صفحه شخصی زهرا محمودی

شبکه های کامپیوتری

نصب یک کارت شبکه ی مجازی

 

برای نصب یک کارت شبکه ی مجازی ابتدا به Control Panelرفته و بر روی گزینه ی Add Hardwareکلیک کنید. بعد از زدن دکمه ی Next، کمی صبر کنید تا کامپیوتر به جست و جوی خودش برای یافتن سخت افزار جدید پایان دهد. بعد از ناکامی در پیدا کردن سخت افزار جدید، از شما سوال می کند آیا واقعن سخت افزار را نصب کرده اید و شما باید به دروغ گزینه ی اول یعنی Yes, I have already connected the hardwareرا بزنید و سپس ادامه.

در صفحه ی بعد کامپیوتر از شما می خواهد از لیست ظاهر شده سخت افزار مناسب را انتخاب کنید که شما باز هم چنین کاری نمی کنید. میایید در انتهای لیست و گزینه ی Add new hardware deviceرا انتخاب می کنید وNextرا میزنید. در صفحه ی بعد گزینه ی دوم یعنی انتخاب سخت افزار به صورت دستی را انتخاب کرده و سپس به صفحه ی بعد میروید. در صفحه ی بعد از بین سخت افزار های رایج، گرینه ی مورد نظر این پست، یعنی Network Adaptersرا انتخاب کرده و Nextرا میزنید و کمی صبر می کنید.

در صفحه جدید از قسمتManufacturerگزینه ی Microsoftو از قسمت Network Adapterگزنیه ی Microsoft loopback adapterرا انتخاب می کنید و دو بار پی در پی بر روی گزینه ی Nextکلیک می کنید. کمی صبر کنید و در پایاین بر روی Finishکلیک کنید!

حالا می توانید به قسمت Network connectionبروید .

 

آموزش شبکه کردن دو کامپيوتر

شبکه هاي کامپيوتري از لحاظ منطقي به دو دسته تقسيم مي شوند:

1.(WorkGroup)يا Peer-To-Peer
Domain (Server Based) .2

 

Workgroup

ساده ترين نوع دسته بندي منطقي مي‌باشد که کامپيوتر ها را در يک گروه کاري قرار مي دهد تا بتوانند از منابع يکديگر استفاده کنند. به اين دليل به اين شبکه ها Peer-To-Peerگفته مي شود که هر کامپيوتر هم مي تواند نقشServerداشته باشد و هم نقش Client.  
 بهطورپيشفرض شبکه ها در ويندوز به صورتWork Groupهستند. براي مشاهده اين قسمت ابتدا بر روي My Computerراست کليک کرده و گزينه ي Propertiesرا انتخاب کنيد. سپس تب دوم يعني Computer Nameرا انتخاب کنيد. در اين قسمت مي توانيد با کليک بر روي گزينه يChangeتنظيمات را مشاهده کنيد. در فيلد آخر کهWork Groupاست، مي توانيد يک نام ديگر براي گروهتان در نظر بگيريد و بدين صورت کامپيوتر هاي موجود در شبکه را دسته بندي کنيد. مثلن 5 کامپيوتر در گروه ITو 5 کامپيوتر در گروه Computer. اين نکته بسيار مهم است که قرار گرفتن کامپيوتر ها در دسته هاي گوناگون، باعث مسدود شدن دسترسي به منابع آنها نمي شود. در واقع 2 کامپيوتر مي توانند عضو دو گروه کاري متفاوت باشند اما در عين حال منابع يکديگر را ببينند و در صورت لزوم ويرايش کنند. تنها فايده ي اين دسته بندي هاي در هنگام جست و جو است. به همين دليل اين نوع شبکه ها، جز شبکه هايي با امنيت پايين(Low Security) هستند.        
حال سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا هر کامپيوتري با وصل کردن کابل شبکه مي تواند وارد اين چرخه شود و از منابع بقيه کامپيوتر ها استفاده کند؟       
 جوابمنفيست. درستهگفتيماينشبکههاLow Securityهستند اما نه انقدر. هر کامپيوتر بخشي به نامLSD(Local Security Database) دارد که اطلاعات مربوط به کاربران را در خود ثبت مي کند. LSDهر کامپيوتر نيز متعلق به خود آن کامپيوتر است. اين قسمت از طريق راست کليک کردن بر روي My Computerو انتخاب Manageو سپس local users and groupsقابل دسترسي است. در شبکه هاي Work Groupبراي اتصال به کامپيوتر ديگر، بايد يک Userو Passوارد کرد که اين دو، همان نام کاربري و پسورد شما در ويندوز هستند. بعد از وارد کردن اين اطلاعات، کامپيوتر ميزبان در LSDخود به دنبال اين اطلاعات مي گردد و اگر Userو Passشما در LSDآن موجود بود، به شما اجازهي دسترسي مي دهد. نکتهايکهاينجاوجودداردايناستکهاگرشمادرکامپيوترخوددارايحسابAdminهستيد اما در کامپيوتر ديگر به عنوان يک کاربر معمولي تعريف شده ايد، در هنگام اتصال به آن کامپيوتر شما تنها اجازه ي دسترسي در حد يک کاربر معمولي را داريد. بنابراين در شبکه هاي Work Groupچيزي که اهميت دارد کامپيوتر ميزبان است و نه کامپيوتر ميهمان.

