جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
53- انتخاب همه دانشجویان

CREATE proc [dbo].[SelectAllStudent]

as

SELECT [PersonID]

      ,[UserName]

      ,[Password]

      ,[FirstName]

      ,[LastName]

      ,[Tel]

      ,[Addr]

      ,[Email]

      ,S.IsActive

      ,C.Title as Course

      ,S.StudentID

  FROM [dbo].[Person]

  inner join  dbo.Student S on S.PersonIDRef=PersonID

  left join dbo.Course C on C.CourseID=S.CourseIDRef

لیست تمام دانشجویان سیستم را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26