شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4-6- اجزای H.323

شکل 5-6 ) اجزای H.323

1- ترمینالها

یک ترمینال 323.H در یک مکالمه و ارتباطات با یک ترمینال .323Hدیگر،نقش یک نقطه انتها راایفا می کند.توجه داشته باشید تلفن های IPسیسکو، ترمینال محسوب نمی شوند،زیرا این تلفن های IPفاقد سری کامل ویژگی های.323Hهستند.اما یک PCکه دارایNetMeeting مایکروسافت باشدمی تواند مانندیک ترمینال .323Hعمل کند. به عبارت دیگر ترمینال ها وسایلیend-Pointهستند که توسط کاربران حقیقی برای ارتباط صوتی بلادرنگ دو جهته استفاده می شوند. ارتباط صوتی سرویس اصلی در نظر گرفته می شود ولی ترمینالها می توانند ارتباط صوتی و تصویری را به طور اختیاری پشتیبانی کنند. مثالی از این وسایل تلفنها و یاPC هایی که کاربردهای چند رسانه ای را پشتیبانی می کنند هستند. با توجه به اینکه سرویس اصلی که توسط ترمینال H.323فراهم می شود ارتباطات صوتی است یک ترمینال H.323نقش اصلی را در سرویسهایIPایفا می کند.هدف اولیه H.323کار با سایر ترمینالها ی چند رسانه ای  است.

2- دروازه 

 دروازهیکنقطه انتهایی H.323است که سرویسهای ترجمه بین شبکه H.323و سایر انواع شبکه ها را فراهم می کند.مثلا یک دروازه می تواند ارتباط بین یک ترمینال H.323و شبکه های SCN  (شبکه های SCNشامل تمام شبکه های تلفنی سوییچ شده مثل PSTN) را  مهیا کند. این اتصال شبکه های ناهمگون توسط ترجمه پروتکلها برای برپایی و انتشار یک تماس، تبدیل قالب های رسانه ای بین شبکه های مختلف و انتفال اطلاعات بین شبکه هایی که توسط دروازه به هم متصل شدهاند انجاممی شود. برای ارتباط بین دو ترمینال روی یک شبکه H.323نیازی به استفاده از دروازه  نیست.

    3-   دروازه بان

تعداد بسیاری از تماس های VOIPکه در WANگردش می کنند، می توانند بیش از اندازه عرض باندWANرا اشغال کنند .(oversubscribe)(و این یعنی لزوم پهن باند، بیش از انچه وجود دارد.)برای جلوگیری از اشغال بیش از حد WAN، یک دروازه بان H323می تواند مانند یک  "پلیس راهنمایی" در WANIPعمل کرده و از پهنای باند موجود مراقبت کند. پیش از اینکه یک تماس از IP WAN  عبور کند، یک دروازه H.323و یا یک سرور CCMباید از دروازه بان اجازه بگیرد.اگر پهنای باند WANلازم برای تماس در دسترس بود،دروازه بان درخواست اتصال را می پذیرد.اما اگر WAN، پهنای باند لازمبرای پوشش دادن تماس را در کنار تمام تماس هاموجود دیگر نداشته باشد،دروازه بان، درخواست اتصال را رد کرده و به این ترتیب تماس های صوتی اولیه را از اشغال بیشاز حد پهنای باند که در اثر تماس های اضافی ایجاد می شود، حفظ می کند.

دروازه بان ، یک موجدیت اختیاری در شبکه  H.323 است. وقتیکه موجود باشد یک  سری از ترمینال های دروازه H.323  ها و کنترل کننده های چند نقطه ای MCUsرا کنترل می کند.دروازه بان می تواند مغز شبکه H.323در نظر گرفته شود و در واقع یک نقطه ی مرکزی برای تمام تماس های داخل  شبکه           H.323است.

 دروازه بانخدمات مهمی مثل ترجمه ادرس، کنترل پذیرش ، مدیریت پهنای باند ، سیگنالینگو شمارش  تماس ها رافراهم می کند. مجموعه ترمینال ها دروازه ها و  MCUهایی که یک دروازه بان واحد کنترل می کند به عنوان یک ناحیه شناخته می شوند.

4- واحدهای کنترل چند نقطه ای   MCUs

  MCUیک نقطه انتهایی  H.323است که کنفرانسهای چند نقطه ای بین سه یا بیش از سه ترمینال و یا دروازهرا مدیریت  می کند. همچنین،MCUمی تواند در صورتیکه یک  نقطه انتهایی به کنفرانس اضافه شود یاکنفرانس راترک کند،تغییر کند. MCUها گفتگوی بین منابع را مدیریت می کنند،جریان رسانه ها رااداره می کنند و گفتگوی بین ترمینال ها را برای تعیینکدکمورد استفاده، فراهم می کنند.MCUرشته های صوتی و تصویری را با یکدیگر ترکیب کرده و از تماس های کنفرانس تصویری پشتیبانی می کند.

نمونه هایی از MCUهای تصویری سیسکو عبارتند از IP/VC 3511( که می توانداز 15 عضو کنفرانس تصویری به طور همزمان پشتیبانی کند)، و IP/VC 3540( که می تواند تا 100 عضو کنفرانس تصویری را مشاهده نماید).MCU، IP/VC 3540صوت و تصویر اعضای کنفرانس را با یکدیگر ترکیب می سازد.سیسکو برای مشاهده اعضای کنفرانس  دو گزینه ارائه می کند :

·        صدای فعال[1]: حالت اجرای صدای فعال ، تصویر شخصی را نشان می دهد که در حال صحبت کردن است.

حضور مستمر:حالت اجرای حضور مستمر ، به طور دائمی تصویر یا چند عضو را بر روی صفحه نشان می دهد.اما اگر کنفرانس بیش از چهار عضو داشته باشد ، اعضای خارج از صحنه (یعنی انهایی که جزء چهار نفری که تصویرشان روی صحنه است،نیستند) اگر شروع به صحبت کنند، تصویرشان اجرا می شود[1] Voice Actived

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26