سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-4-6-ادرس دهی در SIP

SIP   برای ارسال پیام از متون واضح استفاده می کند و این امر در برطرف کردن مشکلات شبکه به تنظیم     کنندگان کمک می کند. دو نوع از پیام های SIPعبارتند از:

·        درخواست [1] : پیامی از یک مشتری به یک سرور

·        پاسخ[2] پیامی : از یک سرور به یک مشتری

  درخواست شامل پیام هایی مانند پیام دعوت [3] است ( که از یک شرکتکننده دعوت می کند تا در یک جلسه شرکت نماید) و یا پیام خداحافظی (که تماس را قطع  می کند) در مقابل یک پیام پاسخ از پیام های وضعیت HHTPاستفاده می کند.به عنوان مثال ، ایاتا به  حال پیش امده است که بخواهید به یک وب سایت وصل شوید و یک پیام "404 error" و "500 error  " دریافت کنید؟ از این پاسخ های HHTPدر محیط SIPنیز استفاده می شود.یک مشتری SIP برای دستیابی به ادرس IPسرور SIPباید ادرس SIPرا بررسی (یا جستجو)کند.ادرس های  SIPدر  حقیقت URLها هستند که به جای HHTPبا  sip:شروع می شوند.ادرس های SIPدارای اطلاعات مختلفی از جمله نام کاربر، رمزعبور،نام میزبان،ادرس IP،و شماره تلفن هستند.به یک نمونه ادرس SIP توجه کنید:

Sip: 18595551212@ciscopress.com;user=phone

در این مثال ،قسمت user=phoneنشان می دهد که بخش کاربر URL(یعنی 18595551212) یک شماره تلفن است و نه یک ID کاربر.

وسایل SIPبه شکل پویایی از طریق ثبت کننده SIP،ادرس های خود را معرفی می کنند.زمانی که وسایل SIPادرس های خود راثبت می کند،یک مشتری SIPتوانایی پیدا کردن یک ادرس SIPرا به تنهایی و یا از طریق DNSو یا یک جدول میزبان محلی به دست می اورد. اما یک مشتری SIPممکن است از سرور پروکسی SIPاستفاده کند و از یک بانک اطلاعات موقعیت SIP، درخواست پیدا کردن ادرس IP، SIPرا نماید.یک تماس ابتدایی  SIPرا در نظر بگیرید ،که در ان یک دروازه SIPمستقیما با یک دروازه SIPارتباط برقرار می کند،بدون اینکه از سرور های تغییر مسیر یا پروکسی استفاده کند.

شکل 8-6 )ادرس دهی SIP

 

تنظیم یک SIP ساده:

شکل 9-6 (نحوه عملکرد SIP

تنظیم یک تماس SIPساده با ارسال یک پیام دعوت از جانب یک مشتری SIPبه سرور SIPاغاز می شود.( توجه داشته باشید که در یک تلفن IP،SIPبا توجه به اینکه اغازگر و یا خاتمه دهنده تماس دهنده تماس است، می تواند یک UACو یا UASباشد.) سرور مقصد که یک UASاست ،در صورتی که مایل به شرکت در جلسه ای باشد که به ان دعوت شده است، پاسخ خواهد داد.مشتری اغازگر ( که همان UACاست)،یک پیام تایید  ( که همان پیام ACKاست ) ،به سرور مقصد ارسال می کند.در این لحظه،رشته های RTPمستقیما بین دروازه های SIPبرقرار می شوند.اگر شما یک سرور پروکسی SIPرا به توپولوژی خود معرفی کنید،مراحل تنظیم تماس به همین شکل خواهد بود .اما پیام دعوت  به جای UASمقصد،به سرور پروکسی ، یک ACK برای UASمقصد ارسال می کند، و بعد ازان رشته های RTPاغاز می شوند.استفاده از سرور پروکسی برای شما امکان کنترل تماس متمرکز و مدیریت تنظیم تماس را فراهم می کند.در استفاده از یک سرور تغییر مسیر ،UACاغازگر ، یک پیام دعوت به سرور تغییر مسیر ارسال می کند،و سرور تغییر مسیر احتمال دارد برای پیدا کردن مسیری به سمت مقصد با سرور موقعیت مشورت کند.سرور ثبت کننده با یک "پیام انتقال " [4] ، ادرس IP،UAS مقصد را به UACاطلاع می دهد.این عملیات بسیار شبیه به زمانی است که شما به یک وب سایت وصل شده و پیامی با این مضمون دریافت می کنید که صفحه ای که شما به یک وب سایت وصل شده و پیامی با این مضمون دریافت می کنید که صفحه ای که شما در جستجوی ان هستید، به یک URLجدید منتقل شده و شما به طور اتوماتیک تغییر مسیر داده اید.زمانی کهUAC موقعیت را شناسایی کند، یک اتصال مستقیم بین UACو UASمی تواند برقرار شود.بنابراین ، نقش اصلی سرور تغییر مسیر، انجام مراحل ادرس یابی IPاز یک UACبه شکل Off-load می باشد.

اگر یکی از سرورهای SIPاز کار بیفتد، شبکه صوتی بی ارزش خواهد شد.یک راه ایجاد افزونگی، داشتن چندین نمونه سرورهای پروکسی و تغییر مسیر است. در نتیجه،  UAها می توانند دارای چندین سرور باشند و در صورتی که یکی از سرورها از کار افتاد، سرورها از کار افتاد ، سرور دوم مسئولیت را به عهده بگیرد[1] Request

[2] Response

[3] Invite

[4] Moved Massage

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26