شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
49- جستجوی یک رشته

CREATE proc [dbo].[FindCourse] @id int

as

SELECT [CourseID]

      ,[Title]

  FROM [dbo].[Course]

where CourseID=@id

یک ای دی رشته گرفته و اطلاعات رشته مورد نظر را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26