شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6- انتخاب دروس برای یک رشته

ALTER proc [dbo].[FindLesson] @id int

as

SELECT [LessonID]

      ,[CourseIDRef]

      ,[Title]

  FROM [CreateQuize].[dbo].[Lesson]

where LessonID=@id

ای دی یک رشته را می گیرد و لیست دروسی که برای ان رشته ثبت شده است را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26