

 
 

در فتوشاپ از ابزارهاي متعددي براي ويرايش تصوير استفاده ميشود.
در جعبه ابزار اين ابزارها دسته بندي شده اند و هر دسته در يك گروه قرار داده شده اند و فقطيك ابزار در هر گروه نشان داده شده است ابزار هاي ديگر در هر گروه در پشت آن ابزار پنهانهستند با كليك كردن بروروي مثلت كوچك در زير ابزار ها ميتوانيد به ابزارهاي  پنهان شدهدسترسي داشته باشيد.

 

 

اكنون آموزش را با ابزار Rectangular Marqueeيا زدن كليد ) (Mشروع ميكنيم
با نگه داشتن دكمه موس بر روي ابزار Rectangular Marqueeو نمايان شدن ابزارهاي
پنهان، ابزار Elliptical Marqueeرا انتخاب كنيد

 


نشان گر موس را به صفحه برده تا نشانه گر بصورت علامت جمع ) + ( دربياد
سپس با نگه داشتن دكمه موس و عمل دراگ كردن بخشي از تصوير را انتخاب كنيد تا محيط
انتخاب شده بصورت نقطه چين متحرك در بياد
با انتخاب ناحيه انتخاب شده نواحي ديگر محافظت مشود و ميتوانيد عمل ويرايش را فقط
برروي ناحيه انتخابي اعمال كنيد

براي خارج شدن از حالت انتخاب به مسير Select >> Deselectرفته يا با زدن كليدهاي
Ctrl+Dاز حالت انتخاب خارج شويد

ويرايش ناحيه انتخاب شده

گاهي ممكن است بخواهيد كل تصوير به جز ناحيه انتخاب شده را به رنگ سياه دربياريد از
آنجايي كه ناحيه خارج از ناحيه انتخاب شده محدوده حفاظت شده حساب ميشود بايد جاي
قسمت انتخابي را با قسمت حفاظت شده تغيير دهيم و همه قسمت هاي تصوير به جز
قسمت داخل دايره فعال كرده و قسمت دايره را به قسمت محافظت شده درآوريم تا با سياه
كردن قسمت خارج از ناحيه دايره تصوير داخل دايره بدون تغيير بماند
بدين منضور از منوي Selectگزينه Inversيا) ( Ctrl+Shift+Iرا انتخاب كنيد با توجه با
اينكه ناحيه قبلي انتخابي هنوز وجود دارد يك ناحيه انتخابي ديگر در دور كادر ايجاد ميشود
اكنون كل تصوير انتخاب شده و ميتوانيد هر تغييري را به جز ناحيه انتخابي دايره اعمال كنيد
( برويدCtrl+M) Image >> Adjustment >>Curves اكنون به اين مسير برويد
حال در قسمت باز شده پنجره Curvesبرروي قسمت كنترل برويد و آن را به سمت پايين
بكشيد

همچنين ميتوانيد با تايپ عدد در قسمت Outputو Inputروشني و تيرگي تصوير را تعين
كنيد. ميبينيد بجز ناحيه سر تمامي نواحي ديگر تغيير كردن

تايپ يك متن ساده

يكي ديگر از كاربردهاي فتوشاپ امكان افزودن متن به تصاوير است وارد كرد متن بوسيله
ابزاري به نام Type Toolصورت ميگيرد در اين آموزش صرفا به معرفي ابزار Type
Toolپرداخته و در فصل هاي بعدي نحوه ايجاد متن به تصوير را به صورت مفصل تشريح
خواهم كردبراي اضافه كردن متن به تصوير از جعبه ابزار ، ابزار تايپ كه تصوير ابزار را در بالا مشاهده
ميكنيد انتخاب ميكنيماكنون دكمه ها و گزينه هاي نوار ابزار در بالاي كادر به ابزار تايپ اختصاص داده ميشوددر اين نوار ابزار فونت مورد نظر را انتخاب كنيد ) قسمت زرد( براي تغير سايز فونت ) قسمتآبي( از منوي باز شو ميتوانيد يك سايز را انتخاب كرده يا در كادر آن سايز دلخواهتان را تايپكنيداكنون با كليك كردن برروي تصوير و محل دلخواختان متن مورد نظر را به تصوير اضافه كنيد

حال براي حركت دادن متن با استفاده از ابزار (V) Moveمتن را جا به جا كنيد
براي تغيير رنگ متن ابتدا ابزار تايپ را انتخاب كنيد سپس بر روي متن كليك كنيد و با نگه
داشتن موس از ابتدا به انتهاي متن بكشيد و متن خود را هايلايت كنيد
در گروه پالت رنگ سر برگ SWATCHESرا انتخاب كنيد هنگامي كه نشانه گر موس را بر
روي نمونه رنگ ها ميبريد نشانه كر به شكل يك قطره چكان تبديل ميشود و با انتخاب هر
رنگ متن شما هم به همان رنگ تغيير ميكند

