صفحه شخصی مجید ابراهیمی

گزارش هفته دوم کارآموزی

  

1-    مقدمه

2-    انواع داده ها

3-    متغیرها

3-1 مقدار دادن به متغیرها
3-2 تبدیل نوع
3-3 ثوابت

4-    عملگرها

4-1 عملگرهای محاسباتی
4-2 عملگرهای مقایسه ای
4-3 عملگرهای منطقی
4-4 عملگرهای ترکیبی
4-5 عملگرهای بیتی
4-6 عملگر
?
4-7 عملگر ارجاع
4-8 تقدم عملگرها

5-    شکل کلی برنامه PHP

6-    ترکیب PHPو HTML

7-    شکل های مختلف به کارگیری PHP

8-    توضیحات در برنامه PHP

9-    دستکاری رشته ها

9-1 الحاق و تجزیه رشته ها
9-2 مقایسه رشته ها
 
 

 

1- مقدمه

 

در هفته اول با نصب نرم افزارهای لازم برای کار با PHPآشنا شدم. هدف من در این هفته از کارآموزی یادگیری مقدمات زبان PHPاست.

 

 

2 - انواع داده ها

 

هدف هر نوع برنامه نویسی ، ورود داده ها به کامپیوتر،پردازش داده ها و استخراج نتایج است. لذا داده ها نقش مهمی را در برنامه نویسی فراهم می کنند.یکی از جنبه های مهم هر زبان برنامه نویسی که باید مورد بررسی قرار گیرد ، انواع داده هایی است که با آن ها سروکار دارد.

هر چند زبان PHPیک زبان اسکریپتی برای ساخت صفحات وب است، اما با انواعی از داده ها کار می کند.

من یاد گرفتم که زبان PHPدارای 5 نوع داده است که عبارتند از :

 

·       عددی صحیح (integer) : برای ذخیره اعداد صحیح به کار می رود .

·       عددی اعشاری (double) : برای ذخیره اعداد اعشاری به کار می رود .

·       رشته ای (string) : برای ذخیره رشته ای از کاراکتر ها به کار می رود .

·       آرایه (array) :   برای ذخیره مجموعه ای از مقادیر همنوع به کار می رود .

·       شئ (object) : برای ایجاد نمونه هایی از اشیا به کار می رود .   

 

 

3 - متغیرها

 

من متوجه شدم که متغیر، نامی برای محلی از حافظه است که برای ذخیره داده ها به کار میرود.

مقدار متغیر نیز می تواند در طول اجرای برنامه تغییر کند .

همچنین من متوجه شدم که یکی از ویژگی های جالب متغیر ها در PHPاین است که لازم نیست قبل از بکارگیری متغیرها ، آنها را اعلان کرد . وقتی مقداری در آن قرار می گیرد ، آن متغیر اعلان می شود . منظور از اعلان متغیر ، تعیین نوع متغیر است .

هر متغیر دارای نام است که من متوجه شدم که این نام از قوانین زیر پیروی می کند :

·       نام متغیر می تواند هر طولی داشته باشد و شامل حروف،اعداد،خط ربط و علامت $ است .تمام متغیر ها با $ شروع می شوند . مثل : $num  ، $average، $total_1و ...

·       نام متغیر نمی تواند با رقم شروع شود .

·       در نامگذاری متغیرها ، بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت است .

 

 

3-1 مقدار دادن به متغیر ها

 

همانطور که گفتم در PHPلازم نیست ابتدا متغیر اعلان شود . هنگامی که مقداری در متغیر قرار می گیرد،آن متغیر اعلان می شود .

برای مقداردادن به متغیر از علامت = یا عملگر انتساب استفاده می شود . برای مثال :

$sum=10;

$average=15.5;

$name=”Ali”;

 

همچنین نتیجه گرفتم که هر مقداری که در یک متغیر قرار دهم ، نوع آن را تعیین می کند . مثلا در دستور اول نوع $sumصحیح می شود و در دستور دوم نوع $averageاعشاری می شود . و نیز متوجه شدم که اگر متغیری مقدار گرفت و نوع آن تعیین شد ، با انتساب مقداری از نوع دیگر ، نوع آن متغیر نیز تغییر می کند .

 

3-2 تبدیل نوع

    

من یاد گرفتم که متغیر یا مقداری از یک نوع را می توان به نوع دیگری تبدیل کرد .

مثال :

$total=10;

$sum=(double) $total;

دستور اول مقدار 10 را در $totalقرار می دهد و در نتیجه نوع آن عددی صحیح می شود . دستور دوم مقدار متغیر $totalرا که 10 است به نوع اعشاری تبدیل می کند و در متغیر اعشاری $sumقرار می دهد . البته نوع $totalعوض نمی شود . 

