صفحه شخصی مجید ابراهیمی

گزارش هفته چهارم کارآموزی

1.      مقدمه

2.      اشیا و کلاس ها

3.      ایجاد کلاس در PHP

4.      ایجاد شئ

1-4   دستیابی به اعضای اشیا

2-4   عملیات با پارامتر

 

5.      سازنده های کلاس

6.      وراثت

7.      تعریف بانک اطلاعاتی

8.      سیستم بانک اطلاعاتی چیست ؟

9.      مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

10.  انواع بانک های اطلاعاتی

11.  مقایسه سه نوع بانک اطلاعاتی

12.  معماری بانک اطلاعاتی وب

13.  چرا MySQL؟

           14. نصب MyAQL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

در هفته سوم کارآموزی من با ساختارهای کنترلی و آرایه ها و سازمان دهی برنامه ها آشنا شدم. هدف من در این هفته از کارآموزی آشنایی با شی گرایی در PHP، مفهوم بانک های اطلاعاتی و نصب MySQLاست.


2- اشیا و کلاس ها

شئ می تواند هر چیز فیزیکی یا مفهومی باشد. از اشیای فیزیکی می توان ساختمان ، میز ، مشتری و از اشیای مفهومی موجود در نرم افزار می توان فایل ، ناحیه ورودی متن یا دکمه را نام برد. در برنامه نویسی شئ گرا با تمام اشیای مفهومی و فیزیکی که در نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرند ، سروکار داریم. برنامه سازی شئ گرا برای مدل سازی اشیا مورد استفاده قرار می گیرند.
هر شئ در برنامه نویسی شئ گرا شامل مجموعه ای از صفات و عملیات است. صفات ، خواص یا متغیرهایی هستند که مربوط به اشیا هستند و عملیات ، فعالیت ها یا توابعی هستند که اشیا می توانند اجرا نمایند تا خودشان را اصلاح کنند یا اثر خارجی داشته باشند.
کلاس را می توان مجموعه ای از اشیا در نظر گرفت. اشیایی که در یک کلاس دسته بندی می شوند ، ممکن است با هم تفاوت هایی داشته باشند ، ولی دارای اشتراکاتی نیز هستند.
با توجه به مفاهیم شئ و کلاس ، متوجه شدید که کلاس شامل مجموعه ای از اشیا است که از نظر صفات یا عملیات دارای اشتراکاتی هستند. بنابراین مفهوم کلاس وسیع تر از مفهوم شئ است.
3-ایجاد کلاس در PHP


مطالبی که من در مورد ایجاد کلاس یاد گرفتم به شرح زیر است :

ساختار یک کلاس بصورت زیر است :

Class classname

{

 ;تعریف صفات   

 

 ;تعریف عملیات   

}

 

به عنوان مثال می خواهیم کلاسی با یک صفت به نام $aو دو عملیات به نام های set()و display()تعریف کنیم. وظیفه عملیات set()این است که به صفت $aمقدار دهد و وظیفه عملیات display()این است که مقدار $aرا چاپ کند.
قبل از نوشتن این کلاس باید به نکات زیر توجه کنیم :

الف- برای اعلان صفات کلاس از واژه کلیدی
varاستفاده می شود.

ب- عملیات مورد نظر در یک کلاس ، بصورت توابع پیاده سازی می شوند.

ج- در داخل کلاس به متغیر ویژه ای به نام $thisدسترسی داریم که برای مراجعه به صفات کلاس از آن استفاده می شود. به عنوان مثال ، برای دستیابی به صفت $aبصورت زیر عمل می کنیم :

This -> a ;

 

توجه کنید که علامت ->شامل یک علامت منها و یک علامت بزرگتر است که هیچ فاصله ای بین آن ها نیست. این علامت را (اشاره می کند) نام گذاری می کنیم.