با وجود اينگه براي تغيير رنگ در فتوشاپ راه هاي ديگري هم وجود دارد اما روش مذكور يكي ازساده ترين روش هاي رنگ آميزي به حساب مي آيد

لغو عمليات انجام شده

گاهي اوقات لازم ميشود كه كاري را متوقف كرده و با برگشت به عقب آن را اصلاح كنيد
برنامه فتوشاپ امكان برگشت به عقب و لغو عمليات و انتخاب گزينه هاي ديگر را فراهم
ميكندساختار فايل ها در فتوشاپ بصورت لايه لايه مي باشد . بدين ترتيب شما قادريد برروي بخشياز تصوير كه در يك لايه خاص قرار دارد كار كنيد بدون آنكه تغييرات اعمال شده بر رويقسمت هاي موجود برروي لايه هاي ديگر تاثيري بگذارد
ابتدا فايل مورد نظر را باز كنيد به فهرست ارائه شده در پالت Layersتوجه كنيد

ساختار لايه شامل يك ماسك برش هست كه به عبارتي به عنوان يك انتخاب بكار برده ميشود
اين ماسك ناحيه اي از تصوير را كه ميتوان تغيير داد مشخص ميكند با وجود ماسك برش
ميتوانيد تغيرات لازم را در تصوير اعمال نماييد بدون اينكه به ساير قسمت ها صدمه اي وارد
شودمن در اين آموزش لايه Tie Designsرا انتخاب ميكنم زيرا ميخواهم اين لايه را در تصويرتغيير بدهم

در جعبه ابزار ابزار (B) Brushاتخاب كرده و بروي كروات يك خط ميكشيم

در صورتي كه نتوانستيد خط را صاف بكشيد يا به هر دليلي راضي نبوديد نگران نباشيد زيرا با
وجود ماسك برش خط شما خارج از محدوده بريده شده كشيده نخواهد شد حال ميخواهيم خطايجاد شده را پاك كنيم و تغيير ديگري ايجاد كنيم بدين منظور از منوي Editگزينه Undo Brush Toolرا انتخاب كنيد يا با زدن كليد هاي Ctrl+Zعمليات ابزار Brushرا لغو كنيداين بار ميتوانيد بجاي خط تعدادي نقطه برروي كراوات ايجاد كنيد

استفاده ار پالت Historyجهت لغو عمليات

فرمان Undoفقط يك مرحله عمليات شما را به عقب برميگيرداند . علت اين امر اين است كه
فايل هاي فتوشاپ ميتوانند بسيار بزرگ باشند و لغو عمليات چند گانه نياز بع حافظه زيادي
دارد كه عملكرد سيستم را كند ميكند در عوض شما ميتوانيد با استفاده از پالت Historyيا
تاريخچه چند عمل به عقب برگشته و چندين عمليات ايجاد شده را لغو كنيد
با بكار بردن كليد Historyآن را باز كنيد
آخيرين تغيرات را در پالت) Historyرنگ سبز( مشاهده ميكنيد كه با كليك بر روي هركداممتوانيد عمليات انجام شده را به عقب باز گردانيد . بطور پيش فرض فتوشاپ تا بيست
عمليات انجام شده را به عقب باز ميگرداند شما ميتوانيد اين تعداد تغيرات را تنظيم كنيد و به
تعداد بيشتر يا كمتري تغيير دهيد بدين منظوربه مسير Edit >> Preferences >> Performanceو در پنجره باز شده به قسمتHistory & Cacheرفته و مقدار Historyرا تعين كنيد

آشنايي بيشتر با محيط كار فتوشاپ

در حين كار با فتوشاپ بندرت با پروژه اي روبرو ميشويد كه براي انجام آن لازم باشد تمام
پالتها را بطور همزمان در صفحه نمايش مشاهده كنيم به همين دليل پالت ها بيشتر در گروه
هاي پالت قرار داده ميشود گاهي بطور پيش فرض بعضي از پالت ها باز نشده هستند
)رنگ سبز( فهرست كامل پالت ها را متوانيد ار قسمت Windowمشاهده نمود

در كنار پالت هاي باز شده جاري يك علامت تيك قرار دارد )رنگ سبز( شما ميتوانيد با انتخابنام پالت هاي موجود آن را در صفحه نمايش باز و يا هر پالت بازي را ببنديد
علاوه بر اين شما ميتواند كليه ابزارها از جمله پالت ها، جعبه ابزار ، نوار ابزار را فشردن كليد
Tabپنهان كنيدو براي باز كردن اين پالت ها مجدد كليد Tabرا فشار دهيد
براي انتقال پالت ها به گروه ديگر پالت ها پالت مورد نياز را گرفته و به پالت خاي ديگر ببريد نايك نوار آبي در پالتها ايجاد شود و پالت را در آن گروهي كه ميخواهيد رها كنيد[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file