جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-5- قرار دادن مدیریت تماس های سیسکو در شبکه

بعضی از شرکت ها فقط به در یکی از محل های خود به سرور CCMنیاز دارند ، در حالیکه برخی دیگر ممکن است دارای تلفن های IP، در مناطق مختلف جغرافیایی باشند. اخذ تصمیم یک طرح CCMاصلی ، بر اساس نحوه استقرار سرورهای CCMدر محل های گوناگون شرکت صورت می گیرد. بر اساس نیازهایی که در طرح یک شرکت وجود دارد، می توانید یکی از چهار مدل طرح ممکن را انتخاب کنید.

·        تک سایتی[1] :تلفن های IPو CCMها در یک سایت قرار می گیرند.

·        پردازش تماس متمرکز [2]:تلفن های IPدر سایت های مختلف قرار گرفته و CCMها در یک سایت قرار دارند.

·        پردازش تماس توزیع شده[3] :  هم تلفن های IPو هم CCMها در چندین سایت مختلف قرار دارند.

·        خوشه سازی در شبکه گسترده[4] :هم تلفن های IPو هم CCMها در چندین سایت مختلف قرار دارند، و در عین حال تمام CCMها به شکل منطقی در یک خوشه ثبت شده اند.

مدل تک سایتی

یک تلفن IPدر یک موقعیت قرار دارد ( مثلا محوطه یک دانشگاه یا دفتر مرکزی یک شرکت )، مانند شکل  زیر و در ان موقعیت از یک LANپر سرعت استفاده می کند ، و برای تمام تماس ها با دنیای خارج ، از شبکه عمومی PSTNبهره می گیرد.بنابراین از پهنای باند صوت در طرح اصلی ، دارای اهمیت نیست و عموما G.711به عنوان کدکانتخاب می شود.

خوشبختانه، شبکه داده های موجود این تک سایت ، از یک طرح با قابلیت دسترسی بالا استفاده می کندو دارای اتصالات اضافی بین سوئیچ ها و مسیر یاب ها می باشد. از انجا که تمام اعضای مخابراتی IPبه این شبکه داده ها متصل اند، اعضای مخابراتی IPاضافه شده نیز از قابلیت دسترسی بالا بهره مند خواهند شد.چون در یک مدل تک سایتی ، به یک خوشه نیاز است ، تمام تلفن های IPدر همین یک خوشه ثبت می شوند.در نتیجه طرح شماره گیری اسان می شود.

شکل 8-5 ) مدل تک سایتی

مدل پردازش تماس متمرکز

گاهی اوقات شرکت هایی مایلند که شبکه تلفن IPخود را فراتر از دفاتر اصلی گسترش داده و به دفاتر راه دور خود نیز دسترسی پیدا کنند. اما بیشتر اوقات دفاتر راه دور نسبتا کوچک از عهده خرید سرور های مدیریت تماس بر نمی ایند. همانطور که در شکل می بینید ، یک مدل پردازش تماس متمرکز ، به تلفن های IP که در سایت های راه دور قرار دارند، امکان ثبت در خوشه مدیریت تماس واقع در سایت مرکزی را ( که همان دفتر اصلی است ) می دهد. نه تنها خوشه مدیریت تماس در سایت مرکزی قرار گرفته است، بلکه DSPهایی که تلفن IPراه دور  ، از ان ها برای ویژگی مانند مکالمه همگانی ترجمه کدها ( یعنی تبدیل بین کدکهای مختلف) استفاده می کنند، نیز در سایت مرکزی قرار دارد. معمولا در مدل متمرکز ، به منظور حفظ پهنای باند ، از کدک G.729  که تنها بهkbps  8 پهنای باند برای گنجایش ظرفیت صوت نیاز دارد ، در IP WANاستفاده می شود.

شکل9-5) مدل پردازش تماسمتمرکز

 

انچه در سایت های راه دور باقی می ماند، حداقل میزان ممکن است ، زیرا هیچ سرور مدیریت تماسی در ان ها وجود ندارد. اما تصور کنید که اگر IP WANغیر قابل دسترس شود، چه اتفاقی می افتد؟ از انجا که تلفن های IPدر سایت های راه دور به خوشه CCMموجود در دفتر مرکزی وابسته اند ، اگر IP WANاز کار بیفتد ، این تلفن های IPارتباط خود را با مدیریت تماسشان از دست خواهند داد. برای جبران و کمک به شرایط خرابی IP WAN، می توانیم از ویژگی های ارتباط تلفنی قابل نجات سایت راه دور سیسکو[5]  در این سایت های راه دور استفاده کنیم.

شکل 10-5 ) ارتباط تلفنی قابل نجات سایت  راه دور SRST

SRST  در زمان خرابی WAN، به یک مسیریاب IOSسیسکو اجازه دخالت و به دست گرفتن کنترل عملیات پردازش تماس برای تلفن های IPسایت های راه دور می دهد. یک مسیریاب SRSTحتی اگر قادر به ارائه تمام وظایف یک سرورCCMنباشد، باز هم می تواند وظایف اولیه را به انجام رسانده و برای تلفن های IPراه دور این امکان را ایجاد کند که نه تنها با یکدیگر ، بلکه با محیط خارج و PSTNنیز تماس داشته باشند.تعداد تلفن های IPکه توسط یک SRSTپوشش داده می شوند، متفاوت بوده و بستگی به زیر بنای مسیریاب دارد. اما به عنوان مثال می توانیم بگوییم که یک مسیریاب سیسکوسری 7200  سیسکو می تواند تا 480 تلفن IPرا پشتیبانی کرده و پوشش دهد.