 

 

3-3 ثوابت

 

مطالبی که من در مورد ثوابت یاد گرفتم به شرح زیر است :

مقدار موجود در متغیر را می توان عوض کرد اما ثوابت نیز مانند متغیر ، مقداری را ذخیره می کنند ولی مقدارش در طول اجرای برنامه قابل تغییر نیست .

برای اعلان ثوابت از تابع defineاستفاده می کنیم :

مثال :

define(‘factor’10);

در این دستور ثابتی به نام factorرا با مقدار 10 اعلان می کنیم .

 

 

4 - عملگرها

 

 

من در مورد عملگرها در زبان PHPمطالب زیر را یاد گرفتم :

عملگر، نمادی است که عمل خاصی را انجام می دهد .

عملگرها در PHPبه چند دسته تقسیم می شوند :

 

4-1 عملگرهای محاسباتی

 

عملگرهای محاسباتی برای اجرای محاسبات بر روی داده ها به کار می روند .این عملگرها در جدول زیر آمده است :

عملگر

نام

مثال

+

جمع

$a+$b

-

تفریق

$a-$b

*

ضرب

$a*$b

/

تقسیم

$a/$b

%

باقیمانده

$a%$b

++

افزایش

$a++

--

کاهش

$a--

 

 

4-2 عملگرهای مقایسه ای

 

از عملگرهای مقایسه ای ، برای مقایسه دو مقدار استفاده می کنیم . این عملگرها در جدول زیر آمده است :

عملگر

نام

مثال

==

تساوی

$a==$b

===

همانی

$a===$b

!=

نامساوی

$a!=$b

<>

نامساوی

$a<>$b

<

کوچکتر

$a<$b

>

بزرگتر

$a>$b

<=

کوچکتر مساوی

$a<=$b

>=

بزرگتر مساوی

$a>=$b

 

 

 

4-3 عملگرهای منطقی

 

عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل می کند . جدول زیر عملگرهای منطقی را نشان می دهد .

عملگر

نام

مثال

نتیجه

!

نقیض(Not)

!$a

اگر$aنادرست باشد ، نتیجه درست است و برعکس

&&

و(And)

$a&&$b

اگر$aو $bهر دو درست باشند ، نتیجه درست است .

||

یا (Or)

$a||$b

اگر$aیا $bدرست باشد ، نتیجه درست است .

 

 

 

4-4 عملگرهای ترکیبی

 

تعدادی عملگر در PHPوجود دارند که ترکیبی از دو عملگر دیگر هستند . این عملگرها در جدول زیر آمده است :

 

عملگر

نام

مثال

معادل

+=

انتساب جمع

$a+=$b

$a=$a+$b

-=

انتساب تفریق

$a-=$b

$a=$a-$b

*=

انتساب ضرب

$a*=$b

$a=$a*$b

/=

انتساب تقسیم

$a/=$b

$a=$a/$b

%=

انتساب باقیمانده

$a%=$b

$a=$a%$b

 

 

 

4-5 عملگرهای بیتی

 

عملگرهای بیتی موجب می شوند تا اعداد صحیح به صورت دنباله ای از بیت ها مورد استفاده قرار گیرند.این عملگرها در جدول زیر آمده است :

 

عملگر

نام

مثال

نتیجه

&

و (And)

$a&$b

اگر دو بیت متناظر یک باشند ، نتیجه یک است .

|

یا (or)

$a|$b

اگر یک بیت در $aیا $bیک باشد ، نتیجه یک است .

~

نقیض (Not)

~$a

اگر $aیک باشد نتیجه صفر است و برعکس .

^

یا انحصاری(xor)

$a^$b

اگر یکی از بیتهای $aیا $b(یا هر دو) یک باشند ، نتیجه یک است

<<

شیفت چپ

$a<<$b

$aرا به تعداد $bبیت شیفت به چپ می دهد .

>>

شیفت راست

$a>>$b

$aرا به تعداد $bبیت شیفت به راست می دهد .

 

 

 

6- 4 عملگر ?

 

این عملگر شرطی را تست کرده و بر اساس نتیجه آن مقداری را در متغیری قرار می دهد .

   ;   مقدار2 : مقدار1 ?شرط = متغیر

اگر شرط درست باشد مقدار1 وگرنه مقدار2 در متغیر قرار می گیرد .

 

 

 

 

7- 4عملگر ارجاع

 

من متوجه شدم که عملگر ارجاع در PHPبا & مشخص می شود و با عملگر انتساب بکار می رود .

 

8- 4 تقدم عملگرها

 

قانون تقدم عملگرها مشخص می کند در عبارتی با چند عملگر، کدام عملگر زود تر صورت می گیرد .

آنگونه که من یاد گرفتم عملگرها در PHP دارای تقدم هایی است که در جدول زیر آمده اند :

تقدم عملگرها از بیشترین به کمترین تقدم

()

New

! ~ ++ --

*/ %

+ - .