ويژگي ها

 به نظرميرسد تنها ويژگي اين نوع شبکه ها نصب و راه اندازي فوق آسان وهم چنين هزينه ي کم باشد.

معايب

1 . Low Security: در قسمت قبل چرايي پايين بودن امنيت اين شبکه ها را باهم بررسي کرديم.
2. Limit 10 x: تعداد کاربران در اين نوع شبکه ها محدود است و بهترين حالت آن تا 10 کاربر است. براي توضيح علت اين موضوع بايد کمي از بحث خارج شويم:     
 مادرشبکهها 3 نوعارسالPacketداريم:  
Uni Cast: اگر آدرس مقصد Packet، يکي باشد، نوع ارسال Uni Castاست.
Multi Cast: اگر آدرس مقصد Packet، چند تا باشد، نوع ارسال Multi Castاست.
 Broad Cast:اگر آدرس مقصد Packet، يک دسته باشد، نوع ارسال Broad Castاست.
ايننکتهراهمداشتهباشيدکه در شبکه ها، هيچ گاه در حالت عادي نمي توان از طريق نام يک کامپيوتر به آن کامپيوتر ها دسترسي پيدا کرد.    
قضيه خيلي ساده شد. چون در شبکه هاي Work Groupهيچ سرويسي براي تبديل IPبه اسم وجود ندارد، بنابراين براي اتصال به يک کامپيوتر، يک Packetبه صورت Broad Castبه همه ي کامپيوتر ها ارسال مي شود تا کامپيوتر مورد نظر شناسايي شود. به همين دليل است که با افزايش تعداد کاربران، سرعت اين نوع شبکه به شدت افت مي کند.

3 . No Centralize Manage: در اين نوع شبکه ها، هيچ گونه مديريت مرکزي وجود ندارد. به عنوان مثال در صورت اصافه شدن يک کاربر جديد، بايد Userو Passآن را، در LSDهمه ي کامپيوتر ها به صورت دستي وارد کرد و اين يعني فاجعه!

راه اندازي يک work group

تجهيزات مورد نياز
قبل از هر چيز بايد کامپيوترها در يک بستر ارتباطي مناسب و با رعايت استانداردهاي مربوطه با هم ارتباط برقرار نمايند . به نحوه همبندي کامپيوترها توپولوژي گويند .
در اينجا فرض مي کنيم شبکه محلي ما داراي 10 کامپيوتر است .
در اين صورت تجهيزات زير مورد نياز است :
- تعداد 10 کامپوتر که مي تواند يکي از سيستم عامل هاي Windows 2003 ، Windows 98 ، Windows 2000 ، Windows XPروي آن نصب شده باشد .
- 20 عدد کانکتور يا سر سيم RJ-45

 

به ازاي هر کامپيوتر 2 عدد سر سيم لازم است
- پريز ديواري (Keystone) به تعداد کامپيترهاي موجود

 

نکته: در صورتيکه از پريز ديواري استفاده شود ، تعداد سرسيم (کانکتور RJ-45) بايد سه برابر تعداد کامپيوترها باشد .

