شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
10- ویرایش اطلاعات استاد

 

CREATE proc [dbo].[UpdateMaster] @id int , @personid int,@active bit

as

UPDATE [dbo].[Master]

   SET [PersonIDRef] = @personid

      ,[IsActive] = @active

 WHERE MasterID=@id

اطلاعات موجود برای یک استاد را ویرایش می نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26