<<  >>

<  <=  >  >=

==   !=   ===

&

^

|

&&

||

? :

=  +=  -=  *=  .=  %=  ^=  ~=  <<=  >>=

and

xor

or

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - شکل کلی برنامه PHP

 

هر برنامه PHPمتشکل از دستورات و توابعی است که هر کدام از آنها کارهای خاصی را انجام می دهند. من یاد گرفتم که شکل کلی یک برنامه PHPبه صورت زیر است :

شروع برنامه     PHP                       PHP?>

دستورات        PHP                               . . .

پایان دستورات PHP                               <?

 

دستور echo

 

یکی از دستورهای مهم و پرکاربرد در PHPکه من با آن آشنا شدم دستور echoاست .

این دستور برای نمایش اطلاعات در مرورگر به کار می رود .

 

 

6 - ترکیب PHP و HTML

 

من متوجه شدم که HTMLاصلی ترین زبان برای طراحی صفحات وب است اما دارای ضعف های محاسباتی است که توسط PHPرفع شده است . علاوه بر این،تمام کارهایی که در HTMLانجام پذیر نیستند،در ترکیب با PHPانجام خواهند شد.

برای ترکیب PHPو HTML، باید اسناد ایجاد HTMLرا ایجاد کرد و هر جا نیاز به اسکریپت های PHPبود ، همانند یک برنامه معمولی PHPعمل کرد

مثال :

<html>

<head>

<title>Embeded PHP</title>

</head>

<body>

<h2>this text is in HTML</h2>

<? php

echo ’this text is in PHP’.’ <br>’.’<br>’;

?>

</body>

</html>

 

7 - شکل های مختلف به کارگیری PHP

 

من با 4 روش مختلف به کار گیری دستورات PHPآشنا شدم که در زیر به آنها اشاره می کنم  :

 

·       به شکل XML   
                                                                                            <? Php echo ‘<p> order processed.</p>’ ; ?>                                               

·       به شکل خلاصه
<? echo ‘<p> order processed . </p>’ ; ?>                                                                                                     

·       به شکل اسکریپت
<script language = ‘php’> echo ‘<p> order processed . </p>’ ; </script>                                                        

·       به سبک Asp
<% echo ‘<p> order processed . </p>’ ; %>                                                                                               

8 - توضیحات در برنامه PHP

 

آن طوری که من یاد گرفتم برای نوشتن توضیحات در PHPدو روش وجود دارد که عبارتند از :

 

1.       استفاده از /* و */

2.     استفاده از //

 

روش اول معمولا برای توضیحات چند سطری و روش دوم برای توضیحات یک سطری یا توضیحات انتهای دستورات PHPبه کار می رود .

من یاد گرفتم که دلیل استفاده از توضیحات در برنامه PHP، مستند سازی آن است . برای مثال اگر خواستیم بعد از مدتی دوباره برنامه را ادامه دهیم ، از روی توضیحات متوجه می شویم که تا کجا پیش رفته ایم .یا اگر برنامه نویس دیگری خواست برنامه را ادامه دهد سردرگم نشود .

 

 

9-   دستکاری رشته ها

 

مطالبی که من در مورد دستکاری رشته ها یاد گرفتم به شرح زیر است :

رشته ها نوعی از داده ها هستند که در ذخیره و بازیابی داده ها در فایل و بانک اطلاعاتی مفید واقع می شوند.

من در زیر چند تابع مهم و پرکاربرد که در مورد دستکاری رشته ها یاد گرفتم را آورده ام :

9-1 الحاق و تجزیه رشته ها

 

توابعی در PHPوجود دارند که برای الحاق دو یا چند رشته یا تجزیه چند رشته به زیر رشته به کار می روند . دو مورد از مهمترین آنهایی را که یاد گرفتم در زیر آورده ام :

 

تابع explode(): این تابع رشته ای را دریافت کرده ، آن را بر اساس جداکننده ای که به عنوان پارامتر مشخص می شود، تجزیه می کند و در آرایه ای قرار می دهد .

 

تابع implode(): این تابع بر عکس تابع explode()عمل می کند.

 

9-2 مقایسه رشته ها

 

در زیر یک تابع مهم که در مورد مقایسه رشته ها یاد گرفته ام را آورده ام :

 

تابع strcmp():این تابع برای مقایسه دو رشته به کار می رود :

مثال :

Strcmp(str1,str2);

دو رشتهstr1,str2را مقایسه کرده یک مقدار صحیح را بعنوان نتیجه بر می گرداند :

 

نتیجه

Strcmp(str1,str2)

دو رشته مساوی

0

Str1>str2

>0

Str1<>

<0

 

 

 

همچنین من توابع زیادی در مورد جستجوی رشته ها ، جایگزینی رشته ها ،تبدیل حروف رشته ها ، فرمت بندی رشته ها برای چاپ ، فرمت بندی رشته ها برای نمایش و حذف فضاهای خالی در رشته ها یاد گرفتم .                             

[ 0 نظر ]
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار توسعه دهنده backend توسعه دهنده android طراح سایت
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file