 

يک دستگاه با سرعت 100Mb/s، هاب و سوئيچ هاي موجود در بازار 5 ، 8 ، 16 و 32 پورت مي باشند .
براي مثال ، ما نياز به يک هاب يا سوئيچ 16 پورت داريم .‌

- يک دستگاه Crimping Toolsيا آچار شبکه

- کابل UTPاز نوع CAT5eبه مقدار مورد نياز 

ارتباط بين هر کامپيوتر و هاب از طريق کابل برقرار مي شود . مقدار کابل مورد نياز برابر است با مجموع فاصله هر کامپيوتر با هاب
- کارت شبکه PCIبه تعداد کامپيوترهاي موجود

نصب درايور کارت شبکه

اولين قدم ، نصب کارت شبکه کامپيوترها مي باشد . ابتدا سيستم ها را باز کرده ، سپس کارت شبکه را داخل اسلات هاي PCIجا بزنيد . پس از نصب ، سيستم را روشن و درايور کارت شبکه را نصب نمائيد . بعضي از مادربوردها داراي کارت شبکه On-boardمي باشد و نصب درايور آنها توسط سي دي مادربورد انجام مي گيرد .

ساخت کابل هاي رابط و برقراري اتصالات فيزيکي

براي ساخت کابل هاي ارتباطي به چندين عدد سوکت يا کانکتور RJ45و چندين متر کابل نياز است . ارتباط ميان کامپيوترها با دستگاه هاب از دو طريق مي تواند صورت گيرد:     

اتصال مستقيم هاب به کامپيوتر

در اين روش که راحت ترين روش مي باشد ، هاب به صورت مستقيم توسط کابل به کامپيوتر متصل
مي شود . نام اين نوع کابل ها ، کابل مستقيم است . در کابل مستقيم سيم هاي وارد شده به دو سوکت RJ45که در دو طرف کابل زده مي شود از يک يا چند استاندارد پيروي مي کند که ما استاندارد 568Bرا انتخاب کرده ايم . توجه داشته باشيد که ترتيب رشته ها براي حالتي که زبانه سوکت به سمت پايين و محل ورود رشته سيم ها از روبرو قرار دارد مي باشد . سوکت را نگهداريد و به ترتيب کابل شماره 1 (يعني سيم سفيد نارنجي) به پايه سمت چپ ، کابل شماره 2 يعني نارنجي به پايه شماره 2 و ... وارد مي شود . دقت نماييد تا رشته ها تا انتها به داخل سوکت فرو رفته باشند سپس بوسيله آچار مخصوص همين کار ، آن را پرس نماييد .

 

 

در اين مثال فرض بر اين است که کابل CAT5eکه دو سر آن سوکت RJ45خورده است ، دستگاه کامپيوتر را مستقيم به هاب متصل مي‌کند.

 

در صورتيکه مي خواهيد شبکه تان با کم ترين هزينه برپا گردد و مطمئن هستيد محل کامپيوترها را زياد تغيير نمي دهيد اين روش راحت ترين و مقرون به صرفه است .

اتصال هاب به پريز و پريز به کامپيوتر

در اين روش مسير هاب به کامپيوتر به دو قطعه تقسيم شده است .

الف ) هاب به Keystone:

قسمت داخلي پريز که کابل به آن وصل مي شود کيستون نام دارد
به يک سر کابل ، کانکتور RJ45با همان سيم بندي استاندارد 568B(مانند روش قبل) پرس و به هاب متصل مي کنيم و سر ديگر به کيستون که توسط يک پريز روي ديوار قرار مي گيرد متصل مي شود . طريقه اتصال کابل به کيستون نيز طبق استاندارد 568B(که روي کيستون نيز چاپ شده است) ، صورت مي گيرد

ب ) اتصال کامپيوتر به کيستون :

براي اين کار کافي است يک کابل مستقيم (مانند روش اول) اما کوتاه و به اندازه بين کامپيوتر و پريز ديواري ساخته شود . يک طرف آن به کارت شبکه و طرف ديگر به پريز ديواري که کيستون داخل آن قرار دارد زده مي شود .
مزيت اين روش ، امکان تغيير محل کامپيوتر مي باشد . چون با تعويض کابل رابط بين کامپيوتر و کيستون مي توانيد اين کار را به راحتي و بدون هيچ محدوديتي انجام دهيد .
يکي از اين دو روش را انتخاب و کامپيوترها را به هاب متصل نماييد .
چند نکته :

