یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-1-6ابتکار حذف شاخ وبرگ اضافی مبتنی بر موقعیت و درجه

در ابتکار قبلی تشریح شده قبلی هرس کردن، شناسه‌هایی منحصر به فرد گره‌ها به منظور تصمیم گیری در خصوص اینکه کدام گره باید از مجموعه غالب جدا شود استفاده می‌شدند.استاجمنویک[1]و همکاران [28]پیشنهاد دادند که این ابتکار با جایگزینی شناسه منحصر به فرد با یک کلید که از درجه‌هر گره و هماهنگ کنندگان xوyان تشکیل شده اصلاح شود(در صورتی که‌هماهنگ کننده‌ها شناخته شده نیستند از شناسه استفاده شود). کلید گره uبزرگتر ( و احتمالاً در مجموعه غالب باقی خواهد ماند) از گره vاست، در صورتی که درجه uبزرگتر باشد یا اگر هر دو درجه یکی باشد هماهنگ کننده‌های xو yبزرگتر هستند. این ابتکار را به گره‌های با درجه بالا می‌دهد که باعث ایجاد حس شهودی در مجموعه غالب می‌شود


[1] Stojmenovic

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26