صفحه شخصی مجید ابراهیمی

ادامه گزارش هفته آخر کارآموزی

5.  مراحل تقاضا از بانک اطلاعاتی

1-5 بررسی و فیلتر کردن داده های کاربر

2-5 برقراری اتصال با سرویس دهنده MySQL

3-5 انتخاب بانک اطلاعاتی مناسب

4-5 انجام تقاضا از بانک اطلاعاتی

5-5 بازیابی نتایج تقاضا

6-5 بستن اتصال

 

 

 

 

 

 

 

 

در اسکریپتی که برای دستیابی به بانک اطلاعاتی از طریق وب نوشته می شود، مراحل زیر باید انجام گیرد :

 

الف- بررسی و فیلتر کردن داده های کاربر

ب- برقراری اتصال با سرویس دهنده MySQL

ج- انتخاب بانک اطلاعاتی مناسب

د- انجام تقاضا از بانک اطلاعاتی

ه- بازیابی نتایج تقاضا

و- بستن اتصال

 

 

1-5 بررسی و فیلتر کردن داده های کاربر

 

در این مرحله، معمولا بررسی می شود کاربر چه داده هایی را وارد کرده است و فضای خالی طرفین داده ها با دستور trime()حذف می شوند.

 

 

2-5 برقراری اتصال با سرویس دهنده MySQL

 

برای برقراری اتصال با سرویس دهنده MySQLاز تابع  mysql_connect()  استفاده می شود که بصورت زیر به کار می رود :

$db = mysql_connect(‘host’ , ‘phpuser’ , ‘phppass’) ;

 

پارامتر اول نام میزبان ، پارامتر دوم نام کاربر بانک اطلاعاتی و پرامتر سوم کلمه عبور برای استفاده از بانک اطلاعاتی است. نتیجه تابع در متغیر $db  قرار می گیرد که از آن برای انجام تقاضا استفاده می شود. توجه کنید که این تابع بدون استفاده از این پارامترها نیز قابل استفاده است.

 

 

3-5 انتخاب بانک اطلاعاتی مناسب

 

پس از اینکه با سرویس دهنده MySQLارتباط برقرار کردیم، باید یک بانک اطلاعاتی مناسب را برای کارکردن با آن انتخاب کنید. برای این منظور از تابع  mysql_select_db( ) ;  بصورت زیر استفاده می کنیم :

 

mysql_select_db(‘dbname’ [serverconnection]) ;

 

dbnameنام بانک اطلاعاتی است که باید باز شود و serverconnection  متغیر اتصال PHPبا سرویس دهنده MySQLاست که ما نام آن را $dbگذاشتیم.

 

 

4-5 انجام تقاضا از بانک اطلاعاتی

 

انجام تقاضا از بانک اطلاعاتی شامل بازیابی، حذف، تغییر و اضافه کردن رکوردها به جدول و یا هر کار دیگری است که در بانک اطلاعاتی صورت می گیرد. تمام این کارها با استفاده از دستورات SQLانجام می گیرند که در مراحل قبل توضیح دادیم. در تمام تقاضاهایی که صورت می گیرد مراحل زیر انجام می شود :

 

الف- ایجاد رشته تقاضا : به عنوان مثال، رشته تقاضا برای انتخاب تمام رکوردهای جدول booksبصورت زیر ساخته می شود :

$query = “select * from books” ;

ب- اجرای تقاضا : برای اجرای تقاضا از تابع  mysql_query()  بصورت زیر استفاده می شود :

 

$result = mysql_query($query [,$db]) ;

 

$queryرشته تقاضا و $dbاتصال سرویس دهنده است. اگر تقاضا اجرا شود نتایج تقاضا در $resultقرار می گیرد وگرنه مقدار falseرا بر می گرداند.

 

 

5-5 بازیابی نتایج تقاضا

 

همانطور که دیدید ، نتیجه تقاضا در متغیری مثل $resultقرار می گیرد. توابع مختلفی برای بازیابی داده ها از متغیر $resultوجود دارد :

 

تابع mysql_num_rows()  این تابع مشخص می کند چند سطر (رکورد) توسط تقاضا برگردانده شده است :

 

$num = mysql_num_rows($result) ;

 

تابع  mysql_fetch_array()  این تابع با هر بار اجرا یک سطر از نتایج را از متغیر $resultبر می گرداند و بصورت زیر به کار می رود :

$row = mysql_fetch_array($result) ;

 

تابع  mysql_fetch_row()  این تابع سطری از متغیر حاصل تقاضا را بر می گرداند و در آرایه ای با اندیس عددی (آرایه شمارشی) قرار می دهد :

$row = mysql_fetch_row($result) ;

 

در این صورت، هریک از فیلدهای رکورد به ترتیب در $row[0]و $row[1]و... قرار می گیرند.

 

تابع  mysql_result()  توابعی که تاکنون مطالعه کردیم، هر بار سطری از نتایج را بر می گردانند، ولی این تابع هر بار فیلدی را بر میگرداند. کاربرد آن بصورت زیر است :

 

$field = mysql_result($result , $i , $num);

 

$iشماره سطر و $numشماره فیلدی است که باید بازیابی شود و در متغیر $fieldقرار گیرد. در شکل دیگر آن به جای شماره فیلد می توان از نام فیلد یا ستون استفاده کرد. 

 

 

6-5 بستن اتصال

 

پس از اینکه کارتان با بانک اطلاعاتی تمام شد باید اتصال با سرویس دهنده را قطع کنید. برای این منظور از تابع mysql_close()  بصورت زیر استفاده کنید :

Mysql_close($db) ;

 

 

[ 2 نظر ]
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار توسعه دهنده backend توسعه دهنده android طراح سایت
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file