شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-8- ایمن سازی VoIP خود

ایمن سازیVoIPخود بطور مناسب روی سیستم IPفرایند پیچیده های است زیرا  VoIPمجموعه ای از داده ها و صدا درون یک شبکه ی منفرد می باشد. شبکه ی شما ممکن است بطور روزانه در معرض حمله ی مهاجمین، ویروسها، و کرم ها قرار گیرد. شما با سیستم تلفنهای قدیمی هیچگاه نگران چنین تهدیداتی نخواهید بود.


نه گام اساسی امنیت شبکه یVoIP، توسط موسسه ی ملی استانداردها  (NIST)

·        گسترش ساختار شبکه ی مناسب برای ارتباطات صدا و داده ها.

·        خطر پذیریVoIPرا برای ارتباطات صدا ازمایش نمایید.

·        پیش بینی های لازم برای اطمینان از تماس ضروری مانند خدمات  911(E-911)

·        گسترش کنترل های فیزیکی در امنیتVoIPاز اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

·        در نظر گرفتن توان پشتیبان اضافی جهت حصول اطمینان از برقراریVoIPبرای هنگامی که توان اصلی از کار افتاده باشد.

·        یافتن، ارزیابی نمودن، و گسترش فایروال های اماده یVoIP.

·        دوری جستن از تلفن های نرم افزاری زیرا مدیریت و ایجاد امنیت برای انها دشوار می باشد.

·        اگر تجهیزات همراه بخشی از گسترشVoIPشما را تشکیل می دهند، با استفاده از  WPAاطمینان حاصل کنید که انها ایمن هستند، توجه داشته باشید که ازWEPاستفاده ننمایید و همه ی ادرس هایMACرا قفل نمایید و کلیه ی قطعات متصل را محدود نمایید.

بازنگری نیازمندی های منظم با توجه به اختفا و حفظ رکوردها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26