صفحه شخصی آسیه آزاد

گزارش هفتگی
گزارش هفته اول
 
  ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ
 
ﺑﺎ ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺑﺰارھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺪه و در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﺮده و ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﮑﺲ 
 ھﺎﯾﺘﺎن را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ، آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﭼﺎپ و ظﮫﻮر، و ﺑﻘﯿﻪ دردﺳﺮ ھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
 روﻧﺪ ﮐﺎر در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ
 ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را طﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 -ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ.1
 - ظهور ﻓﯿﻠﻢ در ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ.2
 - ﭼﺎپ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ از ﻋﮑﺲ ھﺎ.3
 - در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رﺗﻮش و اﺻﻼح ﻋﮑﺲ ھﺎ.4
 - اﺻﻼح ﻧﻮر دھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن و ظﮫﻮر و ﭼﺎپ ﻧﮫﺎﺋﯽ ﻋﮑﺲ ھﺎ.5
 اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 روﻧﺪ ﮐﺎر در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
 - ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ1
 - اﻧﺘﻘﺎل ﻋﮑﺲ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺻﻼح آﻧﮫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم2
 - ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎپ ﮔﺮ3 ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﺎﭘﮕﺮ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﮑﺲ ھﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﻋﮑﺲ ھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ 
 ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ عکس ها را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ.
   ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻤﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. در دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ، وﻟﯽ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪارد. در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮد، ﻓﯿﻠﻢ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ رود، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ، آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ ھﺎی دﻟﺨﻮاھﺘﺎن را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮر ﺧﻮردن ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪن آن در ﻣﺮور زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﭼﺎپ دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻮر، ﻣﻮاد 
 ﭼﺎپ و ظﮫﻮر و ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻋﮑﺲ ھﺎ را در در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﺪارد.
 ﺗﻔﺎوت ھﺎی دورﺑﯿﻦ ھﺎ دورﺑﯿﻦ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻓﯿﻠﻢ، ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ دورﺑﯿﻦ را ﭘﺎک ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﺸﻤﯽ  ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،  ھﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری، ﮐﺎدر را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ھﺮ ﻣﺘﺼﻮﯾﺮی،  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. دورﺑﯿﻦ ھﺎی 
 دﯾﺠﯿﺘﺎل ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ، ﻓﯿﻠﻢ ھﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را ھﻢ دارﻧﺪ.
 ﺗﻔﺎوت در روش ﭼﺎپ روش ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ھﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارد. در روش ﺳﻨﺘﯽ، ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻮر دارﯾﺪ، وﻟﯽ در روش دﯾﺠﯿﺘﺎل، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮھﺎ ﯾﮏ ورودی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی آن دارﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻋﮑﺲ ھﺎ را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻋﮑﺲ را رﺗﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ،  ﻓﻘﻂ 
 اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﺴﺘﻨﺪ، آن ھﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود.
 ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﺎ  ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ JPEG ﺑﺪون ھﯿﭻ  ﺗﺮدﯾﺪی، ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺑﺰاری ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎم ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در آن ھﺪف اﻟﺰاﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﮑﺲ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﺻﻼح ﻋﯿﻮب 
 ذاﺗﯽ ﻋﮑﺲ، ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و رﻧﮓ و ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج اطﻼﻋﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺑﻄﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
 
 
گزارش هفته دوم 
 
اﺑﺰار ھﺎی مهم ﻓﺘﻮﺷﺎپ 
 
ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﻨﺮ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻮرﭘﺮدازی، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی، ﺳﻮژه و ...، 
 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎی ھﻨﺮی ﻧﺎم ﺑﺮد. ﭘﺮدازش ﭘﺴﺖ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ. ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮫﺎرت ﻋﮑﺎس ﭼﻘﺪر اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ روی ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻋﮑﺲ ھﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق، ﻣﻨﺎظﺮ، ﺣﺎدﺛﻪ ای و ﭘﺮﺗﺮه ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺧﻮد 
  اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای طﺮاﺣﺎن، ھﻨﺮﻣﻨﺪان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ھﻨﺮ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. Adobe Photoshopرا ارﺗﻘﺎ دھﻨﺪ. در ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ظﮫﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﭘﺮدازش ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ درﻻﺑﺮاﺗﻮرارھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی 
 ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﺑﺰارھﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ و زﯾﺒﺎ ﺗﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. 
 اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
 