 

 

4- ایجاد شئ

مطالبی که من در مورد ایجاد شئ یاد گرفتم به شرح زیر است :


پس از اینکه کلاسی را در PHPایجاد کردیم ، باید با استفاده از آن کلاس ، اشیایی را ایجاد کرده و از آن اشیا استفاده کنیم.عمل ایجاد اشیا از کلاس را نمونه سازی می گویند.
برای ایجاد شئ از کلاس ، از واژه
newاستفاده می شود :

$object = new classname() ;


1 -4 دستیابی به اعضای اشیا


پس از اینکه اشیایی را از کلاس ایجاد کردید ، می توانید به تمام اعضای آن دستیابی داشته باشید.
به عنوان مثال دستورات زیر را در نظر بگیرید :

$t = new test();

$t -> set() ;

$t -> display() ;

 

دستور اول شئ ای به نام $tرا از نوع کلاس testاعلان می کند. دستور دوم تابع set()مربوط به شئ $tرا فراخوانی می کند. این تابع موجب می شود مقداری در صفت $aقرار گیرد. دستور سوم تابع display()را فراخوانی می کند. فراخوانی این تابع منجر می شود که مقدار صفت   $aدر خروجی چاپ شود.

 

یک نکته مهم که من در مورد شئ ها در PHPیاد گرفتم این است که در PHPبر خلاف زبان هایی مثل C++و Java، صفات اشیا بصورت عمومی اعلان می شوند ، بطوری که در خارج از اشیا و بدون استفاده از توابع عضو اشیا قابل دستیابی اند.

این نکته به بسته بندی آسیب می رساند. دستورات زیر را ببینید :

$t = new test();

$t -> $a = 100;

echo $t -> $a;

 

این ایده چندان جالب نیست و معنایش این است که پنهان سازی اطلاعات را در PHPنمی توان انجام داد. البته با تعریف توابعی به نام توابع دستیاب می توان تا حدودی این مشکل را حل کرد. در این صورت برای دستیابی به صفات اشیا ، از این توابع استفاده می کنیم.

 

 

 

2 -4 عملیات با پارامتر

چون عملیات کلاس ها بصورت توابع پیاده سازی می شوند و توابع می توانند دارای پارامتر باشند ، بنابراین ، عملیات کلاس ها نیز می توانند پارامتر داشته باشند.

 

برای آشنایی با عملیات پارامتری و توابع دستیاب ، کلاس test1را به عنوان مثال ارائه می کنیم :

Class test1

{

     var $a ;

     function  set($param)

     {

          $this -> a = $param ;

     }

     function display()

     {

          echo “Attribute is :” . $this -> a ;

     }

     function get()

     {

          return $this -> a ;

     }

}

 

همانطور که در این لیست مشاهده می کنیم ، کلاس terst1تابعی به نام set()دارد که پرامتری را پذیرفته و مقدارش را در صفت $aقرار میدهد. تابع دیگری به نام get()وجود دارد که به عنوان یک دستیاب عمل می کند، بطوری که مقدار صفت $aرا بر می گرداند.

 

 

 

5 - سازنده های کلاس

اغلب کلاس ها ، عملیات خاصی به نام سازنده دارند که هنگام ایجاد شئ بطور خودکار اجرا می شوند. معمولا سازنده ها برای تعیین مقدار اولیه برای صفات اشیا به کار می روند. سازنده کلاس ، تابعی است همنام با کلاس و مثل سایر توابع نوشته می شود. تنها تفاوت آن با سایر توابع این است که به طور خودکار فراخوانی خواهد شد.6 - وراثت

وراثت رابطه ای است که در آن ، کلاسی صفات و عملیات کلاس دیگر را به ارث می برد. به عنوان مثال ممکن است کلاسی به نام baseوجود داشته باشد و بخواهیم کلاس جدیدی به نام subرا طوری ایجاد کنیم که صفات و عملیات موجود در کلاس baseرا به ارث ببرد. برای این منظور از واژه extendsاستفاده می گردد :

 

Class sub extends base

{

   …

}

 

در رابطه وراثت ، کلاس baseرا کلاس پایه و کلاس subرا کلاس مشتق میگویند.

وراثت موجب صرفه جویی در میزان کدنویسی و قابلیت اعتماد می شود.

اعضای همنام به ارث برده نمی شوند.

 

7- تعریف بانک اطلاعاتی

مطالبی که من در مورد بانک اطلاعاتی یاد گرفتم به شرح زیر است :

 

بانک اطلاعاتی مجموعه ای از داده های پایدار است که توسط برنامه های کاربردی موجود در یک موسسه مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از پایداری این است که نوع داده های بانک اطلاعاتی با داده های ناپایداری مثل داده های ورودی ، داده های خروجی ، دستورات کنترلی ، صف ها ، بلوک های کنترل نرم افزار ، نتایج موقت و بطور کلی تمام داده هایی که ماهیت آن ها حالت گذرا دارد ، متفاوت است.