  • هاب هيچ مديريت و تنظيمي نياز ندارد فقط کافي است کابل هاي شبکه کامپيوترها را از يک طرف به هاب و از طرف ديگر به کارت شبکه وصل کرده و سپس هاب را روشن نماييد تا چراغ سبز رنگ روي کارت شبکه و چراغ متناظر با پورت مربوطه روي هاب روشن شود .
  • با انجام مراحل فوق يک آيکون شبکه  روي نوار وظيفه کنار ساعت نمايان مي شود

 

  • براي اينکه کابل ها روي زمين پخش نشود و کار به صورت شسته رفته صورت گيرد مي توانيد کابل هاي شبکه را که بين کامپيوتر و هاب و يا بين کيستون و هاب کشيده ايد داخل داکت قرار دهيد .

داکت روکش پلاستيکي يا فلزي است که کابل هاي تلفن و شبکه مي تواند داخل آن قرار گيرد . داکت ها در اندازه هايي متفاوت وجود دارد .      
تا اينجا مراحل فيزيکي و سخت افزاري کار تمام شده است و درصد زيادي از کار تمام شده است . از اين پس به تنظيمات نرم افزاري مي پردازيم .

نصب windows 2003 server

مرحله نصب اولیه

ابتداکامپیوتر رادر حالت بوت روشن از سی دی روشن میکنیم. تا پس از راه اندازی مجدد سی دی ویندوز فراخوانی شود.

حال این مرحله نصب تمام فایلها و درایورها بارگذاری می شود.

حالا به شما اجازه داده می شود که اگر قبلا بر روی کامپیوتر خود سیستم عامل دیگری داشته اید آنرا با فشار دادن کلید Rتعمیر کنید و اگر می خواهید تازه سیستم عامل نصب کنید . کافیست با فشار دادن کلید ENTERادامه دهید

 

 

مرحله بعدی خواندن شرایط نرم افزار و فشار دادن کلید F8برای قبول شرایط است.

حال نوبت انتخاب پارتیشن مورد نظر برای نصب ویندوز است که نحوه انتخاب آن به شرایط زیر بستگی دارد

الف)اگر هارد شما بکلی پارتیشن بندی نشده باشد شما در این حالت می توانید پارتیشن مورد نظر را درست کرده و سپس ویندوز را بر روی آن نصب کنید.

 

 

 در این مرحله باید نوع فایل سیستم خود را در هنگام فرمت کردن انتخاب کنیم. ویندوز 2003 با فایل سیستمهایNTFS-FAT32-FATکار می کند ولی باید بدانیم اگر می خواهیم سیستم عامل دیگری به غیر از 2003 از هارد ما استفاده کند مثل ویندوز 98 که NTFSرا پشتیبانی نمی کند باید نوع فایل سیستم خود را FATیا FAT32انتخاب کنیم و گرنه NTFSبهترین گزینه می باشد.

 

 

بعد از گذشت مرحله قبل حالا نوبت مرحله ای است که فایلهای مرد نظر باید از منبع نصب کپی شود.

 

بعد از کپی فیلهای مورد نیاز که بصورت اتوماتیک انجام می گیرد سپس کامپیوتر RESTARTمی شود و در مرحله گرافیکی نصب ادامه پیدا می کند.

مرحله نصب گرافیکی GUI

بعد از RESTARTکامپیوتر نصب ادامه پیدا می کند در ابتدا نصب کننده مشغول بارگذاری درایورها می شود بسته به اینکه چه سخت افزاری را در کامپیوتر پیدا کند که در این مرحله ما نیاز نیست که کاری انجام دهیم.

 

سپس صفحه زیر ظاهر می شود و دکمه CUSTOMIZEرا فشار می دهیم  که در این مرحله می توانیم بر اساس موقعیت جغرافیایی خود تاریخ-زمان –زبان

 

 

نکته:

برای ما که در منطقه آسیا زندگی می کنیم باید تیک مربوط به انتخاب زبان مربوط به آسیا را انتخاب می کنیم که سپس یک پیغام ظاهر می شود که با OKکردن ادامه می دهیم سپس APPLYکردن NEXTرا می زنیم.

 

در این مرحله نام و ارگان مربوطه را وارد می کنیم

 

سپس شماره سریال  ویندوز را وارد می کنیم

در این مرحله از ما تعداد و نوع مجوز محصول را از ما می پرسد یعنی اینکه فقط مجوز ویندوز 2003 را می خواهیم و برای هر کلاینت مجددا مجوز خریداری می کنیم و یا اینکه  مجوز یک 2003 و مثلا 500 کلاینت را داریم.