  Cropاﺑﺰار 
  Burn و Dodgeاﺑﺰارھﺎی 
  Clone Stampاﺑﺰار 
  Blur / Sharpenاﺑﺰار 
  Black & White  اﺑﺰار 
 
 
اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻋﮑﺎﺳﯽ
 اﻧﺪازه راﯾﺞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ )ﺑﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :
 a. 3 * 4
 b. 6 * 9
 c. 10 * 10
 d. 10 * 15
 e. 15 * 15
 f. 13 * 18
 g. 16 * 21
 h. 20 * 30
 i. 30 * 40
 j. 40 * 60
 k. 50 * 70
 l. 100 * 70
 
 
گزارش هفته سوم
 
  Cropاﺑﺰار    
 
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻋﮑﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎری ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪCrop
 ای ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﮫﺎرت در ﺑﺮش ﻋﮑﺲ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.  ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺳﻮژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ درCropاز 
 طﻮل ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻟﻨﺰھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، و ﯾﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎﻣﻞ دھﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ
  ﮐﺮدن در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. Cropﻋﻤﻞ 
 اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻋﮑﺎﺳﯽ
 اﻧﺪازه راﯾﺞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ )ﺑﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :
 a. 3 * 4
 b. 6 * 9
 c. 10 * 10
 d. 10 * 15
 e. 15 * 15
 f. 13 * 18
 g. 16 * 21
 h. 20 * 30
 i. 30 * 40
 j. 40 * 60
 k. 50 * 70
 l. 100 * 70
 
 
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.b و a ﭼﯿﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮارد d ﺑﺮ روی اﻧﺪازه b  و aﮔﺰﯾﻨﻪ 
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.jpgﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﮑﺲ ھﺎ در اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن ھﺎ را در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
 ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر، وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺪه از ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. )ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﮑﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﮑﺸﯿﻢ(
  open << ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ در آن ﻋﮑﺲ ﻗﺮار دارد  << File >> open
  اﺳﺖ.Cropدر ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺑﺰارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ، اﺑﺰار 
 
 
 ( اﻧﺪازه ھﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ھﺮ واﺣﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ )اﻣﺎ ﺑﻪ طﻮرWidth & Heightﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ھﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )
  را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. و ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :Enterاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﺎپ( وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ را ﺟﺪا ﮐﺮده دﮐﻤﻪ 
  << File >> Save As
  ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.Save را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻧﺎم ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و ﺑﺮ روی jpgﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻞ و ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ 
 
 
گزارش هفته چهارم
 
Burn و Dodge
 
  Burn و Dodgeاﺑﺰارھﺎی   ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی
 ﻓﺘﻮﺷﺎپ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ. Burn و Dodge , ﯾﺎ ﭼﺸﻢGlassy Eyes را ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻓﮑﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﯾﻌﻨﯽ ,dodge در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﺑﺰار Burn و Dodgeاﺑﺰارھﺎی 
 ﺷﯿﺸﻪ ای در ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. 
 
 
  exposure - بهبود و ارﺗﻘﺎی 1
 - آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺟﺰﯾﯿﺎت 2
 - ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه 3
 - اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ داراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرھﺎ و ﺳﺎﯾﻪ ھﺎ 4 Dodge ، در واﻗﻊ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﻚ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﯿﺮه ﺗﺮ و ﯾﺎ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻛﻨﯿﺪ.  ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در ﻛﺎر، اﺑﺰارھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی 
  ﺑﺮای ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻛﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. Burn ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ، از Dodge ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از اﺑﺰار Burn
 
 
اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  
 
 
 
 ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮده و آن را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﻨﻮی ﻛﺸﻮﯾﯽDodgeﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ روی آن دارﯾﺪ، ﺑﺎز ﻛﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﺮ روی آﯾﻜﻮن اﺑﺰار 
 ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد. ﺑﺮ روی اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ ﻣﺎوس را رھﺎ ﻛﻨﯿﺪ.
 
 
 
   Optionsﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎﻟﺖ 
 
 
  را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻛﻪHighlight و ﯾﺎ Shadows ، Midtones ﮔﺰﯾﻨﻪ Range و از ﻣﻨﻮی Options اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ، در ﻧﻮار Dodge ﯾﺎ Burnاﮔﺮ از اﺑﺰار 
 ﻗﺼﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در آن را دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ.
 
