چهارشنبه 26 تیر 1398 | Wednesday 17 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
32- جستجوی پاسخ سئوال

create proc [dbo].[FindAnswer](@ID int )

as

SELECT [AnswerID]

      ,[StringValue]

      ,[NumberValue]

      ,[BoolValue]

  FROM [dbo].[QuestionAnswer]

where AnswerID=@ID                                                          

اطلاعات یک پاسخ سئوال خاص را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26