بانک های اطلاعاتی ، از نظر فیزیکی فایل هایی هستند که در سیستم های کامپیوتری برای ذخیره و بازیابی داده ها به کار می روند. برنامه های کاربردی مستقیما نمی توانند این فایل ها را دستکاری کنند ، بلکه برای پردازش این فایل ها ، فرمان هایی را به سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی (DBMS) صادر می کنند.

بنابراین ، سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ، واسط میان کاربران و بانک های اطلاعاتی اند.

به این دلیل می گوییم داده های بانک اطلاعاتی پایدار است که وقتی داده ها توسط سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ، برای ورود به بانک اطلاعاتی پذیرفته شدند ، فقط در صورتی می توانند حذف شوند که درخواستی به سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی وارد شده اجازه حذف به آن ها داده شود. یعنی ، با اثرات جانبی ناشی از اجرای برنامه ، حذف نخواهند شد.

منظور از موسسه در تعریف بانک اطلاعاتی ، هر سازمان اقتصادی ، علمی ، فنی و غیره است. موسسه ممکن است یک واحد مستقل(با بانک اطلاعلتی اختصاصی کوچک) ، یا یک شرکت بزرگ (با بانک اطلاعاتی مشترک) باشد.

مانند : شرکت تولیدی ، بانک ، بیمارستان ، اداره دولتی ، دانشگاه

هر موسسه ، داده هایی راجع به عملیات خود نگهداری می کند. این داده ها همان داده های پایدار هستند.

داده های موجود در این موسسات ممکن است شامل موارد زیر باشد :

داده های مربوط به تولید ، داده های مربوط به حسابداری ، داده های مربوط به بیمارستان ، داده های مربوط به برنامه ریزی ، داده های مربوط به دانشجویان

 

 

 

 

8 - سیستم بانک اطلاعاتی چیست ؟

سیستم بانک اطلاعاتی ، سیستم کامپیوتری نگهداری داده ها است. بانک اطلاعاتی را می توان بستری (مخزنی) برای نگهداری داده ها در نظر گرفت. کاربران سیستم می توانند عملیات گ.ناگونی را بر روی این فایل ها انجام دهند :

 

افزودن فایل های جدید و خالی به بانک اطلاعاتی

افزودن داده ها به فایل های موجود

بازیابی داده ها از فایل های موجود

تغییر داده های فایل های موجود

حذف داده ها از فایل های موجود

حذف فایل هایی از بانک اطلاعاتی

 

به عبارت ساده تر،سیستم بانک اطلاعاتی یک سیستم کامپیوتری است که هدف آن ذخیره اطلاعات است و کاربران می توانند آن اطلاعات را بازیابی یا بهنگام سازی کنند.هر چیزی که برای سازمان یا یک فرد ارزشمند باشد ، اطلاعات نام دارد.

 

یک بانک اطلاعاتی ساده از چهار مولفه تشکیل شده است :

 

·   داده ها

·   سخت افزار

·   نرم افزار (به خصوص سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی)

·   کاربران

 

 

9 - مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

برای اینکه با مزایای استفاده از بانک های اطلاعاتی آشنا شویم ، باید بدانید که موسسات معمولا داده ای خود را به دو شکل ذخیره می کنند :

 

الف- سیستم فایل : در این سیستم ، هر یک از فایل های مربوط به داده های موجود در موسسه ، مستقل از دیگری مورد استفاده قرار گیرد. موسسه برای بهره برداری از این سیستم ، به ازای هر فایل ، یک یا چند برنامه کاربردی می نویسد. این برنامه های کاربردی هر کدام مستقیما به داده های فایل دستیابی دارند.

در چنین سیستمی ، برقراری ارتباط بین فایل های مختلف و به دست آوردن اطلاعات جدید دشوار است. علاوه بر این داده های تکراری در فایل های مختلف ذخیره می شوند. به عنوان مثال اگر این فایل ها مربوط به کارکنان یک موسسه باشد ، ممکن است بخشی از اطلاعات کارکنان در چند فایل تکرار شود.

