یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-3-2 گراف گابریل

گراف گابـریل (GG) همچون RNGتعریف می​گردد. تعریف قسمت رسمی​یال​های ان عبارت است از درصورتی که  باشد. در این گراف نیز uوv  فقط در حالتی به‌هم وصل می​شوند که دایره ایی به قطر d(u,v)و گره‌های uوvدر اطراف ان هیچ گره دیگری به جز uوvنداشته باشد. این گراف ارتباط رانگه می​دارد و بدترین حالت نرخ پوشایی ان برابر است با ، میزان انرژی ان O(1)(بسته به مدل مصرف انرژی)و بدترین حالت درجه ان (|V|)Ωمی​باشد.

شکل 5 (a)گراف همسایگی نسبی  (b)گراف گابریل

For each node u, where N is a list of the neighbors of u:

 for all v ÎN

 for all w ÎN

 if w == v then continue

 else if d(c,w)<d(c,u) {where c

 is the midpoint of edge (u,v)}

remove edge (u,v)

ساختار توزیع شده گراف گابریل به این صورت است که‌هر گره باید به سادگی این گراف را برای تمام همسایگانشان ازمایش کند، که ایا محدوده یال او درست است. در این مدل اگر همه گره​ها موقعیت خود را با همسایگانشان تبادل کنند، به سادگی قابل اجرا خواهد بود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26