یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
11- انتخاب اساتید

CREATE proc [dbo].[SelectAllMaster]

as

SELECT [PersonID]

      ,[UserName]

      ,[Password]

      ,[FirstName]

      ,[LastName]

      ,[Tel]

      ,[Addr]

      ,[Email]

      ,M.IsActive

      ,M.MasterID

  FROM [dbo].[Person]

  inner join  dbo.Master M on M.PersonIDRef=PersonID

اطلاعات کامل همه اساتید سیستم را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26