 

ب- سیستم بانک اطلاعاتی : در چنین سیستمی ، داده ها در یک بانک اطلاعاتی قرار دارند که با مفهوم آن آشنا شدیم.

 

مزایای سیستم بانک اطلاعاتی عبارتند از :

 

·  جلوگیری از اتلاف حافظه در ذخیره کردن داده ها

·  ایجاد اطمینان نسبت به گزارش های بدست آمده

·  ساده بودن اخذ گزارش های جدید

·  بالا بودن سرعت پردازش داده ها

·  استقلال داده ها از سیستم کاربردی

·  تمرکز در مدیریت داده ها

 

 

 

 

 

10- انواع بانک های اطلاعاتی

 

 

الف- بانک اطلاعاتی هرمی

 

در این الگو ، اطلاعات بصورت درختی در اختیار کاربران قرار می گیرد. داده ها در بخش هایی به نام قطعه ذخیره می شوند. قطعه بالای نمودار ریشه نام دارد. ریشه بصورت رابطه پدر – فرزندی به قطعات زیرین وصل می شود. قطعه پدر می تواند چندین فرزند داشته باشد ، ولی هر فرزند فقط یک پدر دارد.

 

ب- بانک اطلاعاتی شبکه ای

 

این شکل ، حالت تغییر یافته الگوی هرمی است. این دو الگو به آسانی به یکدیگر قابل تبدیل هستند. در الگوی هرمی می توان یک عامل را به چند عامل پیوند داد ، ولی در الگوی شبکه ای می توان چندین عامل را به چندین عامل پیوند داد.

نمونه ای از الگوی شبکه ای ، ثبت نام دانشجویان در درس های مختلف است. در این جا می توان نام هر دانشجو را در هر ترم و درسی که انتخاب می کند ، جداگانه ثبت نام کرد. ولی این کار موجب تکرار داده ها شده از سرعت بازیابی اطلاعات می کاهد.

 

 

ج- بانک اطلاعاتی رابطه ای

 

در سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای ، هریک از فایل های بانک اطلاعاتی را یک جدول می نامند. به عبارت دیگر ، بانک اطلاعاتی مجموعه ای از جدول ها است و هر جدول حاوی داده های مرتبط به هم است. به عنوان مثال ،جدول زیر نمونه ای از یک جدول را نشان می دهد که حاوی اطلاعات مربوط به دانشجویان است.

 

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

معدل

احمد عباسی

834127

کامپیوتر

14

رضا محمدی

823114

مکانیک

15

 

 

 

اگر نگاهی به جدول داشته باشیم ، می بینیم که جدول موجود دارای 4 ستون و 2 سطر است. هر ستون را یک فیلد و هر سطر را یک رکورد گویند. به عبارت دیگر ، به هریک از اطلاعات مربوط به هر دانشجو یک فیلد و به اطلاعات کامل هر دانشجو ، یک رکورد گویند. بنابراین هر جدول بانک اطلاعاتی حاوی چند فیلد است که هر فیلد از نوع خاصی است.

هر یک از جدول های موجود در بانک اطلاعاتی می توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند.

نکته دیگری که در مورد جدول ها قابل توجه است ، فیلد کلید اولیه است. این فیلد ، مشخصه هر رکورد است و در هیچ دو رکوردی از جدول ، یکسان نیست. به عنوان مثال اگر فیلد شماره دانشجویی را در جدول بالا به عنوان کلید اولیه در نظر بگیریم ، برای هر دانشجو منحصر به فرد است.

 

انواع رابطه ها

 

همانطور که از نام بانک اطلاعاتی رابطه ای برمی آید ، رابطه عنصر مهمی در این نوع بانک اطلاعاتی محسوب می شود. به عبارت دیگر ، قدرت بانک اطلاعاتی رابطه ای ، ناشی از رابطه ای است که جدول های بانک اطلاعاتی می تواند با یکدیگر داشته باشند.

برای اینکه جدول ها بتوانند با یکدیگر رابطه برقرار کنند ، باید دارای فیلد کلید اصلی باشند ، زیرا رابطه بر اساس این فیلد صورت می گیرد.

 

·  رابطه یک به یک : در این نوع رابطه ، یک رکورد از جدولی با یک رکورد از جدول دیگر ارتباط برقرار می کند.

