سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
31- ویرایش پاسخ سئوال

create proc [dbo].[UpdateQuestionAnswer](@ID int, @StrValue nvarchar(150)=null,@NumValue int =null,@BoolValue bit= null)

as

UPDATE [QreateQueze].[dbo].[QuestionAnswer]

   SET [StringValue] = @StrValue

      ,[NumberValue] = @NumValue

      ,[BoolValue] = @BoolValue

 WHERE AnswerID=@ID                                                                                                           

پاسخ سئوال مربوطه را ویرایش می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26