صفحه شخصی سیده مریم خشیارمنش

در این صفحه ما به توضیح در مورد شبکه در کامپیوتر میپردازیم.

گزارش هفته سوم

روترهاي Ciscoداراي مدلهاي مختلفي بوده که برخي از آنها به اختصار عبارتند از :

Cisco 2511:


اين مدل داراي 1 ماژول Ethernetمي باشد.

ــ براي اتصال خط Leasedداراي پورت سريال Onboardاست.

ــ مــيزان Ramآن4 الي 8 مــگابايت مي باشد و امکان افزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن8 الي 16 مگابايت بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ ماژول نمي توان به آن اضافه کرد. اما مي توان 2 پورت سريال براي اتصال خط Leasedيا E1/T1به آن اضافه کرد.

ــ سرعت Ethernetآن 10 Mb/sمي باشد.


Cisco 26XX:

 
ــ اين مدل داراي 1 پورت يا 2 پورت Ethernetمي باشد.

ــ بــراي اتــصــال خــط Leasedبه کارت سريال WIC1Tيا WIC2Tنياز است.

ــ ميزان Ramآن حداقل 16 و حداکثر 256 مگابايت مي باشد.

ــ ميزان Flashآن حـــداقل 8 و حـــداکثر 128 مگابايت مي باشد.

ــ حداکثر 1 ماژول مي توان به آن اضافه کرد.

ــ حداکثر 2 کارت WICمي توان به آن اضافه کرد.

ــ سرعت Ethernetآن 100/10 يا10 مي باشد.


Cisco 36XX:

 
ــ اين مدل داراي 1 پورت يا 2 پورت Ethernetمي باشد.

ــ براي اتصال خط Leasedبه آن به ماژول NM-1FE2Wو کارت سريال WIC1Tيا WIC2Tنياز است

ــ مــيزان Ramآن 32 مــي باشــد و امــکان افــزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن 8 بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ حداکثر 6 ماژول مي توان به آن اضافه کرد.

ــ سرعت Ethernetآن 100 مي باشد.


Cisco5300:
ــ اين مدل Routerنبوده و فقط Access Serverمي باشد.

ــ داراي 2 پورت Ethernetاست. يکي با سرعت 10 و ديگري با سرعت 100 است.

ــ خط Leasedنمي توان به آن اضافه کرد.

ــ ميزان Ramآن 64 مي باشد و امکان افزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن 16 بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ حداکثر 3 ماژول مي توان به آن اضافه کرد.

ــ حداکثر 4 خط E1مي توان به آن اضافه کرد. (براي 120 خط VoIPهمزمان)


Cisco 5350:


ــ اين مدل داراي 2 پورت Ethernetبا سرعت 10/100 مي باشد.

ــ حداکثر 7 خط E1مي توان به آن اضافه کرد.

ــ داراي دو سريال پورت Onboardاست که از آن مي توان براي اتصال خط Leasedاستفاده کرد.

ــ ميزان Ramآن 128 مگابايت مي باشد و امکان افزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن 32 مگابايت بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ حداکثر 3 ماژول مي توان به آن اضافه کرد.

ــ حداکثر 7 خط E1مي توان به آن اضافه کرد.


Cisco 1750:


ــ اين مدل داراي 1 ماژول Ethernetمي باشد.

ــ به اين مدل مي توان 2 کارت WANاضافه کرد.

ــ مورد استفاده آن فقط به منظور Voice Gatewayاست.

ــ براي اتصال خط Leasedبه آن بايد ماژول WICبه آن اضافه کرد.

ــ ميزان Ramآن16 مگابايت مي باشد و امکان افزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن 4 مگابايت بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ با استفاده از کارتهاي VIC-2FXOمي توان از حداکثر 4 خط به منظور VoIPاستفاده کرد.

ــ ماژول نمي توان به آن اضافه کرد.

ــ سرعت Ethernetآن10/100 مي باشد.Cisco Vg200:


ــ اين مدل داراي 1 ماژول Ethernetمي باشد.

ــ مورد استفاده آن فقط به منظور VoiceGatewayاست.

ــ اتصال خط Leasedبه آن ممکن نيست.

ــ ميزان Ramآن16مگابايت مي باشد و امکان افزايش را نيز داراست.

ــ ميزان Flashآن 4مگابايت بوده و امکان تعويض يا افزايش را نيز داراست.

ــ حداکثر 1 ماژول مي توان به آن اضافه کرد.

