جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
52- حذف رشته

CREATE proc [dbo].[DeleteCourse] @id int

as

DELETE FROM [dbo].[Course]

      WHERE CourseID=@id

یک رشته  تحصیلی را از اطلاعات موجود حذف می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26