سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-4-6- اجزای MGCP

قطعات فیزیکی ( همان اجزای MGCP) تشکیل دهنده یک شبکه MGCPعبارتند از :

·        نقاط انتهایی[1]

·        دروازه ها

·        عاملان تماس

نقاط انتهایی

یک نقطه انتهایی ، رابطی بین شبکه VOIPو شبکه تلفن قدیمی است. به عنوان مثال ، تلفن انالوگی را در نظر بگیرید که به یک درگاه FXSروی مسیریاب وصل است. مطابق پیش فرض ، درگاه FXSو نه تلفن انالوگ ، نقطه انتها محسوب می شود. نام های نقاط انتهایی بسیار شبیه به ادرس های پست الکترونیکی (e-Mail) هستند.( مثل circuitID@mgcpgw.ciscopress.com و از دو بخش تشکیل شده اند : نام معنی دار محلی نقطه انتها ( قبل از علامت "@" ) و سیستم نام حوزه [2]DNS، دروازه MGCP( بعد از علامت "@" ) .

دروازه ها

دروازه های MGCPمانند دروازه های H.323اصوات را بین انواع گوناگون شبکه ها تبدیل می کنند ( به عنوان مثال ، بین شبکه VOIPو PSTN) MGCPانواع گوناگون دروازه ها را گروه بندی می کند. به عنوان مثال ، یک دروازه شهری ، تمام وسایلی را که عموما در یک محیط شهری و مسکونی یافت می شوند، مانند تلفن های سیستم تلفن قدیمی POTS  را تحت پوشش قرار می دهد.

عامل تماس

یک متصدی تماس ، هوش شبکه MGCPبوده و دروازه هارا در نقاط انتهایی انها را کنترل می کند. یک دروازه MGCP، رویداد ها [3] را به متصدی تماس گزارش می کند و متصدی تماس می تواند ، مثلا ، به نقطه انتهایی بگوید که چه نوع سیگنالی را به تلفن ارسال کند. در محیط مخابراتی IPسیسکو ، یک سرور CCMبه عنوان متصدی تماس MGCPعمل می کند.

مفاهیم MGCP

به خاطر دارید که یک مفهوم MGCPقطعه ای منطقی از شبکه MGCPمی باشد. به مفاهیم  MGCPزیر توجه کنید :

·        تماس

·        رویداد

·        علامت

تماس

یک تماس زمانی شکل می گیرد که دو یا چند نقطه انتها ، با یکدیگر ارتباطی متقابل برقرار می کند.

رویداد

یک متصدی تماس MGCP، مثلا یک سرور CCMبه نقطه انتها اموزش می دهد که مراقب رویدادها (برخی از فعالیت ها که در نقطه انتها انجام می شود ) باشد. به عنوان مثال ، یک درگاه FXSباید مراقب رویداد های یک تلفن انالوگ متصل به ان ، که در شرف برقراری تماس است ، باشد.

علامت

یک متصدی تماس به نقطه انتها اموزش می دهد تا در هنگام بروز رویداد های معین ، علامت های خاصی را ارسال کند. مثلا زمانی که گوشی یک تلفن انالوگ برداشته می شود ، درگاه FXSباید علامت بوق ازاد را به تلفن متصل به خود ارسال کند. توجه کنید که متصدی تماس MGCPارسال بوق ازاد را به درگاهFXS توصیه می کند.

افزایش خطا پذیری شبکه MGCP

        به منظور گسترش قابلیت دسترسی یک شبکه  MGCP، از استراتژی های قابلیت مصون سازی زیر

      استفاده می شود.               

·        تغییر جهت و برگشت پذیری MGCP:در تغییر جهت و برگشت MGCP، از دو یا تعداد بیشتری CCMاستفاده می شود. زمانی که یک دروازه MGCP، برای یک مدت زمانی ، هیچ پیام MGCPاز یک سرور CCMدریافت نمی کند ، بسته هایی به نام بسته های ادامه حیات[4]  ارسال می کند، تا از قابلیت دستیابی به سرور CCMمطلع شود. اگر دروازه MGCPپاسخی دریافت نکند ، تصمیم به برقراری ارتباط با یک CCMپشتیبان می گیرد ، و در صورتی که CCMاصلی بار دیگر روی خط بیاید ، دروازه MGCPرا می توان به نحوی پیکربندی کرد که به سمت CCMاصلی برگردد.

پشتیبان دروازه MGCP:پشتیبان دروازه MGCPبا[5]SRST    برای حمایت و حفظ دفتر راه دور متصل به CCMمتمرکز کار می کند. اگر اتصال WANکه دروازه MGCPبرای دستیابی به CCMاز ان استفاده می کند قطع شود ، دروازه در نقش یک پشتیبان ، مانند یک دروازهH.323 به فعالیت خود ادامه می دهد[1] End Points

[2] Domain Name System

[3] Eevent

[4] Keepalive Packet

[5] Survivable Remote Site Telephony

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26