یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
51- ویرایش رشته

CREATE proc [dbo].[UpdateCourse] @id int, @title nvarchar(50)

as

UPDATE [dbo].[Course]

   SET [Title] = @title

 WHERE CourseID=@id

اطلاعات یک رشته موجود را ویرایش می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26