 
 
ﺷﺪت ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ  
 
 
 
 از ﯾﻚ ﻧﻮار ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ اﻓﻜﺖ در ھﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﻛﺸﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ. Dodge و Burnاﺑﺰارھﺎی 
  ﻗﻠﻢ ھﺎی ﻛﻮﭼﻚ، در ھﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
 
 
گزارش هفته پنجم 
 
 اﻧﺘﺨﺎب ﯾﻚ ﻗﻠﻢ    ﻗﺮار دارد( ﯾﻚ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازهOptions )ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻮار Brush ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻗﻠﻢ ﻛﻪ جهت وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ، از ﭘﺎﻟﺖ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﺠﺎد ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ.
 
 
 ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻗﻠﻢ  ﻛﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﭘﮫﻦ ﻧﺮم ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻛﻨﯿﺪ. ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ اﺑﺰار   ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪEditUndo ﻛﺎر ﻛﻨﯿﺪ و اﻓﻜﺖ ھﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻤﻖ رﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن Brush ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻤﻖ رﻧﮓ را ﻛﺎھﺶ دھﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﺸﯿﺪن ﻣﺎوس ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﻓﻜﺖ، ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﺮا ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ روی 
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺮﻛﺖ دھﯿﺪ. 
 
 
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ و ﺷﺪت اﻓﻜﺖ  ﺑﺮای ﻛﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻛﻮﭼﻚ از ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازة ﻗﻠﻢ، ﺷﺪت آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻠﻢ ﻛﻢ ﻛﻨﯿﺪ. 
 اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ زﯾﺮا ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻠﻢ ھﺎی ﻛﻮﭼﻚ، در ھﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
  Clone Stampاﺑﺰار  Clone، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﮑﺲ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﻮب و ﻧﻮاﻗﺺ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ. اﺑﺰار Clone Stampاﻣﺮوزه ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻓﺘﻮﺷﺎپ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار 
  را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﯿﻢ ھﺎ، ﺑﺮگ ھﺎ، ﻟﮑﻪ ھﺎی ﺻﻮرت، اﻓﺮاد و ھﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﺿﺎﻓﯽ در ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽStamp
 ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.   را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درگ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎمaltﻧﺤﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺪ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮاه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
  در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.option bar ﻧﻮار Clone stamp toolﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﺑﺰار 
  ﻗﺮار دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﻢ را ﺑﺰرگ  ﯾﺎ ﮔﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.Size(: ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اھﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ size. ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﻢ )1
 ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ: ﮐﻠﯿﺪ [   ﺟﮫﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ
 ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ: ﮐﻠﯿﺪ ]  ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ
  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺑﺮاش را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.Hardness(: ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار Hardness. ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻗﻠﻢ )2
 . ﻧﻮع ﻗﻠﻢ: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.3 
 ﻧﮑﺘﻪ: اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ  ھﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
 
گزارش هفته ششم
 
  Blur / Sharpen اﺑﺰار  
 
 در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آن ﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪSharpenاﺑﺰار   را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی ﺗﺼﻮﯾﺮSharpenﻟﺒﻪ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺷﺎرپ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﺷﺊ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار 
 اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎت ﺷﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد. 
 Blur Toolاﺑﺰار   ﺷﺪتstrengthﯾﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی Blur ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ھﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﺨﻮاھﯿﻢ Blur Toolاﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻌﺪی اﺑﺰار 
 آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
 
 
 
Sharpen Toolاﺑﺰار   ﺷﺪه را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪBlur ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮاﺣﯽ Blur ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ” ﺑﺮ ﻋﮑﺲ Sharpen Toolدر ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻪ اﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺰار 
 راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ اول ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
 
 
 Black & White  اﺑﺰار 
  ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻓﮑﺖ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﺳﻪ ای در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺖ ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻋﮑﺲ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. Black & Whiteاﺑﺰار ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ھﺎی آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ اورد ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻄﻮح روﺷﻦ ھﺮ رﻧﮓ را از طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت 
  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ روی ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﯾﺎ از ﺷﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ روی آن ﺑﮑﺎھﯿﺪ. Black & White
 
 
 
 ﺑﺮوﯾﺪ.Layer >New Adjustment Layer > Black and Whiteﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ 
 
 
  از ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات راpreset در ﭘﻨﻞ ﺑﺎز ﺷﺪه، ﺗﻦ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
 
 
ﻧﮑﺘﻪ: اﮔﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮه و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 
 
 
اﯾﻦ روش ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
 
ﻧﮑﺘﻪ: ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻏﺮاق ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺣﺎﻟﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.
 


[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file