 

 

مرحله پنجم مرحله تعیین نام کامپیوتر و انتخاب رمز داخلیADMINISTRATORاست.

 

اگر رمز را وارد نکنیم و یا اشتباه وارد کنیم (در CONFIRM) یک پیغام خطا دریافت خواهید کرد تا درستش را وارد کنید.

حال روز –زمانو TIMEZONEرا تعیین می کنیم

 

 

نصب در این مرحله اجزا شبکه را نصب می کند

 

 اگر کارت شبکه داشته باشیم و ویندوز بتواند آنرا تشخیص دهد یک صفحه مربوط به تنظیمات شبکه باز می شود اگر تنظیم خاصی مد نظر شما نیست با انتخاب TYPCALمراحل نصب را ادامه می دهیم و گرنه CUSTOMرا انتخاب می کنیم.

 

اگر CUSTOMرا انتخاب کنید صفحه ای باز می شود که می توانید تنظیماتی را انجام دهید از جمله با بردن Highlightبر روی TCP/IPو زدن کلید PROPERTIESمی توانید IPکامپیوتر خود و SUBNETMASKمربوطه را تعیین کنید و به آن مقدار بدهید.

در اینجا اگر می خواهید کامپیوتر را عضو یک workgroupو یا domainکنید باید اسم workgroupیا domainمربوطه را وارد کرده و سپس مراحل مربوط به اتصال ویندوز xpبه domainگفته شد را ادامه می دهیم و گر نه تنظیمات پیش فرض را انتخاب کرده و ادامه می دهیم .

 

 

دیگر تا کپی کردن فایلها و تنظیمات مربوطه مراحل نصب نیازی به انجام کاری نیست تا مراحل نصب بصورت اتوماتیک تمام شود و کامپیوتر دوباره راه اندازی شود و این تمام کارهایی بود که ما برای نصب ویندوز 2003 نیاز بود انجام دهیم.

و درنهایت کامپیوتر با سیستم عانل ویندوز 2003 بالا آمده و پس از پرسیدن رمز administratorوارد ویندوز میشود .

 

 

 

3 . اکتیو دایرکتوری

يكي از پر كاربرد ترين و معروفترين سرويسهاي ويندوز سرور 2003 مي باشد كه كاربرد آن در شبكه هاي مبتني بر CLIENT –SERVERمي باشد و كار اصلي اين سرويس مديريت شبكه مي باشد .يعني با استفاده از اين سرويس ما قادر به تعريف كاربر و تعيين رمز و شناسه كاربري براي هر كاربر مي باشيم و همچنين مي توانيم كنترلي نا محسوس بر روي كامپيوتر آنها داشته باشيم.

نصب اکتیو دایرکتوری بر روی windows server 2003

در این قسمت ما به نحوه نصب اکتیو دایرکتوری برای اولین بار بر روی ویندوز اشاره می کنیم و تاکید ما یر روی کلمه اولین بار برای اینست که منظور اینست که تمام کارها از ابتدای آغاز شرح داده می شود.

اما در ابتدا یک لیست از موارد مورد نیاز برای نصب اکتیو دایرکتوری :

یک پارتیشن با فرمت NTFSبا فضای کافی

داشتن نام کاربری و رمز عبور ADMINISTRATOR

یک سیستم عامل درست نصب شده طبق الگویی که ما برای نصب بیان کردیم

کارت شبکه

داشتن آدرس IPوماسک زیر شبکه(SUBNETMASK)

یک شبکه در حال کار(یعنی سرور با کلاینتها از طریق هاب یا سوییچ در ارتباط باشد)

مرحله 1:تنظیمات پسوندی کامپیوتر(COMPUTER’S SUFFIX)

نکته:البته انجام این مرحله اجباری نیست زیرا این مرحله می تواند با مرحله DCPROMOنیز انجام بگیرد

1-بر روی MYCOMPUTERکلیک راست کرده و گزینه PROPERTIESرا انتخاب می کنیم

2-بر روی گزینه COMPUTERNAMEکلیک کرده و آنرا عوض می کنیم

 

 

 

3-تنظیم نام NETBIOSکامپیوتر . البته این در ویندوز 2003 زمانی امکان پذیر است که به DOMAINCONTROLLERتبدیل شده باشد.