ــ سرعت Ethernetآن 100/10 مي باشد.همانگونه که گفته شد روترهاي Ciscoنسبت به ساير روترها قابليت انعطاف پذيري بيشتري داشته و ماژول هاي مختلفي مي توان بر روي آنها نصب کرد و به منظورهاي مختلف از آنها استفاده نمود. از ميان انواع ماژولهايي که مي توان بر روي روترهاي Ciscoنصب کرد مي توان به موارد زير اشاره کرد :

NM16AM: ماژول Dataبراي 16 خط تلفن به همراه 16 مودم Internalبا سرعت 56Kb/sمي باشد.


NM32A: ماژول Dataبراي 32 خط تلفن بدون مودم internalمي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد 32 مودم Externalبه روتر وصل شود.


NM16A: ماژول Dataبراي 16 خط تلفن بدون مودم internalمي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد 16 مودم Externalبه روتر وصل شود.


NM-HDV-2E1: بوسيله اين ماژول 2 خط E1را مي توان به روتر متصل کرد.


NM-HDV-1E1: بوسيله اين ماژول مي توان 1 خط E1به روتر متصل کرد.
 NM-HDV-1E1eهمانند NM-HDV-1E1بوده با اين تفاوت که DSPProcessorآن قوي تر است.


NM-HDV-1T1: بوسيله اين ماژول مي توان 1 خط T1به روتر متصل کرد.


NM-HDV-2T1: بوسيله اين ماژول مي توان 2 خط T1به روتر متصل کرد.


NM-2V: ماژولي است که روي روتر نصب مي شود و به آن مي توان 2 کارت FXOيا FXSوصل کرد.


VIC-2FXO: بوسيله اين کارت مي توان دو خط آنالوگ معمولي را به منظور VoIPبه روتر وصل کرد.

VIC-2FXS: همانند FXOبوده با اين تفاوت که به ماژول FXOخطوط تلفن شهري (PSTN) وصل مي شود اما به ماژول FXSمستقيما" گوشي تلفن وصل مي شود.


RAM: روترها هم مثل کامپيوترها داراي Ramمخصوصي بصورت ماژول در ظرفيتهاي 8 , 16 و 32 و ... مگابايتي مي باشند.Flash: در حقيقت به منزله يک Hard Diskکوچک براي روترها بوده و ظرفيت آن پايين است. Flashو Ramهردو بر روي Boardاصلي روتر سوار مي شوند.


NM-1FE2W: ماژولي است که معمولا" روي روترهاي سري 3600 نصب مي شود و يک پورت Fast Ethernetو دو پورت WAN(سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1Tيا WIC2Tهم لازم است)


NM-2FE2W: ماژولي است که معمولا" روي روترهاي سري 3600 نصب مي شود و دو پورت Fast Ethernetو دو پورت WAN(سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1Tيا WIC2Tهم لازم است)


WIC1T: با اتصال اين کارت به روتر يک پورت سريال Wanبه روتر اضافه مي شود.

WIC2T: با اتصال اين کارت به روتر دو پورت سريال wanبه روتر اضافه مي شود.

ذکر اين نکته لازم است که ماژولهايي را که مي توان بر روي روترهاي Ciscoنصب کرد خيلي بيشتر از موارد ذکر شده مي باشند. اما عملا" ماژولهاي فوق بيش از ساير ماژولها کاربرد دارند.

Cisco IOS: به سيستم عامل روترها IOSگفته مي شود. IOSها براي مدلهاي مختلف Routerمتفاوت بوده و براي هر مدل هم داراي ورژنهاي مختلفي است.

 

انواع راههاي ارتباط كاربر به ISP:


خط آنالوگ، خط  Leased، خط  E1 ،Wireless ،ADSL


هر ISPمی تواند براي دستيابی به اينترنت از يک يا چند روش از روشهای زير استفاده کند.
خط آنالوگ ، خط  Leased، خط E1  ،Wireless ،ADSL ،Receive Only Satellite ،Send/Rec  Satellite.


انواع دستگاههای ارتباطی كه كاربر را به ISPمتصل می كند(برای خطوط آنالوگ و E1) عبارتند از:


1- روترهای Cisco: امروزه استفاده از روترهای Ciscoبه منظور برقراری ارتباط کاربران با ISPاز جمله رايج ترين روشهای موجود است.


2- Multiports: همانگونه که قبلا گفته شد از Multiportبرای افزايش دادن پورتهای Comو اتصال مودمهای Externalبه آنها استفاده مي شود. رايج ترين Multiportمحصول شرکت Moxaمي باشد که دارای دو مدل Desktop(روميزی) و Rackmount(قابل نصب در Rack) می باشد. Multiportها دارای مدلهای 8پورت، 16 پورت و 32 پورت هستند. از انواع ديگر مولتی پورت می توان به Equinoxاشاره کرد.