با این وجود ، در مواردی سایت راه دور بیش از 1000 کاربر دارد ، سیستم متمرکز با قابلیت گسترش محدود خود دچار مشکل می شود.زمانی که یک شرکت تعداد دفاتر راه دور خود را افزایش می دهد، تلفن های IPاضافه شده ، فشار افزوده ای را بر روی خوشه CCMمتمرکز ایجاد می کنند. بسته های تنظیم تماس تلفن های IPراه دور نیز پهنای باند پر ارزش IP WANاستفاده می کنند، در نتیجه ، در ارایش های بسیار بزرگ ، طراحان باید برای یک ارایش پراکنده طرح ریزی نمایند.

مدل پردازش توزیع شده

شرکت هایی که چندین موقعیت راه دور دارند و یا تنها چند موقعیت راه دور بزرگ دارند ، بهتر است که به جای استفاده از مدل پردازش تماس متمرکز ، از مدل پردازش توزیع شده ، خوشه های CCMدر تمام موقعیت های راه دور  قرار می گیرند.

شکل11 -5 ) مدل پردازش تماس توزیع شده

از انجا که هر موقعیت راه دور ، خوشه CCMخود را دارد، قطع شدن IP WAN، کمترین تاثیر را بر روی ان ها می گذارد .اما احتمال اینکه پهنای باند IP WANدر اثر تعداد زیاد تماس صوتی اشباع شود، همچنان وجود دارد. بنابراین یک مدل ارایش توزیع شده ، غالبا از یک دروازه بان استفاده می کند تا تعداد تماس های برقرار شده بین سایت ها را کنترل نماید. زمانی که استفاده از پهنای باند IP WAN به حداکثر ظرفیت رسید، یک دروازه بان می تواند درخواست تماس های اضافی را رد کند. شما می توانید یک دروازه بان مانند یک پلیس راهنمایی و رانندگی در نظر بگیرید که علائم ایست/حرکت را در دست دارد و به تماس ها می گوید که چه زمانی می توانند از IP WANعبور کنند.

یک مدل ارایش توزیع شده می تواند تا چندین سایت ( بیش از 100 سایت ) گسترش یابد. اما با توجه به سخت افزار و رسیدگی هایی که سایت های راه دور نیاز دارند ، در مقایسه با مدل ارایش متمرکز ، هزینه های اضافی نیز ایجاد خواهد شد.با وجود این ، در ارایش تلفنی IPگسترده شرکت های بزرگ معمولا از ارایش توزیع شده استفاده می شود.

مدل پردازش تماس از طریق خوشه سازی در WAN

اخرین گزینه برای ارایش سرورهای CCMدر چندین موقعیت جغرافیایی ، مدل خوشه سازی  در شبکه گسترده[6] است. برخی طراحان از این مدل به عنوان بهترین مدل نام می برند ، زیرا که در ان طرح شماره گیری ساده مدل ارایش متمرکز ، و دسترسی بالای مدل ارایش توزیع شده ارائه شده است.

شکل 12-5 ) مدل خوشه سازی روی WAN

مدل خوشه ای بر روی WANنیز مسائل و مشکلات خاص خود دارد. به بیان دقیق تر ، برای اینکه بتوانید این مدل را با موفقیت طراحی کنید ، به مقدار بسیار زیادی پهنای باند نیاز دارید.اگر در طول ساعات شلوغ یک روز ، در یک سیستم تلفن یک شرکت 10000 تماس تلفنیبرقرار شود ، ( یعنی 10000 درخواست تماس در ساعات شلوغ[7] ، IP WAN به kbps900 پهنای باند نیاز دارد و اگر 20000 تماس تلفنی در طول ساعات شلوغ برقرار شود، به  Mbps8/1 پهنای باند نیاز خواهد داشت ، و الی اخر.

علاوه بر پهنای باند فراوان ، تاخیر بین سایت ها نیز باید بسیار کم باشد. یک بسته باید در حداکثر 40 میلی ثانیه از طریق IP WANاز یک سایت به سایت دیگر برود و برگردد . برای سرگرمی هم که شده ، می توانید زمانی که به اینترنت وصل هستید ، یک PINGاز کامپیوتر خود ارسال کنید و ببینید مقدار تاخیر زمان رفت و برگشت ان چقدر است . در فضای ویندوز بر روی دکمه Start کلیک کنید و سپس بر روی RUNکلیک نمایید. در کادر محاوره ای تایپ کنید Ping www.ciscopress.com وENTER را فشار دهید و به زمان رفت و برگشت در محل نشان دهنده زمان توجه کنید.

با پیدایش شبکه های شهری[8] (MANs) که از فیبر های نوری پر سرعت برای اتصال موقعیت های پراکنده در شهر های بزرگ استفاده می کنند، خوشه سازی بر روی WANکم کم عمومیت پیدا کرد.

اخرین نکته ای که در مدل خوشه سازی بر روی WAN، باید به ان توجه کنیم این است که تنها چهار سایت می توانند در یک خوشه وجود داشته باشند .بنابراین ، در ارایش های بسیار بزرگ (بیش از چهار سایت ) ، طراحان باید حتی بر روی یک WANبا پهنای باند فراوان و تاثیر اندک نیز ، مدل ارایش توزیع شده را انتخاب کنند[1] Single- Site

[2] Centralized Call Processing

[3] Distributed Call Processing

[4] Clustring Over the WAN

[5] Survivable Remote SiteTelephony – SRST

[6] Clustring Over the WAN

[7] Busy Hour Call Attempts – BHCAs

[8] Metropolitan- Area Network

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26