4-بر روی کلید MOREکلیک می کنیم.

 

 

5-نام انتخابی خود برای PRIMARY DNS SUFFIXاین کامپیوتر را وارد می کنیم.

 

 

 

6-حال با OKکردن پیغام اخطاری دریافت می کنید.که با تایید آن ادامه می دهید.

7-حال تنظیمات خود را چک می کنید که درست باشد.

8-با OKکردن پیغام اخطار دیگری دریافت می کنید که با تایید آن کامپیوتر شما دوباره راه اندازی می شود.

انجام تنظيمات TCP / IP

همانطور که مي دانيد براي اينکه سيستم در يک شبکه بتواند با کامپيوترهاي ديگر ارتباط برقرار کند ، بايد يک عدد منحصر به فرد به نام آيپي آدرس (IP Address) داشته باشد .براي تخصيص IPبه يک کامپيوتر در شبکه 3 روش متداول وجود دارد که عبارتند از :‌

  • تخصيص IPتوسط DHCP
  • تخصيص IPبه روش Automatic Private IP Addressing) APIPA)
  • تخصيص IPبه صورت دستي (Manual)

در ادامه ميخواهيم به صورت دستي بر روي تک تک کامپيوترهاي موجود در شبکه IPتنظيم کنيم .
براي تنظيم دستي مراحل زير را انجام دهيد :
· به کنترل پانل برويد .     
· گزينه Network Connectionرا باز کنيد.   
· گزينه Local Area Connectionرا دوبار کليک کنيد تا پنجره Local Area Connection Settingباز شود.
· از پايين اين پنجره دکمه Propertiesرا بزنيد تا پنجره Local Area Connection Propertiesباز شود.
· در اين صفحه ضمن زدن دو تيک پايين صفحه ، گزينه (Internet Protocol (TCP/IPرا انتخاب نماييد.

 

 

مطابق شکل 8 در صفحه Internet Protocol (TCP/IPدر قسمت IP Addressبراي هر ماشين يک IPتنظيم نماييد. در قسمت Subnet Maskتمام ماشين ها عدد 255.255.255.0 را وارد کنيد.

 

 

 

دقت نماييد اعداد بايد منحصر بفرد باشد. پيشنهاد مي شود از آيپي آدرس 192.168.0.1 شروع شود و به عنوان مثال اگر 12 کامپيوتر در شبکه داريد به آخرين کامپيوتر آيپي آدرس 192.168.0.13 را اختصاص دهيد.

تست ارتباطات شبکه با دستور Ping

هم اکنون تا حدودي تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري که لازم است انجام شود کامل شده است. براي تست کارهايي که انجام داده ايم لازم است شبکه را از لحاظ اتصالات و ارتباطات تست نماييم. نگران نباشيد نياز به دستگاه خاصي نيست. فقط با چند دستور مي توان فهميد که ارتباط کامپيوترها با هم برقرار است يا خير.  
اما يک بار ديگر و به صورت گذرا کارهايمان را مرور مي کنيم.        
· کارت شبکه روي سيستم نصب گرديد.    
· کابل هاي رابط بين کامپيوترها ساخته شد.
· ارتباطات بين هاب و کامپيوترها برقرار گرديد.       
در تنظيمات مربوط TCP/IPبراي هر کامپيوتر يک IP Addressدر نظر گرفته شده است.
اما براي تست مي توان از يکي از دستورات مشهور TCP/IPاستفاده نماييد. با دستور Pingمي توانيد ارتباط بين دو کامپيوتر را تست نماييد.      
به عنوان مثال مي خواهيم ارتباط سيستم خود را با کامپيوتري که IPآن 192.168.0.1 است را تست کنيم. براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد: 
از منوي Startمنوي Runرا باز کنيد.   
در آنجا دستور cmdرا تايپ و اجرا نماييد.0 دستور Ping 192.168.0.1را اجرا نماييد. اين دستور يک Packetبراي کامپيوتر با آيپي 192.168.0.1 ارسال مي کند.     
اگر آن کامپيوتر در شبکه وجود داشته باشد و تمام تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري به درستي انجام شده باشد. مطابق شکل زیر پيغام Reply from 192.168.0.1…برايشماارسالميشود.