3- Moxa Async Server: محصول شرکت Moxaبوده و دارای CPUمی باشد و در شبکه مستقيما به Hubوصل می شود. و تعداد زيادي خطوط تلفن به آن وصل می شود و کاربران از طريق آن می توانند به شبکه وصل شوند.


4- Lucent Max TNT: محصول شرکت Lucentبوده و همانند Routerقادر است هم به منظور Access Serverبرای ISPها و هم به منظور VoIP Gatewayبراي ITSPها مورد استفاده قرار بگيرد. در اين دستگاه کلا امکان نصب 10 Moduleوجود دارد. برخي از اين Moduleها عبارتند از:


modem, ISDN, VoIP, V.110, and PHS MultiDSP module: support for analogDigital modem module: support for analog modem and ISDN usersAnalogmodem   moduleChannelized T1/E1Ethernet module

ضمنا اين دستگاه داراي چهار Ethernetبا سرعت 10MB/sو يک Ethernetبا سرعت 100MB/sمی باشد. اين دستگاه توانايی پشتيبانی از انواع خطوط مخابراتی را دارد. هر ماژول MultiDSPتوانايی پشتيبانی از 96 پورت Dialupرا دارد. بنابراين اگر 10 ماديول MultiDSPرا به Maxوصل کنيم توانايی پشتيبانی از 960 خط را خواهد داشت!


Lucent Max3000: اين دستگاه هم مانند Max TNTمحصول Lucentبوده و دارای مشخصات زير است:

داراي 2 WANبراي اتصال خطوط E1می باشد. 32MBاندازه Ramو 16MBاندازه ظرفيت Flashآن می باشد.


Taicom TopServer: اين دستگاه محصول شرکت Taicomبوده و دارای 30 مودم Internalبرای اتصال به خطوط آنالوگ می باشد


USRobotics Net Server: اين دستگاه هم محصول شرکت USRoboticsبوده و از خطوط معمولی و E1پشتيبانی می کند.


Zyxel ModemPool: محصول Zyxelبوده که حاوی تعداد زيادی مودم است که در يک Boxجاسازی شده اند و می توان آنرا به يک کامپيوتر متصل کرده و از آن استفاده نمود. اخيرا يک شرکت ايراني بنام قاصدک نيز يک ModemPoolمشابه بنام Ghasedakرا توليد کرده است.


Quintum Tenor: دستگاه تک منظوره ای است که فقط برای VoIPمورد استفاده قرار می گيرد. در انواع متنوع 2، 4 و 8 پورت موجود ميباشد.


ChannelBank: دستگاهی است که از آن برای تبديل خطوط E1به خطوط تلفن معمولی و بالعکس استفاده می شود.

 

PSTN: منظور از آن شبکه مخابراتي عمومي مي باشد. (Public SwitchedTelephone Network)

خطوط آنالوگ معمولی: منظور از اين خطوط همان خطوط تلفني معمولي مي باشد. نرخ انتقال Dataتوسط اين خطوط حداکثر 33.6 Kb/sمي باشد. استفاده از اين خطوط براي اتصال به اينترنت در کشورمان بسيار رايج مي باشد.


T1: نام خطوط مخابراتي مخصوصي است که در آمريکا و کانادا ارائه مي شود. بر روي هر خط T1تعداد 24 خط تلفن معمولي شبيه سازي مي شود. هر خط T1مي تواند حامل 1.5 MB/sپهناي باند باشد.


E1: نام خطوط مخابراتي مخصوصي است که در اروپا و همچنين ايران ارائه مي شود. بر روي هر خط E1تعداد 30 خط تلفن معمولي شبيه سازي مي شود. هر خط E1مي تواند حامل 2 MB/sپهناي باند باشد. خطوط E1نمي توانند همزمان هم Dialinباشند و هم Dialout.

در حال حاضر برخي از شرکتها و سازمانهاي خصوصي در ايران از E1براي ارتباط تلفني خود استفاده مي کنند که مشخصه اين سيستم 8 رقمي بودن شماره هاي اين سازمانهاست.


ISDN: اساس طراحي تکنولوژي ISDNبه اواسط دهه 80 ميلادي باز ميگردد که بر اساس يک شبکه کاملا ديجيتال پي ريزي شده است .در حقيقت تلاشي براي جايگزيني سيستم تلفني آنالوگ با ديجيتال بود که علاوه بر داده هاي صوتي ، داده هاي ديجيتال را به خوبي پشتيباني کند. به اين معني که انتقال صوت در اين نوع شبکه ها به صورت ديجيتال مي باشد . در اين سيستم صوت ابتدا به داده ها ي ديجيتال تبديل شده و سپس انتقال مي يابد .

