شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-9- گروه های QOS

·        موثر ترین روش [1] -در حقیقت QOSرا برای شما فراهم نمی کند. درخواست مجدد بسته ها در اینجا صورت نمی گیرد.در Best-Effort، از استراتژی های صف ارایی اولین ورودی- اخرین خروجی[2] استفاده می کند، که در ان ، بسته ها به همان ترتیب که وارد صف شده اند ( در فضاهای ذخیره مسیر یاب قرار گرفته اند) ، به همان ترتیب نیز از ان خارج می شوند.

·        خدمات مجتمع [3]-  که اغلب از ان به عنوان HardQOSیاد می شود، بسیار جدی و شدید به ذخیره سازی پهنای باند می پردازد. IntServاز علامت دهی

بین وسایل شبکه ،جهت ذخیره سازی پهنای باند استفاده می کند.پروتکل ذخیره سازی منابع [4] ، نمونه ای از روش های IntServدر جهت  QOSمی باشد.از انجا که IntServباید بر روی تمام مسیر یاب های موجود در میسر بسته ، پیکربندی شود ، اولین پیامد منفی IntSetve، عدم توسعه پذیری ان است.

·     خدمات متمایز[5] -همانطور که از نامش پیداست ، بین جریان بسته های متفاوت ، تمایز قائل می شود.به بیان دقیق تر ، بسته ها علامت گذاری شده اند و مسیر یاب ها و سوئیچ ها می توانند بر اساس علامت روی بسته ها تصمیم گیری کنند.(مثلا در اتخاذ تصمیمات ارسال یا دور انداختن بسته) . از انجا که DiffServیک ذخیره سازی  قطعی و مشخص انجام نمی دهد، به ان Soft QOSگفته می شود.


[1] Best-Effort

[2] First-In-First-Out (FIFO)

[3] Integrated Service-IntServ

[4] Resource Reservation Protocol- RSVP

[5] Differentiated Services – DiffServ

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26