 

 

 

در صورتيکه کامپيوتر مقصد داخل شبکه نباشد يا ارتباط آن به هر دليل با شبکه قطع باشد پيغام Request timed outرا خواهيد گرفت

 

 

حال با توجه به تست‌هاي فوق و فرض اين مطلب که همه کارها فوق با موفقيت انجام شده است
مي توانيد از مزاياي شبکه مانند Shareکردن چاپگر و فايل و فولدر مي باشد استفاده نماييد.
Shareکردن فولدر و درايوهاي کامپيوترها براي يک ديگر يکي از استفاده‌هايي که امروزه از شبکه مي‌شود به اشتراک گذاشتن ( Shareکردن ) فايل،فولدروحتيدرايوهاييککامپيوتربراياستفادهديگرکامپيوترهايموجوددرشبکهاست. دراينجابراينشاندادننحوهبهاشتراکگذاشتنفايل،فولدروحتييکدرايوبهمثالزيرتوجهنماييد. لازمبهذکراستکهمثال زير را براي فايل ، فولدر و درايو مي‌توانيد انجام دهيد.
فرض کنيد در اداره يا شرکت لازم است همه بهيکسريفايلکهدريکفولدرقراردارنددسترسيداشتهباشند. بنابراينبايدمراحلزيررابرايبهاشتراکگذاشتنآنفايل‌هامراحلزيرراانجامدهيد:
ـروييکيازکامپيوترها و داخل يکي از درايوها يک پوشه به نام ForAllبسازيد.
ـ روي آن پوشه راست کليک نماييد و گزينه Sharing and Security…راانتخابنماييد.
ـگزينهShare this folderرا انتخاب و سپس در قسمت 
  Share Name: يک نام براي آن در نظر بگيريد. ( با وجود اينکه مي‌توانيد يک نام متفاوت با نام پوشه قرار دهيد اما پيشنهاد مي‌شود همان نام پوشه را بگذاريد. زيرا اين پوشه با نامي که در اين قسمت مي‌نويسيد در شبکه معرفي خواهد شد. )

 

 

ـ براي ديدن نتيجه کار ، با ردن دکمه StartگزينهMy Network Places راانتخاب نماييد تا مانند شکل  6-12در پنجره باز شده گزينه ForAll on Comp1را ببينيد.

 

 

روش نصب و راه اندازی اینترنت ADSL

برای استفاده از اینترنت ADSLشما نیاز به یک مودم ADSLدارید که باید آن را تهیه کنید. پس از باز کردن جعبه ی مودم ,  در ابتدا مودم و اتصالات آن را بر اساس کاتالوگ داخل جعبه به کامپیوتر خود متصل می نماییم. سپس مودم را به وسیله ی دکمه ی Powerروشن می نماییم .

حالا به چراغ های روی مودم دقت میکنیم :

1-  چراغ Power: این چراغ نشان دهنده ی روشن بودن مودم به صورت صحیح می باشد .این چراغ باید به صورت ثابت روشن باقی بماند . در صورت خاموش بودن چراغ اتصال مودم با برق قطع است .در صورت چشمک زن بودن این چراغ از صحت مودم و آداپتور برق آن اطمینان حاصل کنید.

2- چراغ ADSL  : در برخی از مودم ها این چراغ با نام Status  می باشد. این چراغ نشان دهنده ی ارتباط صحیح مودم شما با مرکز ارائه ی سرویس ADSL  می باشد .توجه شود که این چراغ باید به صورت ثابت روشن باقی بماند . در صورت خاموش بودن یا چشمک زدن این چراغ از سالم بودن خط تلفن وصحت کابل های مورد استفاده اطمینان حاصل کنید اگر به نتیجه نرسیدید احتمالا خط شما ( به اصطلاح ) رانژه نشده است یعنی خط شما برای اتصال ADSLسالم نمی باشد و باید با مزکز سرویس دهنده تماس بگیرید . ( توجه کنید که برای اتصال ,از خط تلفن مورد استعلام خود استفاده کنید . )

3- چراغ LAN  : این چراغ نشان دهنده ی اتصال صحیح کابل UTP  شما با کارت شبکه ی کامپیوتر شما می باشد . در صورت خاموش بودن آن از اتصال صحیح کابل شبکه و همچنین از نصب بودن کارت شبکه ی خود اطمینان حاصل کنید.