·  رابطه یک به چند : این رابطه متداول ترین رابطه در بانک اطلاعاتی است که یک رکورد از جداولی با چند رکورد از جدول دیگر مطابقت می کند.

· رابطه چند به چند : در این رابطه ، چند رکورد از یک جدول با چند رکورد از جدول دیگر تطبیق می کند. این نوع رابطه معمولا در بانک اطلاعاتی رخ نمی دهد. ولی برای ایجاد چنین رابطه ای ، باید جداول دیگری به نام جدول اتصال ، بین دو جدول دیگر قرار داده شود تا رابطه چند به چند را به دو رابطه یک به چند تبدیل کند.

 

 

 

11- مقایسه سه نوع بانک اطلاعاتی

 

همانطور که دیدید ، سه نوع بانک اطلاعاتی را می توان ایجاد کرد که عبارتند از هرمی ، شبکه ای و رابطه ای. اکنون به نقاط ضعف و قوت هرکدام می پردازیم. توانمندی اصلی الگوهای هرمی و شبکه ای در کارایی آن ها است. به عنوان مثال ، از الگوی هرمی می توان در سیستم هواپیمایی استفاده کرد که میلیون ها جا را ذخیره می کند.

عیب روش های هرمی و شبکه ای این است که همه راه های دستیابی ، مسیرها و فهرست ها باید از قبل مشخص باشد. پس از اینکه تعریف شدند ، به راحتی قابل تغییر نیستند. لذا انعطاف پذیری آن ها بسیار کم است. نیاز به برنامه نویسی زیادی دارند ، وقت گیر بوده و نصب و نوسازی آن ها دشوار است.

قدرت الگوی رابطه ای ، انعطاف پذیری آن در پذیرش خواسته های جدید ، ترکیب اطلاعات از منابع مختلف ، سهولت طراحی و نگهداری و افزودن اطلاعات بدون تاثیرگذاری در داده ها و برنامه های موجود است. عیب عمده آن ، کندی نسبی آن است ، زیرا باید حجم زیادی از داده ها را که بر روی دیسک ذخیره شده اند بازیابی کند ، رابطه بین آن ها را تشخیص دهد و اطلاعات مناسب را در اختیار قرار دهد.

 

 

از کدام سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی استفاده کنیم ؟

 

سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی از تنوع خاصی برخوردار هستند ، اما 4 سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی معروف ، کاربرد زیادی دارند :

 

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی اکسس

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی MySQL

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی SQL Server

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی Oracle

 

با هریک از این چهار سیستم می توان بانک اطلاعاتی را در وب ایجاد کرد. به عبارت دیگر در PHPامکاناتی برای برقراری ارتباط با هر یک از این چهار سیستم بانک اطلاعاتی تدارک دیده شده است. اما امکاناتی که PHPبرای برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی MySQLفراهم آورده است ، متنوع و جالب است.

 

 

 

 

12- معماری بانک اطلاعاتی وب

 

اکنون که با مفهوم بانک اطلاعاتی و سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی آشنا شدیم ، خوب است نگاهی به معماری بانک اطلاعاتی وب داشته باشیم. این سیستم شامل دو شئ است : مرورگر وب و سرویس دهنده وب. بین آن ها باید پیوندی ارتباطی وجود داشته باشد. مرورگر از سرویس دهنده درخواست می کند و سرویس دهنده پاسخ می دهد. این معماری ، برای تحویل صفحات ایستا مناسب است. اما معماری ای که با بانک اطلاعاتی در وب سروکار دارد ، متفاوت است.

 

 

 

 

13- چرا MySQL؟

 

MySQLیکی از سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای است که بطور رایگان در اختیار قرار می گیرد و در نتیجه به راحتی قابل دسترسی است. علاوه بر این  دارای ویژگی های زیر است :

 

الف- MySQLیک نرم افزار open sourceاست : معنایش این است که می توانید کد آن را مطالعه کرده و بر حسب نیازتان اصلاح کنید. علاوه بر این پشتیبانی از آن نیز به خوبی صورت می گیرد.

