جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
39- جستجوی نتیجه ازمون برای استاد

CREATE Proc [dbo].[MasterResaultQuize](@ID int,@LessonID int,@Code nvarchar(16))

as

SELECT [QuizeID]

      ,L.Title as Lesson

      ,C.Title as Course

      ,[Code]

      ,[NumOfQues]

      ,[Rank]

      ,[QuizeDate]

      ,QR.Value as StudentRank

      ,QR.ResualtID

      ,P.FirstName+'' '' +P.LastName as Student

  FROM dbo.QuizeResualt QR

  left join [dbo].[Quize] on QR.QuizeIDRef=QuizeID

  left join dbo.Lesson L on L.LessonID=LessonIDRef

  left join dbo.Course C on C.CourseID=L.CourseIDRef

  left join dbo.Student S on S.StudentID=QR.StudentIDRef

  left join dbo.Person P on P.PersonID=S.PersonIDRef

where [CreatorIDRef]=@ID and LessonIDRef=@LessonID and Code =@Code

ای دی درس و ای دی استاد و کد ازمون را گرفته و نتایج ازمون مد نظر استاد را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26