ISDNبه دو شاخه اصلي تقسيم مي شود . N-ISDNو B-ISDN . B-Isdnبر تکنولوژي ATMاستوار است که شبکه اي با پهناي باند بالا براي انتقال داده مي باشد که اکثر BACKBONEهاي جهان از اين نوع شبکه براي انتقال داده استفاده مي کنند. ( از جمله شبکه ديتا ايران).

نوع ديگر B-ISDNيا ISDNبا پهناي باند پايين است که براي استفاده هاي شخصي طراحي شده است . در

N-ISDNدو استاندارد مهم وجود دارد. BRIو PRI. نوع PRIبراي ارتباط مراکز تلفن خصوصي (PBX) ها با مراکز تلفن محلي طراحي شده است . E1يکي از زير مجموعه هاي PRIاست که امروزه استفاده زيادي دارد . E1شامل سي کانال حامل (B-Channel) و يک کانال براي سيگنالينگ ( D-Channel) ميباشد که هر کدام 64Kbpsپهناي باند دارند.


بعد از سال 94 ميلادي و با توجه به گسترش ايتنرنت ، از PRI ISDNها براي ارتباط ISPها با شبکه PSTNاستفاده شد که باعث بالا رفتن تقاضا براي اين سرويس شد. همچنانکه در ايران نيز ISPهايي که خدمات خود را با خطوط E1ارايه مي کنند روز به روز در حال گسترش است .

نوع ديگر ISDN، BRIاست( نوعي که در کيش از آن استفاده شده ) که براي کاربران نهايي طراحي شده است. اين استاندارد دو کانال حامل 64Kbpsو يک کانال براي سيگنالينگ با پهناي باند 16kbpsرا در اختيار مشترک قرار مي دهد .اين پهناي باند در اواسط دهه 80 میلادی که اينترنت کاربران مخصوصي داشت و سرويسهاي امروزي همچون HTTP ، MultiMedia ، Voipو .... به وجود نيامده بود ، مورد نياز نبود همچنين براي مشترکين عادي تلفن نيز وجود يک ارتباط کاملا ديجيتال چندان تفاوتي با سيستمهاي آنالوگ فعلي نداشت و به همين جهت صرف هزينه هاي اضافي براي اين سرويس از سوي کاربران بي دليل بود و به همين جهت اين تکنولوژي استقبال چنداني نشد . تنها در اوايل دهه 90 بود که براي مدت کوتاهي مشترکين ISDNافزايش يافتند . پس از سال 95 نيز با وجود تکنولوژيهايي با سرعتهاي بسيار بالاتر مانند ADSLکه سرعتي حدود8Mb/sبراي دريافت و 640Kb/sرا براي دريافت با هزينه کمتر از ISDNدر اختيار مشترکين قرار ميدهد ، انتخاب ISDNاز سوي کاربران عاقلانه نبود.

در حقيقت مي توان گفت کهISDN BRIتکنولوژي بود که در زماني به وجود آمد که نيازي به آن نبود و زماني که به آن نياز احساس مي شد ، با تکنولوژيهاي جديد تري که سرعت بالاتر و قيمت بيشتر داشتند جايگزين شده بود .

Leased Lineيا Digital Subscriber Lineيا DSL: خطي است که بصورت نقطه به نقطه دو محل را به يکديگر متصل مي کند که از آن براي تبادل Dataاستفاده مي شود. اين خط داراي سرعت بالايي براي انتقال Dataاست. نکته قابل توجه اين که در دو سر خط Leasedبايد مودمهاي مخصوصي قرار داد.


خط Asynchronous Digital Subscriber Lineيا ADSL: همانند خطوط DSLبوده با اين تفاوت که سرعت انتقال اطلاعات آن بيشتر است.


Wireless: يک روش بي سيم براي تبادل اطلاعات است. در اين روش از آنتنهاي فرستنده و گيرنده در مبدأ و مقصد استفاده مي شود. اين آنتنها بايد رو در روي هم باشند. برد مفيد اين آنتنها بين 2 تا 5 کيلومتر بوده و در صورت استفاده از تقويت کننده تا 20 کيلومتر هم قابل افزايش است. از نظر سرعت انتقال Dataاين روش مطلوب بوده اما بدليل ارتباط مستقيم با اوضاع جوي و آب و هوايي از ضريب اطمينان بالايي برخوردار نيست.


Leased Modem: به مودم هايي گفته مي شود که در دو طرف خط Leasedقرار مي گيرند. از جمله اين مودم ها مي توان به Patton , Paradyne , WAF , PairGain, Watsonاشاره کرد.

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file