یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
8- جستجو برای استاد

CREATE proc [dbo].[FindMaster] @id int

as

SELECT [MasterID]

      ,[PersonIDRef]

      ,[IsActive 

  FROM [dbo].[Master]

where MasterID=@id

ای دی استاد را گرفته و اطلاعات ان را می یابد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26