یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-4الگوریتم کنترل توپولوژی مبتنی بر مخروط (CBTC)

وقتی که ‌هم فاصله و هم جهت بین هر گره و همسایگانش مشخص باشد. یکی از الگوریتم هایی که توسط و این هوفر و همکاران [23]مبتنی بر جهت ارائه شده است توپولوژی کنترل مخروطی شکل می‌باشد. انها تلاش نمودند تا یک گراف فرعی ایجاد کنند تا با انتخاب کوتاه ترین مسیر از نظر انرژی و داشتن کمترین درجه، مصرف انرژی را کاهش دهند.

کنترل توپولوژی مخروطی شکل یک الگوریتم دو مرحله‌ایی است. مرحله اول یک توپولوژی متصل را ایجاد می‌کند که در ان هر گره با توان فرستندگی بسیار کم شروع، و این توان را تا رسیدن به تعداد کافی همسایگان افزایش می‌دهد در مرحله دوم یالهای اضافی حذف می‌شوند این راه حلی خوب برای یافتن تعداد کافی همسایگان است.

گره اختیاری uبا ارسال پیامهایی به اطراف و افزایش تدریجی قدرت فرستندگی خود شروع به یافتن همسایه جدید می‌کند و بسته‌های ارسالی او توسط همسایگانش پاسخ داده می‌شوند. هر همسایه کشف شده توسط گره uدر لیست همسایگانش ثبت می‌شود. گره uاین فرایند را تا زمانی که یک همسایه v، در هر مخروط زاویه aوجود داشته باشد و یا تا زمانی که uاز حداکثر توان فرستندگی خود استفاده نکرده، ادامه پیدا می‌کند. گره uبه راحتی می‌تواند چنین شرایطی را تشخیص دهد چون هر همسایه کشف شده v، یک مخروط زاویه aدر دور خود ایجاد می‌کند. وقتی که مکان بالای این مخروط ها کل زاویه 2pرا بپوشاند فرایند خاتمه می‌یابد.حال مسئله مهم پیدا کردن dاست و اتن هوفر و همکاران [32]نشان دادند که وقتی که = 2p/ 3aباشد(و در واقع گره‌ها فقط توان کمی از فرستندگی خود استفاده کنند تا به‌همسایگان برسند)، در صورتی که الگوریتم توپولوژی خاصیت حفظ ارتباط را داشته باشد، گراف حاصل متصل خواهد بود. لی و همکاران [23]نتیجه حاصل را با اثبات اینکه لازم است = 5p/ 6aدر نظر گرفته شود بهبود بخشیدند و نتیجه گرفتند که این شرط لازم و کافی حفظ ارتباط است (به عبــــــارت دیگر در صــــورتی که ما > 5p/ 6aدر نظر بگیریم هیچ تضمینی برای حفظ ارتباط وجود ندارد(.

مرحله دوم الگوریتم تمام همسایگان  wرا از لیست همسایگان uحذف می‌کند و این در صورتی است که یک گره به نام vمابین این دو گره وجود داشته باشد به نحوی که ارتباط از طریق vبسیار مقرون به صرفه تر از ارتباط مستقیم خواهد بود.علاوه بر این ساختار ساده، گراف حاصل نشان می‌دهد که در مقایسه با یک گراف مطلوب که از الگوریتم های بسیار پیچیده‌تری بدست امده است این گراف عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد.

از معایب این الگوریتم می‌توان به لزوم اطلاع همه گره‌ها از جهات همسایگان خود، اشاره کرد. البته یکراهسادهبرایتشخیصجهتهمسایه‌هاایناستکهبجایاستفادهازیکانتنباالگوی یکنواختازچندینانتنجهتداراستفادهکردوزاویه‌همسایهراباتوجهبهاینکه سیگنالهایانهمسایهاز کدامانتندریافتمی‌شودتشخیصداد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26