چهارشنبه 7 خرداد 1399 | Wednesday 27 th of May 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-4-6- معماری SIP

از نقطه نظر معماری ، اجزای فیزیکی یک شبکه  SIPمی توانند در دو مجموعه طبقه بندی شوند:

•          Clientها و  Server ها:   SIPنیز مانند H.323هوش ارسال تماس را در وسایل درون شبکه پخش می کند. به این وسایل ،متصدی کاربر [1]گفته می شود و دو نوع دارند که به انها    [2]UAC و    [3]  UASنیز گفته می شود . یک  end-point  SIPقادر است هر دو نقش  UACو  UASرا ایفا کند ،   اما در هر انتقال فقط باید یک نقش داشته باشد . اینکه یک نقطه انتهایی به عنوان  UASیا  UACعمل کند وابسته به  UAی است که تقاضا را شروع کرده است .

 

•         مشتریان ناظر کاربر: UACکه اتصال را با ارسال یک پیام INVITE  دعوت اغاز می کند.

•         سرورهای ناظر کاربر: UASکه پاسخ پیام دعوت  INVITEرا می دهد.

مشتری  SIP:

یک مشتری( که به ان User Agent Client  نیز گفته میشو د) یک برنامه کاربردی است که درخواست  SIPرا می فرستد و شامل موارد زیر است :

تلفن ها :

UAها شامل اجزایی مانند تلفن های IPهستند.اگر تلفنIPاقدام به برقراری تماس کند، در این صورت نقش یک UACرا ایفا می کند.اما زمانی که تلفن  IPتماسی را دریافت می کند در نقش یک  UASعمل می کند.سیسکو با تهیه میان افزار SIP، امکان تبدیل یک تلفن IP، 7960Gسیسکو را از پروتکل کنترل مشتری کوچک SCCPبه یک تلفن SIP ، برای تنظیم کنندگان فراهم کرده است.

دروازه :

کنترل تماس را فراهم می کند.دروازه ها سرویسهای بسیاری مهیا می کنند. رایج ترین انها عملیات ترجمه بینend-point  SIP ها و انواع ترمینالهای دیگر در یک گفتگو است . این عمل شامل ترجمه فرمتهای انتقال و پردازه های ارتباط است .

    سرور های SIP

یک شبکه SIPاز انواع گوناگون سرور های SIPاستفاده می کند:

·        سرور پروکسی [4]:عملیات ارسال را برای یک UACانجام می دهد.یک وسیله واسط است که در خواستهای  SIPرا از یک مشتری دریافت می کند و سپس یا انها را خودش مدیریت می کند و یا ، احتمالا بعد از مهیا کردن برخی ترجمه ها ، به یکServerدیگر فوروارد می کند .Proxyکه در خواستها را دریافت کرده و انها را می فرستد، در واقع هر دو نقش  Client وServerرا ایفا می کند.Proxy Serverها می توانند اعمالینظیر تصدیق ، اجازه کنترل و دسترسی به شبکه ، مسیریابی ، ارسال مجدد درخواست به صورت معتبر و امنیت را میسر کنند.

·        سرور ثبت کننده[5]:موقعیت مشتریان کنونی را ثبت می کند.سروری است که درخواستهایSIP Registerرا می پذیرد.SIPمفهومی به نام ثبت کاربر دارد به این معنی که یک کاربر تعیین می کند که در شبکه در یک ادرس خاص در دسترسی است . این ثبت از طریق انتشار یک درخواستRاز طرف کاربر به  Register serverانجام می شود . یک  Register Server می تواند با یک  Proxy Server یا  Redirect Serverترکیب شود .

·        سرور تغییر مسیر [6] : سرور بعدی را که باید با ان ارتباط برقرار شود به UAمعرفی می کند.یکRedirect server ، سروری است که درخواست هایSIPرا می پذیرد،ادرس مقصد را به ادرس جدید تبدیل می کند، و ان را به درخواست کننده بر می گرداند. سپس ، درخواست کننده درخواست را با ادرس برگردانده شده از  Redirect serverمی فرستد. یک  Redirect server هیچ درخواستSIPرا خودش  شروع نمی کند.

·        سرور موقعیت [7]: ادرس یابی را برای پروکسی SIPو سرور تغییر  مسیر انجام می دهد.

شکل 7- 6 ) اجزای پروتکل SIP

·        SIP یک پروتکل سیگنالینگ است که برپایی ، اصلاح و تغییر  و خاتمه جلسات چند رسانه ای را اداره می کندSIPدر ترکیب با سایر پروتکل ها ، برای توصیف خصوصیات جلسه بکار می رود . سیگنالینکSIPباید مجزا از جریان مدیای ان فرض شود در واقع یک تفکیک منطقی بین سیگنالیگ و داده جاری درجلسه وجود دارد. این تفکیک مهم چون سیگنالینگ می تواند از طریق  یک یا چند  Proxy Serverیا  Redirect  Server انتقال یابد در حالیکه جریان مدیا یک مسیر مستقیم دارد .

 SIP  پروتکلی است کهSyntaxان بر پایه متناست که از مجموعه کرکترهای  1046SIOاستفاده میکند و شباهتی با پروتکلHTTPدارد ، یک مزیت این روش این است که در برنامه های طرح شده برایتشریحHTTPنسبتا به سادگی می توانند برای استفاده باSIPوفق یابند. یک عیب اشکار در مقایسه باکدینگ باینری ، این است که پیغام ها پهنای باند بیشتری مصرف می کنند.پیغام هایSIPیا درخواست هاییازیک    ClientبهServerویا پاسخهایی از  Serverبه Client( که معمولا به عنوان پیغام های  وضعیت نیز شناخته می شوند) هستند[1] User Agent-UAs

[2] User Agent Client

[3] User Agent Server

[4] Proxy Server

[5] Register Server

[6] Redirect Server

[7] Location Server

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26