4-      چراغ USB  : در صورت تمایل ,شما می توانید به جای استفاده از کابل شبکه از کابل USBداخل جعبه برای اتصال مودم با کامپیوتر استفاده کنید. در این صورت به جای چراغ LAN,باید این چراغ روشن شود . در صورات خاموش بودن این چراغ شما باید از اتصال صحیح کابل USB  با کامپیوتر و همچنین سالم بودن پورت USBخود اطمینان حاصل کنید .

در صورتی که موارد بالا همگی OK  بودند شما آماده ی اتصال به اینترنت هستید اما قبل از آن شما باید مودم خود را با توجه به نکات گفته شده ی زیر Configکنید ( با توجه به خصوصیات سرویس دهنده ی ADSL  ) تا مودم شما با شرایط سرویس دهنده سازگار شود .همچنین به کارت شبکه ی خود ipمناسب بدهید .

2-9 نحوه دادن ipبه کارت شبکه

شما باید ابتدا از روی دفترچه ی مودم از ipمودم خود مطلع شوید ( معمولا 192.168.1.1می باشد ). سپس ipکارت شبکه ی خود را به192.168.1.X  (X  یک عدد بین 2 تا 254(  تغییر دهید و در قسمت Default Gateway ,ipمودم خود را وارد کنید ( 192.168.1.1) ,Subnet Mask نیز باید 255.255.255.0 ست شود . ( اگر تا کنون این کار را انجام نداده اید به مسیر روبرو بروید :Show all connections    Start / Connect to /  حالا رویLocal Area Connectionکلیک راست کنید و Properties  را انتخاب کنید . در پنجره ی باز شده Internet Protocol ( tcp/ip ) را انتخاب و روی Properties  کلیک کنید .حالا گزینه ی use the following ip address  را انتخاب کنید و ipها را همان گونه که گفته شد ست کنید . )

2-10 نحوهConfig  کردن مودم

برای Config  کردن مودم یک پنجره ی Explorerباز کنید و در قسمت Address bar  ,ipمودم خود ( 192.168.1.1 ) را وارد کنید حالا از شما یک User name  و password  پرسیده می شود که شما باید آن را از دفترچه ی مودم استخراج کنید.پس از دادن User name  و password  مناسب پنجره ی Config  کردن مودم نمایش داده می شود . در این صفحه شما باید برای Configکردن مودم Connection type  را از نوع Bridge  انتخاب کنید و همچنین مقادیر VPI  و VCIرا به صورت صحیح وارد کنید ( مقادیر VPIو  VCI  را از مرکز ارائه دهنده ی سرویس ADSL  می توانید بپرسید ) .حالا مقادیر مربوطه را Save  کرده وپنجره ی Config  را Log Out  کنید .

 حالا باید یک Connectionاز نوع Broadband  ایجاد کنید و Username  و Password  مربوط به Account  خود را وارد کنید و متصل شوید .

نحوه ایجاد Connection  از نوع Broadbandبه صورت زیر می باشد :

در مسیر Show all connections / Create new connection     Start / Connect to /   یک Connection به فرم زیر ایجاد کنید :

1.      Next  را بزنید :


 

2-Connect to the internet   را انتخاب کنید و کلید Next  را بزنید :

 

 

3-set up my connection manually  را انتخاب کنید وNext  را بزنید :

 

 

4-Connection  از نوع Broadband  را انتخاب کنید و Next را بزنید :


 

 

5-نام Connection  خود را انتخاب کنید و Nextرا بزنید :

 

 

6-User name  و Passwordمربوط بهAccount  خود را وارد نمایید و Nextرا بزنید :


 

 

 

7- در صورت تمایل تیک قسمت Add a shortcutرا برای ایجاد Shortcutاز Connectionخود بر روی Desktop  را بزنید و سپس کلید Finishرا بزنید :


 

8-حالا با Connection  ایجاد شده به اینترنت متصل شوید .

در صورتی که پس از وارد کردن User name  و Passwordو زدن کلید اتصال باError  مواجه شدید احتمالا Config  مودم شما دچار مشکل می باشد. در صورتی که هنگام اتصال به اینترنت خط تلفن شما دارای نویز می باشد شما می توانید از یک میکرو فیلتردر ابتدای خط استفاده کنید .[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file