یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-9خوشه‌بندی غیر فعال

ازنقطه نظر مصرف انرژی، یکی از پر هزینه ترین عملیات در یک شبکه، غرق کردن است که یک عملیات خاص را به تمام گره‌ها منتشر می‌سازد. به طور مثال در پروتکل مسیریابی، غرق کردن هنگامی رخ می‌دهد که مسیر ها باید محاسبه شوند، همچنین هنگامی که یک سینک داده اعلام می‌کند که نیاز به نوع خاصی از داده قابل اندازه گیری دارد.

معمولاً غرق کردن توسط همه گره‌ها با تکرار تمام بسته‌هایی که دریافت می‌کند به استثنای انهایی که قبلاً دریافت کرده‌اند انجام می‌شود. ولی همه گره‌ها نباید بسته‌ها را تکرار کنند (دوباره ارسال کنند) و علت ان طبیعت انتشار کانالهای بی‌سیم است که ارسال مجدد فقط توسط مجموعه غالب حداقل، همچون سرخوشه‌ها و دروازه‌های متصل انها انجام می‌شود و همین اندازه کافی است. این روش برای محاسبه چنین مواردی قابل اتکا و مناسب است ولی سربار قابل توجهی به سیستم تحمیل می‌کند.

سربار خوشه‌بندی در صورتی که اطلاعاتی که در زمان عملیات غرق کردن بدست امده، برای محاسبه ساختار خوشه‌بندی اماده شده باشد، کمتر می‌گردد. از فرستادن هر گونه پیامی برای خوشه‌بندی به شکل فوق خودداری می‌گردد، این روش خوشه‌بندی، غیرفعال نامیده می‌شود. تنها اطلاعات ضروری که در داخل بسته‌هایی که به هر مقصدی ارسال می‌شوند گنجانده می‌شوند، اطلاعات وضعیت است که از ان جمله می‌توان به نام گره، سرخوشه، دروازه، اغاز کننده و غیره اشاره کرد. این امر موجب توزیع اطلاعات وضعیت همسایگان شده و برای ساخت خوشه‌هایی که به خوبی بتوانند حداکثر مجموعه‌های مستقل را با بهترین انتخاب دروازه ایجاد نمایند کافی بوده و به راحتی می‌تواند با الگوریتم های مبتنی بر شناسه و مبتنی بر درجه رقابت نماید.

این فرایند به شکل زیر کار می‌کند، فرض کنید یک گره عملیات غرق کردن را اغاز می‌کند، این عملیات، به محض اینکه از گره اغاز کننده شروع می‌شود در هر گره اطلاعات ان ثبت می‌گردد. اولین گره ای که این بسته را دریافت و ارسال می‌کند سرخوشه خواهد بود و این مطلب را با ثبت شناسه خود به عنوان سرخوشه و دروازه‌هایی که گره در مورد انها اطلاعات دریافت کرده است انجام می‌دهد. اصولاً وقتی گره‌ای اطلاعات دو سرخوشه را دریافت می‌کند باید به یک دروازه تبدیل شود، تا این دو سرخوشه را به‌هم متصل نماید، فقط در صورتی این کار انجام نمی‌شود که گره دیگری در نزدیکی او این وظیفه را عهده دار شده باشد. این مطلب با استفاده از دو پارامتر aو bانجام می‌شود. یک گره غیرسرخوشه که در مورد سرخوشه‌ها و یا دروازه اطلاعات دریافت می‌کند در صورتی دروازه می‌شود که) شماره دروازه‌های نزدیک >b  + (شماره شناسه دروازه‌های نزدیک) (aباشد. aو bمیزان افزونگی دروازه‌های بین دو خوشه را کنترل می‌کند. بنابراین پس از تعریف اولیه سرخوشه تا دو گره می‌توانند خود را به عنوان دروازه معرفی ‌کنند(بسته به انتخاب aو b) و بسته‌های غرق کردن را ارسال ‌کنند. سایر گره‌هایی که اعلامیه این دروازه‌ها را دریافت می‌کنند خود را به عنوان گره معمولی اعلام کرده و از هدایت بسته‌ها خودداری می‌کنند.

در واقع در حین انجام عملیات غرق کردن مجموعه‌ی سرخوشه‌ها و دروازه‌ها ساخته شده و از تحمیل سربار اضافی خودداری می‌گردد.در حالی که‌ هیچ تضمینی برای عملکرد مطلوب این مدل وجود ندارد، شبیه سازی‌ها نشان داده است که ساختار خوشه‌بندی حاصل شده از این نوع مدل بسیار شبیه به مدلهای خوشه‌بندی فعال می‌باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26