شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
30- درج پاسخ سئوال

CREATE proc [dbo].[InsertQuestionAnswer](@StrValue nvarchar(150)=null,@NumValue int =null,@BoolValue bit= null)

as

INSERT INTO [dbo].[QuestionAnswer]

           ([StringValue]

           ,[NumberValue]

           ,[BoolValue])

     VALUES

           (@StrValue

           ,@NumValue

           ,@BoolValue )

select @@identity as id

 یک رکورد پاسخ سئوال را به جدول اضافه می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26