شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-5- گروه بندی مدیریت تماس های سیسکو با هم

وقتی که یک خوشه از سرورهای سیسکو ایجاد می کنید، قسمتی از مراحل طراحی ،تعیین نقش های اجرایی هر یک از CCMها است.در نهایت ، شاید بخواهید تعیین کنید که کدام CCMها، نقش پشتیبان CCM  ها [1]  را برای CCMهای اصلی [2] ایفا کنند.

شما باید روش طرح افزونگی خود را با افزونگی 1:1 و یا افزونگی2:1 انتخاب کنید. با افزونگی 1:1 برای هر سرور CCMاصلی ، یک سرور پشتیبان اختصاصی تعیین می کنید تا در زمان های از کار افتادن سرور CCMاصلی ، مسئولیت های ان را بر عهده بگیرد. هر چند ، با نگاه به خط اخر، متوجه خواهید شد که یک روش افزونگی 1:1 ، با توجه به نیاز به خرید تعداد زیادی سرور CCMپشتیبان ، قیمت کمر شکنی خواهد داشت.

برای کاهش قیمت، باید مدل افزونگی 2:1 را انتخاب کنید که در ان یک سرور CCMاز دو سرور CCMپشتیبانی کند. با وجود اینکه افزونگی 2:1 با کاهش هزینه همراه خواهد بود، اما شما یک لایه اضافه افزونگی را از دست خواهد داد. برای اینکه دقیق تر متوجه شوید ، طراحی را در نظر بگیرید که در ان سرور CCM، Aبه عنوان پشتیبان سرور های CCM، Bو C  عمل می کند. همچنین فرض کنید که هر سرور CCM،  2500 تلفن IPرا پوشش می دهد. اگر سرور CCM، Bاز کار بیفتد، هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد. 2500 تلفن IPای که سرور CCM، Bثبت شده اند ، به راحتی بر روی سرور CCM، A(که سرور پشتیبان است) ، ثبت خواهند شد.اما مشکلی که ممکن است با ان مواجه شویم این است که هر دو سرورCCM، Bو  Cهمزمان با هم از کار بیفتند. در این صورت ، در مجموع 5000 تلفنIPباید بر روی سرور CCM، Aثبت شوند که فقط توانایی پوشش دادن به 2500 تلفنIPرا دارد، و این احتمال تقاضای بیشتراز عرضه، باعث کاهش تلورانس خطای کلی در مدل افزونگی2:1 می شود.

شکل6-5 ) گزینه های طرح افزونگی

در جدول زیر ، تعداد سرور ها ی CCMای که سیسکو ان ها را برای پشتیبانی از تعداد مشخصی تلفن IP

( به همراه یک زیر بنای MCSکه قابلیت پشتیبانی از 2500  تلفن IPبر روی هر سرور را دارد) توصیه می کند ، اورده شده اند.


شکل 7-5) مدل های افزونگی[1]Backup CCMs

[2] Primary CCM

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26