جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
76- ویرایش جزئیات نتیجه

CREATE proc [dbo].[InsertResualtDetails](@ResualtID int,@Value float,

@QuestionID int,@StrValue nvarchar(150)=null,@NumValue int =null,@BoolValue bit= null)

as

INSERT INTO [dbo].[ResualtDetails]

           ([ResualtIDRef]

           ,[Value]

           ,[QuestionIDRef]

           ,StringValue

           ,NumberValue

           ,BoolValue)

     VALUES

           (@ResualtID

           ,@Value

           ,@QuestionID

           ,@StrValue

           ,@NumValue

           ,@BoolValue)

exec dbo.UpdateQuizeResualt @ResualtID,@Value

پاسخ و نمره دانشجو را برای یک سئوال خاص در ازمون مورد نظر ثبت می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26