 

ب- از SQLپشتیبانی می کند : می دانید که SQLیک زبان ساخت یافته برای انجام تقاضا ها از بانک اطلاعاتی است. گرچه نحو SQLاز یک بانک اطلاعاتی به بانک اطلاعاتی دیگر متفاوت است ، ولی مفاهیم اساسی آن ها یکسان می باشد.

 

ج- کارایی و قابلیت اعتماد بالا :MySQLدر اغلب محیط ها ، دارای سرعت زیاد و قابلیت اعتماد بالا است.

 

د- بکارگیری آن آسان است :MySQLیک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ساده است ، ولی ویژگی های قدرتمندی دارد. در این سیستم ، بانک های اطلاعاتی و جدول ها بصورت یک دایرکتوری ایجاد می شوند که ایجاد ، باز کردن یا حذف آن ها بسیار آسان است. امکاناتی دارد که مدیریت بر بانک اطلاعاتی را آسان می سازد.

 

ه- پشتیبانی رایگان دارد : بطور رایگان می توان از پشتیبانی آن بهره برد. گروه های خبری MySQL، لیست های پستی ، وب سایت های مستقلی که اطلاعات را بطور رایگان در اختیار قرار می دهند ، از جمله مواردی هستند که می توانند بطور رایگان از آن پشتیبانی کنند.

 

و- اجرا در محیط ویندوز و یونیکس : یکی از ویژگی های MySQLاین است که در سیستم عامل ویندوز و یونیکس قابل اجرا است.

 

 

 

 

14- نصب MySQL

 

نرم افزار xamppرا که قبلا نصب کرده بودیم را اجرا می کنیم. شکل زیر بر روی صفحه Desktopظاهر می شود.

 

بر روی گزینه های startجلوی Apache و MySQLکلیک می کنیم. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید این دو گزینه Runمی شوند.

 

سپس یکی از مرورگرهای کامپیوترتان را باز کرده و در قسمت آدرس آن عبارت localhost/phpmyadminرا تایپ کنید و کلید Enterرا فشار دهید. مشاهده خواهید کرد که صفحه زیر در مرورگرتان باز می شود :

 

 

 

در قسمت create New databaseنام database  خود را وارد کنید که ما در این جا به عنوان مثال Univercityرا وارد کردیم. برای اینکه databaseشما از حروف فارسی پشتیبانی کند در text boxجلوی گزینه MySQL connection collationو در text boxای که در آن عبارت collationنوشته شده عبارت utf8_persian_ciرا انتخاب کنید و در پایان کلید createرا بزنید.

 

صفحه زیر را در مرورگرتان مشاهده خواهید کرد :

 

 

 

سپس در قسمت جلوی گزینه nameنام جدولتان و در قسمت جلوی گزینه Number of fieldsتعداد رکوردهای جدولتان را وارد کنید که ما در این جا برای مثال نام جدول را Studentو تعداد رکورد ها را 7 وارد کردیم.

در پایان کلید Goرا فشار دهید.

 

صفحه زیر در مرورگرتان مشاهده خواهد شد :

 


 

 

به عنوان مثال نام یکی از فیلد ها را IDیعنی شماره دانشجویی و نام یکی دیگر از فیلد ها را nameیعنی نام دانشجو وارد می کنیم. Typeفیلد IDرا چون شماره دانشجویی از نوع عددی است ، INTانتخاب می کنیم و typeفیلد nameرا چون از نوع رشته ای است varcharانتخاب می کنیم.

 

گزینه Lengthرا نیز تکمیل می کنیم.

 

Collationفیلد nameرا برای اینکه از حروف فارسی پشتیبانی کند utf8_persian_ciانتخاب می کنیم.

 

در قسمت indexمربوط به فیلد IDگزینه PRIMARYو indexمربوط به فیلد nameگزینه INDEXرا انتخاب می کنیم.

وقتی ما برای فیلد IDدر گزینه indexعبارت PRIMARYرا انتخاب کردیم ، بدین معنی است که ما شماره دانشجویی را به عنوان کلید اولیه این جدول انتخاب کردیم.

 

بعد از اینکه تمام فیلدهای جدول تکمیل شد ، بر روی گزینه saveکلیک می کنیم. باید شکل زیر مشاهده شود :

 


[ 0 نظر ]
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار توسعه دهنده backend توسعه دهنده android طراح سایت
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file