شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
12- ویرایش فعال بودن استاد

create proc [dbo].[UpdateActiveMaster] @id int, @active bit

as

UPDATE [dbo].[Master]

   SET [IsActive] = @active

 WHERE MasterID=@id'

ای دی استاد و وضعیت فعالیت استاد را گرفته و وضعیت موجود را ویرایش می نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26