شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3- ورود اساتید

 

CREATE proc [dbo].[MasterLogin] @Username nvarchar(20),@pass nvarchar(20)

as

select M.MasterID,P.*

from dbo.Master M

inner join dbo.Person P on M.PersonIDRef=P.PersonID

where P.UserName=@Username and P.Password=@pass

نام کاربری و رمز عبور را گرفته و در جدول اطلاعات اساتید جستجو می کند  در صورت وجود چنین نام کاربری و رمز عبوری اطلاعات کاربری استاد را بر می گرد اند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26