یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-7-2توسعه گره

موضوع دیگر پویایی توپولوژی گره‌هاست. این موضوع بر کارایی پروتکل‌های مسیریابی اثر می‌گذارد. توسعه و گسترش در این شبکه‌ها به صورت self-organizingاست [32]. در موقعیتهای قطعی و مشخص حسگرها به طور دستی قرار می‌گیرند و داده در امتداد مسیرهای از پیش تعیین شده مسیریابی می‌شود. بهرحال در سیستم‌های self-organizingگره‌های حسگر به طور تصادفی پراکنده می‌شوند [17].

تراکم گره‌ها بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود :

که Nتعداد حسگر ها در ناحیه Aاست و Rشعاع برد انتقال است.(R)μتعدادحسگر ها در شعاع برد انتقال در ناحیه Aرا نشان می‌دهد [32].

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26