سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- ورود دانشجو

ALTER proc [dbo].[StudentLogin] @Username nvarchar(20),@pass nvarchar(20)

as

select S.StudentID,P.*

from dbo.Student S

inner join dbo.Person P on S.PersonIDRef=P.PersonID

where P.UserName=@Username and P.Password=@pass

نام کاربری و رمز عبور را گرفته و در جدول اطلاعات دانشجویان جستجو می کند  در صورت وجود چنین نام کاربری و رمز عبوری اطلاعات کاربری دانشجو را بر می گرد اند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26